Domes ziņas

06.02.2018

2018.gada budžets

1234 1/
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Sastādot Dagdas novada pašvaldības 2018.gada budžetu, tika sabalansētas ekonomiskās un sociālās vajadzības ar pašvaldības finansiālajām iespējām.

Pašvaldība ņem vērā visu nozaru un jomu intereses un esošos līdzekļus cenšas maksimāli sabalansēt tā, lai pietiktu gan saimnieciskajiem darbiem, gan infrastruktūras uzturēšanai un attīstībai, gan sociālajiem jautājumiem, gan izglītībai, gan kultūrai un sportam.

 

Pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta un tas ir sastādīts saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem “Par budžetu un finanšu vadību”, “Par pašvaldību budžetiem”, “Par valsts budžetu 2018.gadam”.

 

Pamatbudžeta ieņēmumi

 

Ar likumu noteikto funkciju realizēšanai nepieciešamos līdzekļus Dagdas novada pašvaldības pamatbudžetā sastāda ieņēmumi, kurus veido plānotie nodokļu ieņēmumi  – EUR 2 944 620,-, kas sastāda 34,74 % no kopējiem ieņēmumiem, nenodokļu ieņēmumi EUR 70 525,-, kas sastāda 0,83% , valsts budžeta transferti – EUR 4 560 776,-, kas sastāda 53,81%, pašvaldību budžetu transferti - EUR 136 400,-, kas sastāda  1,61 %,  ieņēmumi no sniegtajiem  maksas pakalpojumiem - EUR 677 845,-,  kas  sastāda 7,99 % no kopējiem ieņēmumiem. Ārvalstu finanšu palīdzība sastāda – EUR 85 675,- , jeb 1,01% no kopējiem ieņēmumiem. Kopējā  2018. gadā plānoto ieņēmumu summa  sastāda EUR 8 475 841-. Līdzekļu atlikums gada sākumā bija EUR 292 447,-. Lai varētu nodrošināt vairāku  pašvaldības projektu realizāciju, kā arī citām vajadzībām 2018.gadā ir plānots ņemt vairākus aizņēmumus Valsts kasē par kopējo summu EUR  720 000,- . Līdz ar to plānojot izdevumus, pašvaldība var  rīkoties ar finanšu līdzekļiem EUR 9 488 288,- apmērā.

 

Pamatbudžeta izdevumi

 

No kopējiem 2018.gadā plānotajiem izdevumiem, vislielāko īpatsvaru veido izdevumi Izglītībai –  EUR 3 826 434,- jeb 40,42 % no kopējiem izdevumiem. Tas   izskaidrojams   ar   to,  ka  pašvaldības  pārziņā  darbojas 2  vidusskolas, 4 pamatskolas, 1 sākumskola, 2 pirmsskolas   izglītības  iestādes,  Mūzikas un mākslas  skola, Sporta skola, kā arī Aleksandrovas internātpamatskola. Otrā lielākā budžeta izdevuma daļa ir izdevumi Atpūtai, kultūrai un reliģija, kas plānoti EUR 1 305 661,- apmērā, kas sastāda 13,79%. Jāpiezīmē, ka šajā sadaļā ir plānoti izdevumi virknei investīciju projektu realizācijai, lielākais no kuriem ir “Veselīga dzīve - pirmie soļi laimīgas nākotnes veidošanai”. Tā izmaksas varētu būt vairāk kā EUR 365 000.Trešā lielākā izdevumu sadaļa ir izdevumi Veselībai, kas sastāda EUR 972 718,- jeb 10,27% no kopējiem izdevumiem.

