Domes ziņas

24.11.2017

Domes sēdes lēmumi

1 1/
  • 1

Deputāti pieņēma saistošos noteikumus Nr.8 „Par sociālo palīdzību Dagdas novadā”, saistošos noteikumus Nr.9 „Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem Dagdas novadā” un saistošos noteikumus Nr.10 „Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības”.

Izskatīti dzīvokļu jautājumi – pārslēgts viens īres līgums, izīrēti divi pašvaldības dzīvokļi, atļauta viena dzīvokļa apmaiņa.

 

Ņemot vērā to, ka vairākiem pašvaldības ceļu posmiem to konstrukcijas nolietošanās dēļ nav iespējams nodrošināt uzturēšanas klasei atbilstošu prasību izpildi un nepietiekoša finansējuma dēļ veikt avārijas stāvoklī esošo ceļu remontu, tika noteikts avārijas stāvoklis uz noteiktiem Dagdas novada pašvaldības autoceļiem. Veiktas izmaiņas Dagdas novada pašvaldības ceļu reģistrā, izslēdzot no tā ceļu posmus. Apstiprināts aktualizētais pašvaldības autoceļu saraksts ar uzturēšanas klasēm Dagdas novadā, kas būs spēkā 2018.gadā. (saraksti būs pieejami www.dagda.lv/ Pašvaldība/ Dagdas novada ceļi).

 

Izskatījuši Asūnes ciema iedzīvotāju iesniegumu, deputāti atbalstīja lūgumu ierīkot caurteku nobrauktuvē no Jaunatnes ielas, Asūnē uz pašvaldībai piederīgu zemes vienību un piešķīra 2130,00 EUR no pašvaldības 2017.gada budžetā plānotajiem līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.

 

Lemts par pašvaldības pakalpojuma maksām:

  • apstiprināts  Aleksandrovas internātpamatskolas sniegtā pakalpojuma  “atelpas brīdis” cenrādis;
  • Tautas/Saietu namu maksas pakalpojumu cenrādis papildināts ar punktu par galda un servēšanas piederumu nomu;
  • Dagdas TIC suvenīru cenrādis aktualizēts un papildināts ar Dagdas novada kalendāra cenu;
  • noteikta maksa telpas lietošanai “Latvijas Pasta” pakalpojuma sniegšanai pagastu pārvalžu ēkās.

 

Ņemot vērā, ka iepirkuma ID Nr.DNP 2017/12 “VSPC “Dagda” teritorijas sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai, izveidojot auto stāvlaukumu” rezultātā uzvarējušais pretendents atteicās slēgt līgumu, tika mainīts būvdarbu veicējs, kas bija nākamais aiz uzvarētāja.  Deputāti atkārtoti lēma ņemt aizņēmumu Valsts kasē  61 500,00 EUR apmērā iepriekš paredzēto 57 900,00 EUR apmērā, lai realizētu ES ELFLA līdzfinansēto investīciju projektu.

 

Veikti grozījumi Dagdas novada pašvaldības nodaļu amatu sarakstos ar 2018.gada 1.janvāri:

  • · Attīstības un plānošanas nodaļā likvidēt amata “projektu koordinators” 1 vienību;
  • · Dzimtsarakstu nodaļā likvidēt amatu “mūziķis” - 0,15 vienības;
  • · Vides un tautsaimniecības nodaļā likvidēt amatu “lauksaimniecības konsultants” – 0,5 vienības;
  • · Folkloras centrā samazināt amata “Folkloras centra vadītājs” vienību par 0,2 slodzēm;
  • · Saimnieciskā nodaļā likvidēt amata “apkopēja” 1 vienību un paaugstināt algas likmi atlikušajām vienībām līdz 430 EUR.

 

Apstiprināti Dagdas novada Sporta skolas nolikums jaunā redakcijā un Dagdas novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu sasniegumu izvērtēšanas un apbalvošanas nolikums.

 

Atbalstīts Latgales vēstniecības GORS lūgums sniegt finansiālu atbalstu 350,00 EUR Gada balvas „Boņuks 2017” pasniegšanas ceremonijas norises nodrošināšanai.

 

Izskatīts jautājums par zemes vienības Ķepovas pagastā reģistrēšanu zemesgrāmatā, lai varētu uzsākt atsavināšanas procesu.

 

Nolemts iznomāt Z/S “Sapnis” pašvaldībai piekritīga zemes gabala daļu 70 m2 platībā autostāvvietas izbūvei un uzturēšanai pie saimniecībai piederošās ēkas Daugavpils ielā 3, Dagdā.

 

Nolemts uzsākt Dagdas pilsētas sporta kompleksa projekta izstrādi, tāpēc izveidota darba uzdevuma izstrādes darba grupa šādā sastāvā:

Artjoms Gekišs – pašvaldības izpilddirektors, darba grupas vadītājs;

Ligita Nagļa – attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja;

Valdis Viļums –  būvvaldes būvinspektors;

Vija Gekiša – Dagdas vidusskolas direktore;

Vija Nipere – Sporta skolas direktore;

Aivars Plotka – domes deputāts;

Inese Plesņa - domes deputāte.

 

Izskatīts jautājums par telpu nomas līguma pārtraukšanu ar biedrību “Patria”, jo minētās telpas nepieciešamas Dagdas novada pašvaldības tautsaimniecības un vides nodaļas speciālistiem darba pienākumu veikšanai. Lēmums netika pieņemts, jo tas nav saņēmis nepieciešamo deputātu balsu skaitu – vairāk kā pusi no klātesošajiem domes deputātiem.

 

Saskaņoti Dagdas novada pašvaldības un tās iestāžu braucieni uz ārvalstīm projektu un sadarbības līgumu ietvaros.

 

Izskatīti ar nekustamo īpašumu saistīti jautājumi: par nekustamo īpašumu sadali un jaunu nosaukumu piešķiršanu; par zemes nomas tiesību pagarināšanu; par zemes nomas tiesību izbeigšanu; par zemes nomas līgumu slēgšanu; par neiznomātu zemes gabalu saraksta apstiprināšanu; par zemes vienības nekustama īpašuma lietošanas mērķa maiņu; par zemes vienības daļas izveidošanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu; par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu.

 

Ar pilnu domes sēdes protokolu, pielikumiem un audio ierakstu varēs iepazīties www.dagda.lv / Pašvaldība / Dokumenti / Novada domes protokoli.

 

Informāciju sagatavoja:

Guna Malinovska

Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja

<- Atpakaļ uz: VISAS ZIŅAS