Domes ziņas

28.12.2018

Domes sēdes lēmumi

1 1/
  • 1

27. decembrī notika kārtējā Dagdas novada domes sēde

Apstiprināja Dagdas novada Sociālā dienesta nolikumu jaunā redakcijā un Sociālā dienesta darbinieku amatu sarakstu un mēnešalgas ar grozījumiem no 2019.gada 1. februāra.

Vienai personai anulēja ziņas par deklarēto dzīvesvietu.

Apstiprināja Dagdas novada pašvaldības autoceļu sarakstu ar uzturēšanas klasēm ziemas sezonai (no 1.novembra līdz 31.martam) un vasaras sezonai (no 1.aprīļa līdz 31.oktobrim) no 01.01.2019. 

Atļāva izslēgt no Dagdas novada pašvaldības iestāžu bilances bezcerīgo debitoru parādus.

Ar 2019.gada 1.janvāri noteica darba samaksu Dagdas novada deputātiem un pastāvīgo komisiju locekļiem.

Apstiprināja Dagdas novada Kultūras centra maksas pakalpojumu cenrādi jaunā redakcijā no 2019.gada 1.janvāra.

Apstiprināja Dagdas novada pašvaldībai piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu nomas pakalpojumu maksas cenrādi ar 01.01.2019.

Izskatīti ar nekustamo īpašumu saistīti jautājumi: par zemes nomas pirmtiesību pagarināšanu; par zemes nomas pirmtiesību un nomas tiesību pagarināšanu personisko palīgsaimniecību vajadzībām; par zemes nomas tiesību pagarināšanu personisko palīgsaimniecību vajadzībām; par zemes nomas tiesību piešķiršanu; par apbūvētās zemes nomas tiesību piešķiršanu; par zemes nomas tiesību izbeigšanu;  par nekustamo īpašumu sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu; par piešķirtās adreses precizēšanu; par adreses piešķiršanu; par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības uzmērīšanu un reģistrēšanu.

Vienpadsmit personām tika pagarināti īres līgumi un vienai personai tika veikta dzīvokļa apmaiņa.

Piešķīra pašvaldības līdzfinansējumu:

-       Fondam “Sibīrijas bērni” projektu īstenošanai;

-       Biedrībai “Asmu Latgalīts” Latgales Gada balvas pasniegšanas ceremonijas norises nodrošināšanai;

-       Latgales vēstniecības GORS organizētās Latgaliešu kultūras Gada balvas “Boņuks 2018” pasniegšanas ceremonijas norisei.

Tika apstiprināti izsoles noteikumi pašvaldības nekustamiem īpašumiem:

- “Ināras”, Šķaunes pagasts, Dagdas novads;

- kadastra apzīmējums 6054 002 0076, Dagdas pagasts, Dagdas novads;

- “Vārnas”, Bērziņu pagasts, Dagdas novads;

- “Aituceļš”, Ezernieku pagasts, Dagdas novads;

- “Oskari”, Dagdas pagasts, Dagdas novads.

 

Ar pilnu domes sēdes protokolu, pielikumiem un audio ierakstu varēs iepazīties www.dagda.lv/ Pašvaldība/Dokumenti/Novada domes protokoli.

 

Informāciju sagatavoja:

Sanita Karpoviča

Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja

<- Atpakaļ uz: VISAS ZIŅAS