Izdevumi Valsts pārvaldei ir plānoti EUR 952 151,- jeb 10,06 % no kopējiem izdevumiem. Šajā  izdevumu sadaļā ir plānoti līdzekļi neparedzētiem gadījumiem EUR 15 000,- apmērā, kā arī izdevumi kredīta procentu maksājumiem un kredītu apkalpošanai EUR 11 200,-.  Izdevumi sadaļai Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai sastāda EUR  936 530  -  jeb 9,89 % no kopējiem izdevumiem. Izdevumi  Sociālajai aizsardzībai  EUR  764 705 ,- jeb 8,08 % no kopējiem izdevumiem. Izdevumi pārējām aktivitātēm sastāda EUR 197 838,-, jeb 2,09 %. Kopējā  2018. gadā plānotā izdevumu summa  sastāda  EUR 9 467437,-. Tajā skaitā aizdevumu atmaksām 2018.gadā ir plānots izlietot EUR 511 400,-, kas sastāda 5,40 % no kopējiem gada izdevumiem. Plānotais budžeta līdzekļu atlikums gada beigās ir EUR 20 851,-.

 

Analizējot plānotos izdevumus pa klasifikācijas kodiem, var secināt, ka vislielāko īpatsvaru sastāda izdevumi atalgojumiem – EUR 4 509 837,-, kas veido 47,70 % no visiem izdevumiem, bet kopā ar darba devēja sociālo nodokli EUR 1 134 372,- (11,89%) pat  59,70 %. Ir jāpiezīmē, ka ar 2018.gada janvāri valstī ir palielinājusies minimālā darba alga par 50 EUR, tā pat palielinājies arī darba devēja VSAO iemaksu apjoms līdz 24,09%. Otrā lielākā sadaļa ir maksājumi par pakalpojumiem EUR 968 982,-, jeb 10,23%. Plānotie izdevumi krājumiem, materiāliem, energoresursiem, biroja precēm un inventāru ir EUR 841 680,- jeb 9,39 %, izdevumi pamatkapitāla veidošanai - EUR 817 123,-  jeb 9,14 %, no kopējiem izdevumiem,  izdevumi sociālajiem pabalstiem – EUR 514 036,- jeb 5,74 % no kopējiem izdevumiem, subsīdijas un dotācijas EUR 35 837,- (0,38%). Kā jau iepriekš tika minēts, tad  aizdevumu atmaksām 2018.gadā ir plānots izlietot EUR 515 400,-, kas sastāda 5,40% no kopējiem gada izdevumiem.

 


Speciālais budžets

 

Dagdas novada pašvaldības speciālajā budžetā kopējā plānotā gada ieņēmumu summa sastāda EUR 527 222-, kurā vislielāko īpatsvaru veido  mērķdotācija pašvaldības autoceļu fondam – EUR 362 788-, kas sastāda 68,81% no kopējiem 2018.gadā plānotajiem ieņēmumiem. Jāpiezīmē, ka 2018.gadā plānots realizēt investīciju projektu “Pašvaldības autoceļu Aleksandrova – Skudriķi un Porečje – Malcāni – Krasnopole pārbūvi, veicinot uzņēmējdarbību un apdzīvotības saglabāšanos”. Šim mērķim budžetā ir ieplānoti avansa maksājumi no LAD EUR 154 834 apmērā, kas sastāda 29,37 % no visiem speciālā budžeta ieņēmumiem. Šī projekta realizācijai ir paredzēts ņemt aizņēmumu Valsts kasē EUR 705 000 apmērā. Ņemot vērā līdzekļu atlikumu gada sākumā (EUR 23 663), un plānoto aizņēmuma summu, pašvaldības rīcībā būs pieejami speciālā budžeta līdzekļi EUR 1 255 885,- apmērā. Izdevumi speciālajā  budžetā ir plānoti EUR 1 245 858,- apmērā, no kuriem lielāko īpatsvaru sastāda izdevumi pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai – EUR 1 222 358, -, kas veido 98,54 % no visiem speciālā budžeta izdevumiem. Pēc ekonomiskās klasifikācijas kategorijām vislielāko īpatsvaru speciālā budžeta izdevumos 2018.gadam sastāda izdevumi pamatkapitāla veidošanai – EUR 889 000,-, kas ir 71,35 % no kopējiem Dagdas novada pašvaldības speciālā budžeta izdevumiem, otrā lielākā izdevumu sadaļa ir izdevumi par pakalpojumiem EUR 274 270,-, kas sastāda 22 % no kopējiem izdevumiem.

