Ziņas, Domes ziņas

21.04.2017

20. aprīļa Domes sēdes lēmumi

1 1/
  • 1

Tika pieņemta zināšanai Sociālā dienesta sniegtā informācija par sociālā budžeta līdzekļu izlietojumu 2017. gada 1. ceturksnī. Dagdas novada Sociālais dienests 2017. gada 1. ceturksnī izlietojis 88 048,00 EUR jeb 25,21% no plānotājiem pašvaldības sociālā budžeta līdzekļiem.

Tika apstiprināti lēmumi par dzīvokļa īres līguma pagarināšanu trim personām.

 

Tika apstiprināti grozījumi Ezernieku vidusskolas nolikumā.

 

Apstiprināja Dagdas Tūrisma informācijas centra 2017. gada suvenīru cenrāžus un muzeja “Andrupenes lauku sēta” maksas pakalpojumu cenrāžus, kuri stāsies spēkā 2017. gada 1. maijā.

 

Apstiprināts pārskats par Dagdas novada pāsvaldības 2017. gada budžeta izpildi 1. ceturksnī: budžeta ieņēmumu daļā – 2637036,00 EUR jeb 29,08%, t.sk. atlikums gada sākumā 245273,00 EUR, budžeta izdevumu daļā – 2035638,00 EUR jeb 22,49%. Speciālā budžeta ieņēmumu daļā – 123636,00 EUR jeb 4,98%, t.sk. atlikums gada sākumā 32636,00 EUR, izdevumu daļā – 37579,00 EUR jeb 2,44%.

 

Piešķirts finansējums 700,00 EUR Dagdas pilsētas himnas ierakstam un video veidošanai.

 

Tika nolemts turpināt pašvaldības ceļa 5-11 Alženova – Rutki (1,91 km) iesākto uzlabošanu – caurteku nomaiņu, nomaļu uzauguma noņemšanu, grāvju un ceļa seguma atjaunošanu un šim mērķim tika pieņemts novirzīt no pašvaldības 2017.gada speciālā budžetā plānotajiem līdzekļiem Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai autoceļu fonda nesadalītajiem līdzekļiem papildus 6 500 EUR.

 

Sēdē izskatīja ar nekustamo īpašumu saistītus jautājumus: par nekustamo īpašumu sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu; par īpašuma nosaukumu piešķiršanu; par zemes nomas līgumu slēgšanu; par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu; par zemes nomas tiesību pagarināšanu; par grozījumiem zemes nomas līgumā; par zemes nomas tiesību pārēju; par neiznomātu zemes gabalu saraksta apstiprināšanu; par zemes gabalu nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu; par zemes vienību robežu un platību grozīšanu; par Dagdas novada pašvaldības domes lēmumu atcelšanu; par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumā “Sienāži” Andrupenes pagastā.

 

Deputāti nolēma slēgt pirkuma līgumu uz pašvaldības nekustamo īpašumu Alejas ielā 12-4, Dagdā.

 

Apstiprināja pašvaldības nekustamā īpašuma “Ziemeļi”, Neikšāni, Ķepovas pagastā, Dagdas novadā nosacīto cenu 12000,00 EUR, un pāsvaldības nekustamā īpašuma “Maritas”, Andrupenes pagastā, Dagdas novadā nosacīto cenu 1300, 00 EUR, kā arī šo īpašumu izsoļu noteikumus.

 

Sakarā ar zemesgabala nomnieka ierosinājumu atsavināt to, ņemot vērā ka nekustamais īpašums “Zaļbirzītes”, Andrupenes pagastā nav nepieciešams pašvaldības funkciju nodrošināšanai, tika nolemts atļaut atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu, kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 16,4 ha, pārdodot izsolē ar augšupejošu izsoli.

 

Apstiprināja saistošos noteikumus Nr.2017/5 „Par finansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai Dagdas novadā”.

 

Nolēma iznomāt SIA “Bite Latvija” Dagdas novada pašvaldības īpašumā esošā ūdenstorņa “Zīles 1”, Andzeļi, Andzeļu pagasts, daļu un zemesgabalu 4 m2 platībā, blakus ūdenstornim aparatūras izvietošanai.

 

Deputāti nolēma atbrīvot Mariju Aņisimovu no Dagdas novada tautas bibliotēkas vadītājas amata ar 2017. gada 30. aprīli, sakarā ar M.Aņisimovas iesniegumu par atbrīvošanu.

 

Ņemot vērā iepriekšējo jautājumu, tika izskatīts nākamais jautājums – par Dagdas novada tautas bibliotēkas vadītāja pienākumu izpildītāja iecelšanu. Par Dagdas novada tautas bibliotēkas vadītāja pienākumu izpildītāju tika iecelta Dagdas novada tautas bibliotēkas vecākā bibliotekāre Ineta Leonoviča – Batņa.

 

Papildus tika izskatīti divi jautājumi.

 

Nolēma uzsākt dokumentācijas sagatavošanu pašvaldības īpašuma “Vijolītes” zemes vienībā esošā meža cirsmas 1. kvartāla 10. nogabala (5 ha) un 1. kvartāla 35. nogabala (5 ha) nodošanai atsavināšanai.

 

Tika nolemts apstiprināt zemes ierīcības projektu apstiprināšanu īpašumos “Roliks” un “Dimantu krasti” Andrupenes pagastā.

 

Ar pilnu domes sēdes protokolu, pielikumiem un audio ierakstu varēs iepazīties www.dagda.lv / Pašvaldība / Dokumenti / Novada domes protokoli.

 

Informāciju sagatavoja:

Evita Krūmiņa

Sabiedrisko attiecību speciāliste

<- Atpakaļ uz: VISAS ZIŅAS