Domes ziņas

25.05.2018

Domes sēdes lēmumi

1 1/
  • 1

24. maijā notika kārtējā Dagdas novada domes sēde.

Izskatot jautājumu par Dagdas novada pašvaldības 2017.gada pārskatu, tas netika apstiprināts, jo nesaņēma domes deputātu nepieciešamo balsu vairākumu.

Nolēma ņemt aizņēmumu Valsts kasē  EUR 41 500,00 apmērā izglītības investīciju projekta “Dagdas vidusskolas telpu remontdarbi (Mājturības un darbmācības kabinetu remonts, skolas jumta nožogojuma montāža)” realizācijai.

Deputāti apstiprināja Dagdas Tūrisma informācijas centra 2018.gada suvenīru cenrādi no 2018.gada 1.jūnija.

Nolēma izslēgt no Asūnes pagasta pārvaldes bilances bezcerīgā debitora parādu, sakarā ar uzņēmuma likvidāciju.

Tika nolemts novirzīt no pašvaldības 2018.gada speciālā budžetā plānotajiem līdzekļiem Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai autoceļu fonda nesadalītajiem līdzekļiem papildus EUR 10 000  pašvaldības ceļa Altinīki–Ostravļani uzlabošanai Ezernieku pagastā.

Tika apstiprināts Dagdas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” nolikums jaunā redakcijā.

Sakarā ar Šķaunes pamatskolas reorganizāciju par Šķaunes sākumskolu no 2018. gada 1. septembra, tika apstiprināts Šķaunes sākumskolas nolikums.

Deputāti saskaņoja Veselības un sociālo pakalpojumu centra “Dagda” vadītāja dalību PPSC “AISMA” organizētajā izbraukuma seminārā Polijā, š.g. 31.maijā – 3.jūnijā.

Tika atteikts anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu vienai personai.

Nolēma komandēt dalībai XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos Rīgā, laikā no 2018.gada 1.jūlija līdz 2018.gada 8.jūlijam, šādu Dagdas novada amatiermākslas kolektīvus:

1. Andrupenes kapela;
2. Andrupenes TN folkloras kopa „Sovvaļnīki”;
3. Andrupenes TN vidējās paaudzes deju kopa „Ondrupīši”;
4. Andzeļu TN vidējās paaudzes deju kopa „Eži”
5. Dagdas baltkrievu ansamblis „Akoļica”;
6. Dagdas folkloras kopa „Olūteņi”;
7. Dagdas novada TN sieviešu koris „Vēju roze”;
8. Dagdas TN tautas deju ansamblis „Dagda”;
9. Dagdas vidusskolas bērnu deju kolektīvs „Dardedze”.

Nolēma izmaksāt dienas naudu augstākminēto amatiermākslas kolektīvu dalībniekiem par laika posmu no 2018. gada 1. jūlija līdz 2018. gada 8. jūlijam.

Sakarā ar Konstantinovas sākumskolas likvidāciju, nolēma atbrīvot Dainu Jakoveli no Konstantinovas sākumskolas direktora pienākumu izpildītāja amata ar 2018.gada 31.augustu.

Sakarā ar Asūnes un Šķaunes pamatskolu reorganizāciju, nolēma atbrīvot Asūnes direktora pienākumu izpildītāju un Šķaunes pamatskolas direktora pienākumu izpildītāju no amata ar 2018.gada 31.augustu.

Sakarā ar Asūnes pamatskolas reorganizāciju par sākumskolu, tika nolemts iecelt Zitu Gražuli par Asūnes sākumskolas direktora amata pienākumu izpildītāju ar 2018.gada 1.septembri.

Sakarā ar Šķaunes pamatskolas reorganizāciju par sākumskolu, tika nolemts iecelt Mariju Andžāni par Šķaunes sākumskolas direktora amata pienākumu izpildītāju ar 2018.gada 1.septembri.

Vienai personai veikta dzīvokļa apmaiņa, divām personām pagarināti īres līgumi un vienai personai izīrēta dzīvojamā platība.

Dagdas novada pašvaldības izpilddirektors tika pilnvarots slēgt pirkuma līgumu par nekustamā īpašuma Dīķu ielā 1, Dagdā, Dagdas novadā, pārdošanu Individuālajam komersantam “Modes”.

Atzina par nenotikušu pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.2 Asūnes  ielā 23, Dagdā, Dagdas novadā 2018.gada 7.maija izsoli un nolēma rīkot  atkārtotu šī nekustamā īpašuma izsoli, pazeminot izsoles sākumcenu par 20%  no nosacītās cenas, un noteikt izsoles sākumcenu EUR  320,00

Atzina par nenotikušu pašvaldības nekustamo īpašuma - dzīvokļa Nr. 3 Asūnes  ielā 23, Dagdā, Dagdas novadā 2018.gada 7.maija izsoli un nolēma rīkot atkārtotu šī nekustamā īpašuma izsoli, pazeminot izsoles sākumcenu par 20%  no nosacītās cenas, un noteikt izsoles sākumcenu EUR  400,00

Tika izskatīti ar nekustamo īpašumu saistīti jautājumi: par pašvaldības zemes vienību reģistrēšanu zemesgrāmatā; par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu; par zemes nomas tiesību pagarināšanu; par zemes nomas tiesību izbeigšanu; par zemes nomas līgumu slēgšanu; par zemes nomas tiesību pāreju; par neiznomātu zemes gabalu sarakstu apstiprināšanu (saraksts pieejams Dagdas novada pašvaldības mājaslapā www.dagda.lv/Tautsaimniecība/Zemes noma); par zemes vienības adreses grozīšanu, par zemes vienības adreses likvidēšanu un adreses piešķiršanu; par zemes ierīcības projekta izstrādi; par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu īpašumiem; par grozījumiem zemes vienību zemes lietošanas veidu eksplikācijā; par mazdārziņiem, ganībām un garāžām iznomāto zemesgabalu Dagdā sarakstu apstiprināšanu; par zemes gabala platības precizēšanu.

Tika pieņemts zināšanai izpilddirektora pārskats par pašvaldības veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu.

Papildus tika izskatīts viens jautājums - tika nolemts izsludināt atkārtotu konkursu uz Dagdas novada bibliotēkas vadītāja amatu.

 

Ar pilnu domes sēdes protokolu, pielikumiem un audio ierakstu varēs iepazīties www.dagda.lv/Pašvaldība/Dokumenti/Novada domes protokoli.

 


Informāciju sagatavoja:
Sanita Karpoviča
Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja


 

  

<- Atpakaļ uz: VISAS ZIŅAS