Domes ziņas

21.06.2018

Domes sēdes lēmumi

1 1/
  • 1

20. jūnijā notika kārtējā Dagdas novada domes sēde.

Deputāti atbalstīja vienreizēju sociālo pabalstu piešķiršanu krīzes situācijā vienai personai.
Tika apstiprināts Dagdas novada pašvaldības 2017.gada pārskats ar bilanci pēc pašvaldības finansiālā stāvokļa uz 2017.gada 31.decembri – EUR 17 381 718.

Apstiprināja pašvaldības projektu konkursa „Biznesa ideju konkurss komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai Dagdas novadā” nolikumu un izveidoja Konkursa vērtēšanas komisiju.   

Tika apstiprināta Dagdas novada pašvaldības personu datu apstrādes politika un Dagdas novada pašvaldības iekšējie noteikumi “Personas datu aizsardzības kārtība Dagdas novada pašvaldībā”.

Tika apstiprināts Dagdas novada Izglītības, kultūras un sporta nodaļas amatu saraksts ar grozījumiem no 01.07.2018.

Ar 2018.gada 1.jūliju Dagdas novada pašvaldības pagastu pārvalžu nodokļu maksātāju struktūrvienības tiks reģistrētas kā Dagdas novada pašvaldības nodokļu maksātāja struktūrvienības:
-    Andrupenes pamatskola;
-    Andrupenes pirmsskolas izglītības iestāde “Avotiņš”;
-    Muzejs “Andrupenes lauku sēta”;
-    Andzeļu pamatskola;
-    Asūnes pamatskola;
-    Ezernieku vidusskola;
-    Konstantinovas sākumskola;
-    Šķaunes pamatskola.

Apstiprināja Veselības un sociālo pakalpojumu centra “Dagda” fizioterapeita un psihiatra individuālo konsultāciju un nodarbību pakalpojumu maksu ar 2018.gada 1.jūliju.

Novirzīja no pašvaldības 2018.gada budžetā plānotajiem līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem EUR 6 000  VSPC “Dagda” darbinieku atlaišanas izmaksu kompensācijai.

Lai nodrošinātu Būvniecības valsts kontroles biroja lēmuma izpildi, Andrupenes pamatskolas ēkas tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošanai, nolemts veikt grozījumus pašvaldības 2018.gada budžetā un paredzēt Andrupenes pagasta pārvaldei papildu finansējumu 4719 EUR.

Tika apstiprināti Dagdas novada pašvaldības pagastu pārvalžu nolikumi

Tika apstiprināti Dagdas novada Kultūras centra un bibliotēkas nolikumi.

Nolēma iecelt Inesi Plesņu par Dagdas novada Kultūras centra vadītāju ar 2018.gada 1.jūliju.

Nolēma iecelt Dainu Jakoveli par Dagdas novada bibliotēkas vadītāja pienākumu izpildītāju ar 2018.gada 1.jūliju.

Vienai personai tika izīrēta dzīvojamā platība, piecām personām pagarināti īres līgumi.
    
Izskatīti ar nekustamo īpašumu saistīti jautājumi: par pašvaldības zemes gabalu reģistrēšanu zemesgrāmatā; par pieteikšanās termiņa pagarināšanu uz zemes gabala nomu; par nekustamo īpašumu sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu; par zemes nomas tiesību pagarināšanu; par zemes nomas līgumu slēgšanu; par zemes nomas tiesību pāreju; par neiznomātu zemes gabalu saraksta apstiprināšanu; par īpašuma nosaukuma piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu; par grozījumiem Dagdas novada pašvaldības domes lēmumā; par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu; par zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.

Papildus tika izskatīti 2 jautājumi.

Tika veikti grozījumi pašvaldības īpašumu sastāvā.

Nolēma likvidēt vienu vēlēšanu iecirkni un virzīt Centrālai vēlēšanu komisijai apstiprināšanai 10 vēlēšanu iecirkņus Dagdas novadā.

Ar pilnu domes sēdes protokolu, pielikumiem un audio ierakstu varēs iepazīties www.dagda.lv/ Pašvaldība/Dokumenti/Novada domes protokoli.
 

 

Informāciju sagatavoja:
Sanita Karpoviča
Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja

<- Atpakaļ uz: VISAS ZIŅAS