Domes ziņas

23.03.2018

22.martā notika kārtējā Dagdas novada domes sēde

1 1/
  • 1

Nolemts piedalīties Zivju fonda pasākumos ar projektu pieteikumiem:

  • - “Zivju resursu pavairošana Dagdas novada Dagdas ezerā”, kopējās paredzamās izmaksas – 6 979,28 EUR, Zivju fonda finansējums - 6 141,00 EUR (88%) un pašvaldības līdzfinansējums – 838,28  EUR (12%);
  • - “Zivju resursu pavairošana Dagdas novada ezeros”, kopējās paredzamās izmaksas – 4 100,08 EUR, Zivju fonda finansējums - 3 649,00 EUR (89%) un pašvaldības līdzfinansējums – 451,08 EUR (11%);
  • - “Zivju resursu kontroles un aizsardzības pasākumu efektivitātes paaugstināšana Dagdas novada ezeros”, kopējās izmaksas - 9 699,00 EUR,  Zivju fonda finansējums - 8 632,00 EUR (89%), pašvaldības līdzfinansējums -  1 067,00 EUR (11%);
  • - “Osvas, Bižas un Visaldas ezeru zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde”, kopējās izmaksas - 2 744,20 EUR,  Zivju fonda finansējums - 2 395,72 EUR (88%), pašvaldības līdzfinansējums -  348,48 EUR EUR (12%).

 

Nolemts iesniegt projekta pieteikumu “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plāna pasākumu ieviešana Dagdas novadā” Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas izsludinātajā projektu konkursā ar kopējām izmaksām 52 396,32 EUR, nodrošinot projekta līdzfinansējumu 15% apmērā jeb 7 896,32 EUR.

 

Apstiprināts Dagdas novada pašvaldības projektu konkursa „Sabiedrība ar dvēseli 2018” nolikums un konkursa komisijas sastāvs.

 

Veiktas izmaiņas Dagdas novada pašvaldības ceļu reģistrā.

 

Noteikts avārijas stāvoklis uz Dagdas novada pašvaldības autoceļiem un ielām.

 

Tika izskatīti ar nekustamo īpašumu saistīti jautājumi: par zemes vienību ar uzmērīšanu un reģistrēšanu; par nekustamo īpašumu sadali un jaunu nosaukuma piešķiršanu; par zemes nomas tiesību pagarināšanu; par zemes nomas tiesību izbeigšanu; par zemes nomas līgumu slēgšanu; par neiznomātu zemes gabalu saraksta apstiprināšanu; par adreses piešķiršanu; par īpašuma nosaukumu piešķiršanu; par zemes vienību nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu; par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu; par zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.

 

Apstiprināti konkursu “Dagdas novada gada ģimene 2018”  un “Dagdas novada ziedu dzīpari Latvijas villainē” nolikumi.

 

Deputāti atbalstīja N.Rancāna konkursa norisi un piešķīra līdzfinansējumu  250,00 EUR apmērā.

Nolemts vienai personai izīrēt pašvaldības dzīvokli.

 

Lēma par pašvaldības dzīvokļu īpašumu Asūnes ielā 23, Dagdā, pašvaldības īpašuma “Kalnavēji”, Dagdas pagastā un pašvaldības īpašuma “Sautiņi”, Bērziņu pagastā izsolēm.

 

Atļāva atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu Dīķu ielā 1, Dagdā.

 

Izskatīts jautājums par pašvaldības īpašuma “Kalnatorņi”, Asūnes pagastā izsoles apstiprināšanu un pirkuma līgums slēgšanu.

 

Nolemts veikt ģeoloģisko izpēti Dagdas novada pašvaldības īpašumā “Grantaines”, Andzeļu pagastā.

 

Deputāti nolēma reorganizēt Dagdas novada pašvaldības Andrupenes, Andzeļu, Asūnes, Bērziņu, Ezernieku, Konstantinovas, Ķepovas, Svariņu, Šķaunes pagastu pārvaldes, likvidējot tās kā patstāvīgas juridiskas iestādes un iekļaujot tās Dagdas novada pašvaldības sastāvā kā struktūrvienības ar 2018.gada 1.jūliju, lai izveidotu centralizēto grāmatvedību.

 

Tāpat arī nolemts reorganizēt Dagdas novada pašvaldības kultūras iestādes un izveidot jaunu Dagdas novada pašvaldības iestādi – Dagdas novada kultūras centrs.

 

Izskatīts jautājums par Dagdas novada bibliotēku darbības reorganizāciju. Paredzēts reorganizēt visas novada bibliotēkas un ar 2018.gada 1.jūliju izveidot jaunu Dagdas novada pašvaldības iestādi – Dagdas novada bibliotēka un tās struktūrvienības pagastos.

 

Papildus tika izskatīti divi jautājumi.

Anulētas ziņas par deklarēto dzīvesvietu vienai personai.

 

Deputāti atbalstīja zemnieku saimniecības “DAIRA” iesniegto lūgumu Dagdas novada pašvaldībai slēgt trīspusējo pirkuma līguma ar SIA M.T.Z-SERVISS un zemnieku saimniecību “Daira” par viena jauna traktora iegādi, kurš nepieciešamības gadījumā tiks izmantots civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšanai Dagdas novadā. Visas izmaksas minētās tehnikas iegādei un tālākai uzturēšanai segs zemnieku saimniecība “DAIRA”.

 

Ar pilnu domes sēdes protokolu, pielikumiem un audio ierakstu varēs iepazīties www.dagda.lv / Pašvaldība / Dokumenti / Novada domes protokoli.

 

Informāciju sagatavoja:

Guna Malinovska

Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja

<- Atpakaļ uz: VISAS ZIŅAS