Izsoles telpu noma

19.08.2019

Telpu nomas tiesību IZSOLE (Daugavpils ielā 8, Dagdā )

1 1/
  • 1

---

 

Pašvaldības nedzīvojamo telpu Daugavpils ielā 8, Dagdā nomas tiesību
IZSOLES NOTEIKUMI


1.        Vispārīgie noteikumi

1.1.     Noteikumi nosaka pašvaldības nedzīvojamās telpas ar kopējo platību 10,4 m (saskaņā ar Telpu plāna shēmu) Daugavpils ielā 8, Dagdā, Dagdas nov., turpmāk – Nomas objekts,  nomas tiesību mutiskas izsoles kārtību, t.sk., izsoles norisi, pretendentu pieteikšanās un vairāksolīšanas kārtību, izsoles rezultātu apstiprināšanas kārtību.

1.2.       Nomas tiesību izsoles mērķis ir noteikt Nomas objekta nomnieku, kurš piedāvā izdevīgāko finansiālo piedāvājumu nomas tiesību nodibināšanai.

1.3.       Nomas tiesību izsoli organizē ar Dagdas novada domes lēmumu izveidota izsoles komisija, turpmāk - Komisija. Komisija atbild par izsoles norisi un ar to saistīto lēmumu pieņemšanu.

1.4.       Izsole notiek kā atklāta finanšu piedāvājuma - nomas tiesību maksas vairāksolīšana. Pretendents, kurš piedāvā augstāko nomas maksu par vienu kvadrātmetru, tiek atzīts par izsoles uzvarētāju un iegūst Nomas objekta  nomas tiesības.  

1.5.       Drošības nauda – par Nomas objektu 10.00 EUR (desmit euro), kas jāieskaita Dagdas novada pašvaldības kontā -  Dagdas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000041224, AS “SEB banka”, kods UNLALV2X, konta Nr.LV72UNLA0050018182302, ar norādi „Drošības nauda telpu, Daugavpils ielā 8, Dagdā nomas tiesību izsolei”. Drošības nauda uzskatāma par samaksātu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta iepriekš norādītajā bankas kontā.

2.      Izsoles un nomas objekts 

2.1.       Izsoles un nomas objekts ir pašvaldībai piederošu telpu 10,4 m2 kopplatībā (saskaņā ar Telpu plāna shēmu) Daugavpils iela 8, Dagda, Dagdas novads, nomas tiesības, ar mērķi – komercdarbības veikšanai, kas tiek izsolītas atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli (turpmāk – izsole).

2.2.       Nomas objekta plānotā izmantošana: komercdarbība.

2.3.       Nomas objekts ietver telpas bez papildus aprīkojuma.

2.4.       Izsoles sākumcena tiek noteikta: 4.00 EUR (četri euro) par vienu m², bez PVN mēnesī. Izsoles sākumcena neietver maksu par Iznomātāja nodrošinātajiem komunālajiem un citiem pakalpojumiem.

2.5.       Iznomātājs nodrošina Nomas objektā komunālos un citus pakalpojumus: centrālapkure (ēka ir pieslēgta Dagdas pilsētas centralizētajai siltumapgādes sistēmai), elektroenerģija (kontrolskaitītājs), ūdens un kanalizācija.

2.6.       Izsoles solis tiek noteikts 0.50 EUR  (piecdesmit euro centi) par vienu m² apmērā.

2.7.       Nomas tiesību ilgums: (trīs) gadi.

2.8.       Nomas maksa: izsoles cena par Nomas objekta telpu platību.

3.      Izsoles dalībnieki

Par izsoles dalībnieku var kļūt fiziska vai juridiska persona, kā arī personālsabiedrība, kura saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un šiem noteikumiem ir tiesīga piedalīties izsolē un iegūt nomas tiesības.

4.      Izsoles dalībnieku reģistrācija

4.1.       Lai piedalītos izsolē, personām noteikumos noteiktajā termiņā un kārtībā ir jāreģistrējas, kā arī jāiesniedz noteikumu 4.4.punktā minētie dokumenti.

4.2.       Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu no izsoles publikācijas dienas līdz 2019.gada 19.augustā plkst.10.00 Dagdas novada pašvaldībā, Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas novadā.

4.3.       Pašvaldības kanceleja nodrošina izsoles noteikumu izsniegšanu, dokumentu pieņemšanu un izsoles dalībnieku reģistrāciju atbilstoši šiem noteikumiem.

