Domes ziņas

05.02.2018

Ārkārtas domes sēdē apstiprināts pašvaldības 2018.gada budžets

1 1/
  • 1

5.februārī notika Dagdas novada domes ārkārtas sēde.

Ar 8 balsīm par, 3 pret un 4 atturoties, tika apstiprināti saistošie noteikumi Nr.2018/2 “Par Dagdas novada pašvaldības budžetu 2018.gadam”. Kopējie budžeta ieņēmumi plānoti 10 744 173 EUR apmērā un kopējie izdevumi – 10 713 295 EUR apmērā.

 

Izskatīts jautājums par pašvaldības finansējuma piešķiršanu biedrībām un reliģiskām organizācijām 2018.gadā. Deputāti nolēma piešķirt finansējumu biedrībām 18 466,64 EUR un reliģiskām organizācijām 16 337,42 EUR .

 

Ņemot vērā to, ka 2018.gada 1.janvārī stājušies spēkā grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā, kas paredz, ka nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas izmaksas veido no vairākām komponentēm, tāpēc tika apstiprināts viena kubikmetra sadzīves atkritumu izmaksu veidošanās Dagdas novada pašvaldībā:

  • 1) maksa par atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, par uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu, atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs;
  • 2) Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos.

 

Sakarā ar to, ka nekustamā īpašuma „Gruduļi”, Dagdas pagastā otrajā izsolē nepieteicās neviens pretendents, 2018.gada 30.janvāra izsole tika atzīta par nenotikušu. Līdz ar to tika atcelts lēmums par nekustamā īpašuma “Gruduļi”, Dagdas pagastā nodošanu atsavināšanai.

 

Ar pilnu domes ārkārtas sēdes protokolu, pielikumiem un audio ierakstu varēs iepazīties www.dagda.lv / Pašvaldība / Dokumenti / Novada domes protokoli.

 

Informāciju sagatavoja:

Guna Malinovska

Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja

<- Atpakaļ uz: VISAS ZIŅAS