Domes ziņas

30.11.2018

Domes sēdes lēmumi

1 1/
  • 1

29. novembrī notika kārtējā Dagdas novada domes sēde


Nolēma ar 2019.gada 30.jūniju likvidēt Andzeļu pamatskolu.

Apstiprināja grozījumus Dagdas novada pašvaldības 2017.gada 23.novembra nolikumā “Par Dagdas novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu sasniegumu izvērtēšanu un apbalvošanu”.

Apstiprināja Ķepovas pagasta Saietu nama un izstāžu zāles maksas pakalpojumu cenrādi jaunā redakcijā no 2018.gada 1. decembra.

Septiņām personām tika pagarināti īres līgumi un divām personām izīrēta dzīvojamā platība.

Tika atteikts anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu vienai personai ar bērniem.

Izskatīti ar nekustamo īpašumu saistīti jautājumi: par zemes nomas tiesību pagarināšanu; par zemes nomas tiesību piešķiršanu; par zemes nomas tiesību izbeigšanu; par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības; par piešķirtās adreses dzēšanu; par nekustamo īpašumu sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu; par jauna nosaukuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam; par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamajam īpašumam; par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu.

Tika nolemts slēgt pirkuma līgumus uz pašvaldībai piederošiem nekustamajiem īpašumiem:

-          “Ritumi”, Andrupenes pagastā;

-          “Zintiņi”, Ķepovas pagastā;

-          “Ezermalas iela”, Dagdā;

-          “Vermonti”, Ezernieku pagastā.

Tika apstiprināti pašvaldības nekustamo īpašumu izsoles noteikumi:

-           „Darbnīcas”, Andzeļu pagastā;

-           „Kooperatīva lauki”,  Andzeļu pagastā;

-          „Atslēdziņas”, Andzeļu pagastā.

Atļāva atsavināt pašvaldības nekustamos īpašumus, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli:

-          “Ināras”, Šķaunes pagastā;

-          Kadastra apzīmējums 6054 002 0076, Dagdas pagastā;

-          “Vārnas”, Bērziņu pagastā;

-          “Aituceļš”, Ezernieku pagastā;

-          “Oskari”, Dagdas pagastā.

Izsniedza Valsts akciju sabiedrībai „Latvijas autoceļu uzturētājs” bieži sastopamo derīgo izrakteņu atļauju smilts atradnei „Lielmeži” 2017.gada iecirknis.

Papildus tika izskatīti 2 jautājumi.

Nolēma veikt grozījumus Deinstitucionalizācijas plānā un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūru izveidošanu Dagdas novadā.

Deputāti atbalstīja vienreizēju sociālo pabalstu piešķiršanu krīzes situācijā vienai personai.

 

Ar pilnu domes sēdes protokolu, pielikumiem un audio ierakstu varēs iepazīties www.dagda.lv/ Pašvaldība/Dokumenti/Novada domes protokoli.

 

 

Informāciju sagatavoja:
Sanita Karpoviča
Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja

 

<- Atpakaļ uz: VISAS ZIŅAS