4.4.       Lai piedalītos izsolē:

4.4.1.      Fiziskā persona, reģistrējoties dalībai izsolē, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz šādus dokumentus:

4.4.1.1.Izsoles pieteikumu (saskaņā ar Nomas tiesību izsoles noteikumu 1.pielikumu);

4.4.1.2.Pretendenta rakstisku apliecinājumu, ka attiecībā uz to nav ierosināts vai pasludināts maksātnespējas process, kā arī apliecinājumu, ka tam nav maksājumu parādu (nomas maksa, nekustamā īpašuma nodoklis, maksa par komunālajiem un citiem iznomātāja nodrošinātajiem pakalpojumiem) par spēkā esošiem nomas līgumiem starp Dagdas novada pašvaldību vai tās iestādi kā iznomātāju un Pretendentu kā nomnieku;

4.4.1.3.informāciju par drošības naudas samaksu;

4.4.2.      Latvijā reģistrēta juridiskā persona (pārstāvim uzrādot pasi), reģistrējoties dalībai Izsolē, iesniedz šādus dokumentus:

4.4.2.1.Izsoles pieteikumu (saskaņā ar Nomas tiesību izsoles noteikumu 2.pielikumu);

4.4.2.2.Pretendenta rakstisku apliecinājumu par to, ka tas nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, vai nav uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu, kā arī apliecinājumu, ka tam nav maksājumu parādu (nomas maksa, nekustamā īpašuma nodoklis, maksa par komunālajiem un citiem iznomātāja nodrošinātajiem pakalpojumiem) par spēkā esošiem nomas līgumiem starp Dagdas novada pašvaldību vai tās iestādi kā iznomātāju un Pretendentu kā nomnieku; 

4.4.2.3.pilnvaru pārstāvēt juridisko personu izsolē, ja juridisko personu pārstāv persona, kurai nav paraksta tiesību;

4.4.2.4.informāciju par drošības naudas samaksu.

4.4.3.      Latvijā nereģistrēta juridiskā persona (pārstāvim uzrādot personu apliecinošu dokumentu), reģistrējoties dalībai Izsolē, iesniedz šādus dokumentus:

4.4.3.1.Izsoles pieteikumu (saskaņā ar Nomas tiesību izsoles noteikumu 2.pielikumu);

4.4.3.2.Starptautiskajos līgumos noteiktā kārtībā ārvalstī vai Latvijā izsniegtu apliecinātu komersanta reģistrācijas dokumentus, kā arī dokumentu, kas apliecina, ka pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, vai nav uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu, kā arī par paraksta tiesīgām personām, kā arī dokumentu, kas apliecina, ka tam nav maksājumu parādu (nomas maksa, nekustamā īpašuma nodoklis, maksa par komunālajiem un citiem iznomātāja nodrošinātajiem pakalpojumiem) par spēkā esošiem nomas līgumiem starp Dagdas novada pašvaldību vai tās iestādi kā iznomātāju un Pretendentu kā nomnieku;

4.4.3.3.pilnvaru personai, kura pārstāvēs juridisko personu izsolē;

4.4.3.4.informāciju par drošības naudas samaksu.

4.5.       Pieteikumu paraksta izsoles pretendents vai tā pilnvarotā persona.

4.6.       Visi dokumenti iesniedzami latviešu valodā. Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībniekiem netiek atdoti.

4.7.       Pieteikumus dalībai izsolē reģistrē to iesniegšanas secībā. Pēc šo noteikumu 4.4. apakšpunktos minēto dokumentu iesniegšanas, pretendentam tiek piešķirts kārtas numurs un izsniegta reģistrācijas apliecība.

4.8.       Komisija nodrošina dalībnieku reģistrāciju, iekļaujot atsevišķā reģistrā personas, kuras ir izpildījušas visus izsoles dalībniekam izvirzītos priekšnoteikumus. 

4.9.       Ja izsoles dalībnieks nav izpildījis izsoles priekšnoteikumus, tam netiek izsniegta reģistrācijas apliecība un tas netiek pielaists izsolei, tāpat netiek reģistrēta un pielaista izsolei juridiska persona, kā arī personālsabiedrība, ja tai ir ierosināta maksātnespēja vai tās saimnieciskā darbība ir apturēta.

4.10.   Komisija ir tiesīga pārbaudīt izsoles dalībnieku sniegtās ziņas. Ja tiek atklāts, ka izsoles dalībnieks ir sniedzis nepatiesas ziņas, tajā skaitā, tam konstatēts maksājumu parādu (nomas maksa, nekustamā īpašuma nodoklis, maksa par komunālajiem un citiem iznomātāja nodrošinātajiem pakalpojumiem) par spēkā esošiem nomas līgumiem starp Dagdas novada pašvaldību vai tās iestādi kā iznomātāju un Pretendentu kā nomnieku, viņš tiek svītrots no izsoles dalībnieku saraksta un tiek atzīta par spēku zaudējušu tam izsniegtā reģistrācijas apliecība, tādējādi viņš zaudē tiesības piedalīties izsolē, un viņam neatmaksā iemaksāto drošības naudu. Par reģistrācijas apliecības atzīšanu par spēku zaudējušu, ja pretendents ir sniedzis nepatiesas ziņas, pieteicējam tiek paziņots rakstveidā.

4.11.   Izsoles dalībnieks, kas ir sniedzis nepatiesas ziņas, netiek pielaists izsolē ja uz izsoles dienu ir ierosināta pretendenta maksātnespēja vai tā saimnieciskā darbība ir apturēta.

