Domes notikumi

26.03.2020

Dagdas novada domes sēde

1 1/
  • 1

Dagdas novada domes kārtējā sēde notiks 2020.gada 26. martā plkst. 15:00 (Dagdā, Alejas ielā 4, sēžu zālē).

Darba kārtība:


1. Par mērķdotācijas pašvaldības autoceļiem izlietošanas programmu 2020.-2022.gadam. /Ziņo I.Tukiša/
2. Par pašvaldības autoceļu uzturēšanas klasēm vasaras sezonā. /Ziņo A.Belkovskis/
3. Par pašvaldības kustamās mantas norakstīšanu un nodošanu utilizācijai: /Ziņo A.Gekišs/
3.1. automašīnu Ford Galaxy;
3.2. autobusu Mercedes Benz Sprinter 308.
4. Par pašvaldības nekustamo īpašumu izsoles rezultātiem: /Ziņo A.Gekišs/
4.1. “Lukši”, Svariņu pagastā;
4.2. “Pirts”, Ezernieku pagastā.
5. Par pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanu par brīvu cenu: /Ziņo A.Gekišs/
5.1. “Laukalīņi”, Dagdas pagastā;
5.2. “Rudaiņi”, Dagdas pagastā.
6. Par grozījumiem Dagdas pilsētas PII “Saulīte” nolikumā. /Ziņo O.Golube/
7. Par grozījumiem Andrupenes PII “Avotiņš” nolikumā. /Ziņo O.Golube/
8. Par dzīvokļu jautājumu izskatīšanu. /Ziņo R.Azins/
9. Par zemes nomas pirmtiesību pagarināšanu. /Ziņo A.Streļčs/
10. Par neapbūvētās zemes nomas tiesību pagarināšanu. /Ziņo A.Streļčs/
11. Par nomas tiesību piešķiršanu uz neapbūvētu zemi. /Ziņo A.Streļčs/
12. Par zemes apakšnomu. /Ziņo A.Streļčs/
13. Par noslēgtā lauku apvidus zemes nomas līguma pārslēgšanu. /Ziņo A.Streļčs/
14. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu. /Ziņo A.Streļčs/
15. Par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu. /Ziņo A.Streļčs/
16. Par pašvaldības nekustamo īpašumu “Vējiņi”. /Ziņo A.Streļčs/
17. Par nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu. /Ziņo A.Streļčs/
18. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. /Ziņo A.Streļčs/
19. Par neiznomātu zemes gabalu saraksta apstiprināšanu. /Ziņo A.Streļčs/Domes priekšsēdētājs
A.Trūlis

<- Atpakaļ uz: VISAS ZIŅAS