Domes ziņas

20.04.2018

19. aprīļa Domes sēdes lēmumi

1 1/
  • 1

Nolēma piešķirt vienai personai vienreizēju sociālo pabalstu krīzes situācijā EUR 1290,00 apmērā.

Pieņēma zināšanai Sociālā dienesta sniegto informāciju par sociālā budžeta izlietojumu 2018.gada 1.ceturksnī. Dagdas novada Sociālais dienests 2018.gada 1.ceturksnī izlietojis  EUR 86 830,-  jeb 22,73 % no plānotajiem pašvaldības sociālā budžeta līdzekļiem.

Apstiprināja Dagdas novada pašvaldības bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas nolikumu.

Deputāti nolēma ar 2018.gada 1.septembri izveidot Dagdas pilsētas PII “Saulīte” papildus pirmsskolas  izglītības  programmas īstenošanas vietu Konstantinovā (adrese: Saules iela 15, Konstantinova, Konstantinovas pagasts, Dagdas novads, LV-5680).

Tika izskatīts jautājums par piedāvāto infrastruktūras risinājumu un gatavību veidot sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu infrastruktūru Dagdas novadā.

Apstiprināja grozījumus Dagdas novada pašvaldības Stipendiju nolikumā.

Izskatīti jautājumi: par pašvaldības īpašuma “Vijolītes”, Šķaunes pagastā cirsmu izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu; par pirkuma līguma slēgšanu uz pašvaldības īpašumu “Sautiņi”, Bērziņu pagastā un uz pašvaldības īpašumu “Kalnavēji”, Dagdas pagastā, kā arī par pašvaldības nekustamā īpašuma Dīķu ielā 1, Dagdā izsoli.

Apstiprināts pārskats par Dagdas novada pašvaldības 2017.gada budžeta izpildi 1.ceturksnī: budžeta ieņēmumu daļā –  2 532 537  EUR  jeb 26,69 %, t.sk. atlikums gada sākumā 293 163 EUR, budžeta izdevumu daļā – 1 976 610 EUR jeb 20,88 %. Speciālā budžeta ieņēmumu daļā - 272 678 EUR jeb 21,71 %, t.sk. atlikums gada sākumā 23 663 EUR, izdevumu daļā – 44 679 EUR jeb 3,59%.

Nolēma ņemt aizņēmumu Valsts kasē EUR 691 400,- apmērā projekta “Dagdas novada lauku ceļu infrastruktūras pārbūve” īstenošanai. Pēc projekta realizācijas tiks dzēsta aizņēmuma daļa, kas izlietota projekta priekšfinansēšanai – EUR 619 335,- apmērā, atlikusī pašvaldības aizdevuma daļa EUR 72 065 tiks atmaksāta 10 gadu laikā.

Tika nolemts ieviest Dagdas novada pašvaldībā amata vienību “Datu aizsardzības speciālists” ar 2018.gada 1.maiju.

Apstiprināja Dagdas novada pašvaldības Finanšu nodaļas, pagastu pārvalžu, Dagdas novada Kultūras centra un Dagdas novada bibliotēkas amatu sarakstus, kas stājas spēkā ar 2018.gada 1.jūliju.

Tāpat arī nolēma apstiprināt Dagdas novada pašvaldības atklātā konkursa nolikumus: “Par pretendentu atlasi uz Dagdas novada Kultūras centra vadītāja amatu” un “Par pretendentu atlasi uz Dagdas novada bibliotēkas vadītāja amatu”.

 Atbalstīja Dagdas novada jauniešu iniciatīvu centra deju grupas “Nika” dalību Visaginas kultūras centra “Draugyste” organizētajā starptautiskajā festivālā “Dejojam valsi”.

Deputāti nolēma pārslēgt īres līgumu vienai personai uz dzīvokli Ludzas ielā 5 – 8, Dagdā, kā arī atļaut vienai personai veikt dzīvokļa Asūnē, Kalna ielā 1 – 2 apmaiņu pret dzīvokli Asūnē, Kalna ielā 1 – 10. Tāpat arī nolēma vienai personai izīrēt pašvaldības dzīvokli un pagarināt vairākām personām īres līgumu.

Tika izskatīti ar nekustamo īpašumu saistīti jautājumi: par lauksaimniecības zemes nodošanu nomā ar izpirkuma tiesībām; par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu; par zemes nomas tiesību pagarināšanu; par zemes nomas tiesību izbeigšanu; par zemes nomas līgumu slēgšanu; par zemes nomas tiesību pāreju; par neiznomātu zemes gabalu saraksta apstiprināšanu; par adreses likvidēšanu; par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumā “Mazkārkļi”, Svariņu pagastā; par zemes vienības piekritību pašvaldībai; par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam “Bebru grāvis”, Šķaunes pagastā; par statusa “starpgabals” piešķiršanu zemes vienībai; par zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu; par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
Papildus tika izskatīts viens jautājums.
Tika apstiprināts Asūnes sākumskolas nolikums.

Ar pilnu domes sēdes protokolu, pielikumiem un audio ierakstu varēs iepazīties www.dagda.lv / Pašvaldība / Dokumenti / Novada domes protokoli.


Informāciju sagatavoja:
Dace Rune,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

<- Atpakaļ uz: VISAS ZIŅAS