Izsoles, Paziņojumi

19.10.2015

''ATTĪRĪŠANAS IETAISES'', izsole

1 1/
  • 1

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA (ZEMES GABALS)''ATTĪRĪŠANAS IETAISES'', ALŽENOVĀ, DAGDAS PAGASTĀ, DAGDAS NOVADĀ

IZSOLES NOTEIKUMI

 

1. Izsoles objekts: nekustamais īpašums „Attīrīšanas ietaises”, Alženovā, Dagdas pagastā, Dagdas novadā, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo 3,19 ha un ēkas un būves – attīrīšanas komplekss (nepabeigta celtniecība). Kadastra Nr.6054 004 0258.

2. Izsoles vieta: SIA ''Dagdas komunāla saimniecība'' Rēzeknes iela 4, Dagda, Dagdas novads.

3. Izsoles laiks: 2015. gada 16.novembris plkst.14.00.

4. Informācija par izsoli: ar izsoles noteikumiem var iepazīties SIA ''Dagdas komunāla saimniecība'' 4, Dagdā, darba dienās no pulksten 8.00 – 12.00 un no 13.00 – 17.00. Tālrunis uzziņām: 65622038, mob.tālr.26526661, 29446302.

5. Izsolāmās mantas apskate: izsolāmā manta apskatāma iepriekš saskaņojot ar izsoles komisijas priekšsēdētāju Viktoru Petrovski, mob.tālr. 26526661, 29446302.

6. Izsoles objekta nosacītā cena: EUR 12500,00- (divpadsmit tūkstoši pieci simti euro un 00 euro centi).

7. Maksāšanas līdzekļi – euro (EUR).

8. Izsoles veids – izsole ar augšupejošu soli.

9. Izsoles solis – EUR 100,-.

10. Izsoles metode – mutiska izsole.

11. Nodrošinājums: personām, kuras vēlas piedalīties Izsolāmās mantas izsolē, ir jāpārskaita nodrošinājums 10 % apmērā no izsoles sākumcenas, kas sastāda EUR 1250,- SIA ''Dagdas komunālā saimniecība''(Reģ.Nr.45903000289, Rēzeknes iela 4, Dagda, Dagdas novads, konts: LV31 UNLA 0050018068386, A/s “SEB Banka”, kods UNLALV2X) ar norādi "Nekustamā īpašuma „Attīrīšanas ietaises”, Alženovā, Dagdas pagastā, Dagdas novadā izsoles nodrošinājums".

12. Personas, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz minēto nekustamo īpašumu, pieteikumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu var iesniegt SIA ''Dagdas komunāla saimniecība'' viena mēneša laikā no sludinājuma publicēšanas ''Dagdas novada portālā''. Ja norādītāja termiņā tiks saņemts pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, izsole netiks rīkota un ar šo personu tiks slēgts Pirkuma līgums par nekustamā īpašuma nosacīto cenu.

13. Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek SIA ''Dagdas komunāla saimniecība'' Rēzeknes ielā 4, Dagdā, darba dienās no plkst.8.00-12.00 un no plkst.13.00-17.00.

14. Personas, kuras vēlas piedalīties izsolē, iesniedz Izsoles komisijai šādus dokumentus:

fiziskās personas - pieteikumu par vēlēšanos iegādāties izsolāmo mantu saskaņā ar izsoles noteikumiem un lūgumu reģistrēt attiecīgo personu par Izsoles dalībnieku, personu apliecinoša dokumenta kopiju, kā arī dokumentus, kas apliecina nodrošinājuma iemaksu;

juridiskās personas - pieteikumu par vēlēšanos iegādāties izsolāmo mantu saskaņā ar izsoles noteikumiem un lūgumu reģistrēt attiecīgo personu par Izsoles dalībnieku, komersanta reģistrācijas apliecības kopiju, spēkā esošu statūtu norakstu vai izrakstu par pārvaldes institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu, kā arī dokumentus, kas apliecina nodrošinājuma iemaksu.

 

15. Izsoles norise:

izsole var notikt, ja uz to reģistrējies vismaz 1 (viens) izsoles dalībnieks;

ja uz izsoli ieradušies ne visi reģistrētie izsoles dalībnieki, tad izsoles sākums tiek atlikts uz 15 minūtēm;

solīšana sākas no mantas nosacītās cenas;

pārsolīšanu var izdarīt ievērojot noteikto izsoles soli – EUR 100,- ;

par izsoles uzvarētāju tiks atzīts izsoles dalībnieks, kurš par izsolāmo mantu nosolījis visaugstāko cenu, ievērojot izsoles noteikumus.

16. Nosolītās cenas samaksa: piedāvāto augstāko summu par nosolīto nekustamo īpašumu, atrēķinot naudā iemaksāto nodrošinājumu, Izsoles uzvarētājam jāsamaksā vienas nedēļas laikā no izsoles dienas. Nokavējot noteikto samaksas termiņu, izsoles uzvarētājs zaudē tiesības iegādāties izsolāmo mantu un iesniegto nodrošinājumu.

17. Pirkuma līguma noslēgšana: Pirkuma līgums starp SIA ''Dagdas komunāla saimniecība'' un izsoles uzvarētāju par nosolīto mantu jānoslēdz 7 dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas.

18. Nodrošinājuma atmaksa: Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši izsolāmo mantu, izsoles nodrošinājums tiek atmaksāts 3 (trīs) dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas, pamatojoties uz rakstisku iesniegumu, kurā norādīts norēķinu konts, kurā ieskaitāms iemaksātais nodrošinājums.


<- Atpakaļ uz: SIA izsoles