 

 

Saistības

 

Ņemot vērā to, ka Dagdas novada pašvaldība ir novadu veidojošo pašvaldību tiesību un saistību pārņēmēja,  Dagdas novada pašvaldības saistību apjoms veidojies apvienojot novadu veidojošo 11 pašvaldību saistības. Saistību kopējais apjoms, kas nav atmaksāts uz 2018.gada 01.janvāri, sastāda EUR 3 114 687,- . No kuriem aizņēmumi sastāda EUR 3 087 500, bet galvojumi EUR 27 187,-. 2018.gadā plānotais saistību atmaksas apjoms par iepriekšējos gados ņemtajiem aizņēmumiem un sniegtajiem galvojumiem sastāda EUR 500 001 jeb 7,92%. Turpmākajos gados atmaksājamās summas apjoms ir EUR 2 840 362,- .   

 

2018.gadā Dagdas novada pašvaldībā ir plānots uzsākt realizēt lielāko investīciju projektus “Pašvaldības autoceļu Aleksandrova – Skudriķi un Porečje – Malcāni – Krasnopole pārbūvi, veicinot uzņēmējdarbību un apdzīvotības saglabāšanos”, sadarbībā ar LAD (to kopējās izmaksas plānotas EUR 860 187 apmērā). Šajā gadā plānots uzsākt realizēt investīciju projektu “Veselīga dzīve - pirmie soļi laimīgas nākotnes veidošanā”, tā kopējās izmaksas plānotas EUR 392 994, kur pašvaldības līdzfinansējuma daļa ir 15%. Šī projekta īstenošanai ir plānots ņemt aizņēmumu Valsts kasē. Šogad plānots pabeigt 2017.gadā uzsākto projektu “VSPC “Dagda” teritorijas sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai, izveidojot auto stāvlaukumu” (kopējās izmaksas EUR 70 200). Šo abu projektu realizācijas ietvaros ir plānots piesaistīt ES struktūrfondu investīcijas.. Šajā gadā ir plānots  turpināt projekta “Sabiedrībai ar dvēseli” realizāciju, atbalstot un iesaistot tajā novada biedrības un interešu grupas, kā arī ir plānots uzsākt realizēt dažus jaunus investīciju projektus.

 

Par Valsts kasē ņemtā aizņēmuma līdzekļiem pamatbudžetā 2018.gadā EUR 720 000 apmērā, ir plānots nodrošināt 3 investīciju projektu (“VSPC “Dagda” teritorijas sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai, izveidojot auto stāvlaukumu” (EUR 61 500), ”Veselīga dzīve – pirmie soļi laimīgas nākotnes veidošanā” (EUR 365 000) un “Kapličas būvniecība Andzeļu ciemā rituālo pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai” (EUR 45 000) ) realizāciju, kā arī iegādāties divus autobusus skolēnu pārvadājumiem (EUR 110 000), veikt ieguldījumus Ezernieku un Dagdas vidusskolās (EUR 113 000), iegādāties jaunus krēslus Dagdas Tautas nama skatītāju zālē (EUR 25 500).

 

Ņemot vērā spēkā esošā Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likuma ietekmi uz pašvaldības budžeta ieņēmumu bāzi, kā arī vadoties no Valsts kopējās ekonomiskās izaugsmes tempiem, prognozējams, ka Dagdas novada pašvaldības izdevumi turpmākajos divos gados varētu būt sekojoši - 2019.gadā kopējais pamatbudžeta izdevumu apjoms varētu būt EUR 9 644 000, šajā gadā varētu uzsākt vērienīgo autoceļu rekonstrukcijas investīciju projekta otro kārtu, bet 2020.gadā budžets varētu būt EUR 9 830 000 un šajā gadā kā vērienīgākais projekts varētu būt Dagdas vidusskolas sporta zāles būvniecība.

 

Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 2018.gada budžetā tiek plānoti EUR 15 000 apmērā.

 

<- Atpakaļ uz: VISAS ZIŅAS