Paziņojumi

06.02.2015

Nekustamā īpašuma izsole

1 1/
  • 1

Dagdā, Alejas ielā 5-2.

IZSOLES NOTEIKUMI

 

1. Izsoles objekts: nekustamais īpašums ar kadastra Nr.6009 9000 175 ,dzīvoklis Nr.2 Alejas ielā 5, Dagdā”, Dagdas novadā,ar kopējo platību38.46m2, un pie dzīvokļa īpašuma piederošo kopīpašuma 3846/94043 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas.

2. Izsoles vieta: SIA''Dagdas komunālā saimniecība'' , Rēzeknes iela 4, Dagda, Dagdas novads.

3. Izsoles laiks: 2015. gada 10.marts plkst.14.00.

4. Informācija par izsoli: ar izsoles noteikumiem var iepazīties SIA''Dagdas komunālā saimniecība'', Rēzeknes ielā 4, Dagdā, darba dienās no pulksten 8.00 – 12.00 un no 13.00 – 17.00. Tālrunis uzziņām: 26526661.

5. Izsolāmās mantas apskate: izsolāmā manta apskatāma iepriekš saskaņojot ar izsoles komisijas priekšsēdētāju Viktoru Petrovski, mob.tālr.26526661.

6. Izsoles objekta nosacītā cena: EUR 3000 (trīs tūkstoši euro un 00 centi).

7. Maksāšanas līdzekļi – euro (EUR).

8. Izsoles veids – izsole ar augšupejošu soli.

9. Izsoles solis – EUR 100,-.

10. Izsoles metode – mutiska izsole.

11. Nodrošinājums: personām, kuras vēlas piedalīties Izsolāmās mantas izsolē, ir jāpārskaita nodrošinājums 10 % apmērā no Izsolāmās mantas nosacītās cenas,- SIA''Dagdas komunālā saimniecība'' (Reģ.Nr LV45903000289 , Rēzeknes iela 4, Dagda, Dagdas novads, konta Nr.LV31UNLA0050018068386, A/S “SEB Banka”, kods UNLALV2X) ar norādi "Nekustamā īpašuma „dzīvoklis Nr.2 Alejas ielā 5, Dagdā”, Dagdas novadā ” izsoles nodrošinājums".

12. Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek SIA''Dagdas komunālā saimniecība'' darba dienās no plkst.8.00-12.00 un no plkst.13.00-17.00.

13. Personas, kuras vēlas piedalīties izsolē, iesniedz Izsoles komisijai šādus dokumentus:

fiziskās personas - pieteikumu par vēlēšanos iegādāties izsolāmo mantu saskaņā ar izsoles noteikumiem un lūgumu reģistrēt attiecīgo personu par Izsoles dalībnieku, personu apliecinoša dokumenta kopiju, kā arī dokumentus, kas apliecina nodrošinājuma iemaksu;

juridiskās personas - pieteikumu par vēlēšanos iegādāties izsolāmo mantu saskaņā ar izsoles noteikumiem un lūgumu reģistrēt attiecīgo personu par Izsoles dalībnieku, komersanta reģistrācijas apliecības kopiju, spēkā esošu statūtu norakstu vai izrakstu par pārvaldes institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu, kā arī dokumentus, kas apliecina nodrošinājuma iemaksu.

14. Izsoles norise:

izsole var notikt, ja uz to reģistrējies vismaz 1 (viens) izsoles dalībnieks;

ja uz izsoli ieradušies ne visi reģistrētie izsoles dalībnieki, tad izsoles sākums tiek atlikts uz 15 minūtēm;

solīšana sākas no mantas nosacītās cenas;

pārsolīšanu var izdarīt ievērojot noteikto izsoles soli – EUR 100,- ;

par izsoles uzvarētāju tiks atzīts izsoles dalībnieks, kurš par izsolāmo mantu nosolījis visaugstāko cenu, ievērojot izsoles noteikumus.

15. Nosolītās cenas samaksa: piedāvāto augstāko summu par nosolīto nekustamo īpašumu, atrēķinot naudā iemaksāto nodrošinājumu, Izsoles uzvarētājam jāsamaksā vienas nedēļas laikā no izsoles dienas. Nokavējot noteikto samaksas termiņu, izsoles uzvarētājs zaudē tiesības iegādāties izsolāmo mantu un iesniegto nodrošinājumu.

16. Izsoles rezultātu apstiprināšana: izsoles rezultātus apstiprina SIA''Dagdas komunālā saimniecība'' pēc nosolītās cenas samaksas.

17. Pirkuma līguma noslēgšana: Pirkuma līgums starp SIA''Dagdas komunālā saimniecība'' un izsoles uzvarētāju par nosolīto mantu jānoslēdz 7 dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas.

18. Nodrošinājuma atmaksa: Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši izsolāmo mantu, izsoles nodrošinājums tiek atmaksāts 3 (trīs) dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas, pamatojoties uz rakstisku iesniegumu, kurā norādīts norēķinu konts, kurā ieskaitāms iemaksātais nodrošinājums.

 

<- Atpakaļ uz: SIA izsoles