Domes notikumi, Notikumi

25.02.2021

Dagdas novada domes sēde

1 1/
  • 1

Dagdas novada domes kārtējā sēde notiks 2021.gada 25. februārī plkst. 15:00 (attālināti – balsošana DVS Namejs, videokonference MS Teams platformā)

Darba kārtība:

 

1. Par sēdes darba kārtību.
2. Par Dagdas novada sporta pasākumu plānu 2021.gadam.
3. Par projekta „Zivju resursu pavairošana Dagdas novada Ežezerā” pieteikumu.
4. Par projekta „Zivju resursu pavairošana Dagdas ezerā” pieteikumu.
5. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu.
6. Par mērķdotācijas pašvaldības autoceļiem izlietošanas programmu 2021.-2023.gadam.
7. Par mērķdotācijas sadali pašvaldības autoceļu uzturēšanai 2021.gadam.
8. Par pašvaldības izglītības iestāžu izdevumiem savstarpējo norēķinu veikšanai no 01.01.2021.
9. Par aizņēmumu autoceļa “Mamonova – Karaļi” pārbūvei.
10. Par profesionālās ievirzes izglītības iestāžu maksu.
11. Par reorganizācijas plāna konstatējuma daļas apstiprināšanu.
12. Par nomas maksas atbrīvojumu vai samazinājumu saistībā ar Covid-19 ierobežojumiem.
13. Par telpu iznomāšanu SIA “OLGAS GOLUBES ĢIMENES ĀRSTA PRAKSE”.
14. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Ezermalas ielā 27, Dagdā atsavināšanu pirmpirkuma tiesīgajai personai.
15. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Dīķu ielā 4, Dagdā atsavināšanu pirmpirkuma tiesīgajai personai.
16. Par pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 6054 003 0125, Dagdas pagastā atsavināšanu pirmpirkuma tiesīgajai personai.
17. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Zahari, Ezernieku pagastā izsoli.
18. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Riuseiši, Ezernieku pagastā izsoli.
19. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu.
20. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu.
21. Par pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas noteikumu grozījumiem un komisiju.
22. Par Dagdas novada pašvaldības iepirkumu plānu 2021.gadam.
23. Par zemes nomas pirmtiesību pagarināšanu.
24. Par apbūvētās zemes nomas tiesību piešķiršanu.
25. Par nomas tiesību piešķiršanu uz neapbūvētu zemi.
26. Par personisko palīgsaimniecību zemes nomas līguma izmaiņām.
27. Par neapbūvētās zemes nomas tiesību pagarināšanu un pārslēgšanu.
28. Par zemes apakšnomu.
29. Par zemes nomas līguma izmaiņām.
30. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu.
31. Par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu.
32. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu.
33. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
34. Par rezerves fonda zemes vienību piekritību pašvaldībai.
35. Par pašvaldības piekrītoša nekustamā īpašuma apvienošanu.
36. Par pašvaldības nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu.
37. Par neiznomātu zemes gabalu saraksta apstiprināšanu.


Domes priekšsēdētāja vietniece

S.Viškure

<- Atpakaļ uz: VISAS ZIŅAS