4.12.   Ziņas par reģistrētajiem izsoles dalībniekiem un to skaitu netiek izpaustas līdz pat izsoles sākumam. Par ziņu neizpaušanu atbildīga izsoles komisija.

5.            Izsoles norise

5.1.       Izsolē var piedalīties personas, kuras atzītas par izsoles dalībniekiem.

5.2.       Izsole notiek 2019.gada 19.augustā plkst. 11.00, Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas novadā, sēžu zālē.

5.3.       Izsole notiek atklātā sēdē, kurā var piedalīties jebkurš interesents, netraucējot izsoles gaitu. Izsoles rezultāti tiek publiski paziņoti uzreiz pēc solīšanas pabeigšanas.

5.4.       Pirms izsoles sākuma izsoles dalībnieki vai to pilnvarotās personas izsoles telpā uzrāda pasi vai citu  personu  apliecinošu dokumentu, pilnvarotās personas papildus uzrāda pilnvaru. Izsoles dalībnieks (pilnvarotais pārstāvis) paraksta rakstveida apliecinājumu, ka ir iepazinies ar izsoles norises kārtību un piekrīt izsoles noteikumiem.

5.5.       Ja izsoles dalībnieks vai tā pilnvarotā persona izsoles telpā nevar uzrādīt pasi vai citu personu apliecinošu dokumentu (pilnvarotā persona arī pilnvaru), tiek uzskatīts, ka izsoles dalībnieks nav ieradies uz izsoli.

5.6.       Izsoli vada un kārtību izsoles laikā nodrošina izsoles vadītājs.

5.7.       Pirms izsoles sākuma izsoles vadītājs pārliecinās par sarakstā iekļauto personu ierašanos, pārbauda reģistrācijas lapas. Izsoles vadītājs paziņo par izsoles atklāšanu un īsi paskaidro izsoles noteikumus, atbild uz pretendentu jautājumiem, ja tādi ir.

5.8.       Izsolei nomas tiesību vairāksolīšanā tiek pielaisti tikai tie pretendenti, kas ar Komisijas lēmumu tiek pielaisti dalībai solīšanā.

5.9.       Gadījumā, ja kāds no pretendentiem, kurš kādu iemeslu dēļ nav ieradies (nokavējis) uz izsoli šo noteikumu 5.2. punktā minētajā vietā un laikā, Komisija nepielaiž viņu izsolei. Ja uz izsoli 15 minūšu laikā pēc izsoles sākuma neierodas neviens no reģistrētajiem dalībniekiem, izsole tiek uzskatīta par nenotikušu.

5.10.   Izsoles vadītājs informē par Nomas objektu, kā arī paziņo izsoles sākumcenu par 1 (vienu) kvadrātmetru, kā arī nosauc izsoles soli.

5.11.   Izsoles dalībnieki ar reģistrācijas kartītes starpniecību apliecina savu gatavību vairāksolīšanai.

5.12.   Ja uz Nomas objekta nomas tiesībām pretendē tikai viens izsoles dalībnieks, izsoli atzīst par notikušu.

5.13.   Iznomātājs ar nomas tiesību pretendentu slēdz nomas līgumu par nomas maksu, kas nav zemāka par izsoles sākumcenu.

5.14.   Ja izsolei piesakās vairāki izsoles dalībnieki un neviens nepārsola izsoles sākumcenu, izsoli atzīst par nenotikušu.

5.15.   Solītāji solīšanas procesā paceļ savu dalībnieka reģistrācijas numuru. Solīšana notiek tikai pa vienam izsoles solim.

5.16.   Solīšanas laikā izsoles vadītājs atkārto piedāvāto nomas maksu. Ja neviens no solītājiem nepiedāvā augstāku nomas maksu, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo piedāvāto augstāko nomas maksu un fiksē to ar izsoles āmura piesitienu. Ar to noslēdzas solīšana.

5.17.   Ja vairāki solītāji reizē sola vienādu nomas maksu un neviens to nepārsola, tad priekšroka dodama solītājam, kas reģistrējies ar mazāko kārtas numuru.

5.18.   Katrs solītājs ar parakstu apstiprina izsoles dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto nomas maksu. Ja tas netiek izdarīts, viņš tiek svītrots no izsoles dalībnieku saraksta.

5.19.   Izsolei pilnvaroto pārstāvju darbības izsolē ir saistošas izsoles dalībniekiem. Izsoles pilnvaroto pārstāvju atsaukšana vai aizstāšana ar citu izsoles pilnvaroto pārstāvi stājas spēkā ar brīdi, kad tiek iesniegts attiecīgs pārstāvja atsaukšanas vai aizstāšanas dokuments.

5.20.   Solītājs, kurš piedāvājis visaugstāko nomas maksu, pēc nosolīšanas nekavējoties ar savu parakstu apliecina norādītās nomas maksas atbilstību nosolītajai nomas maksai izsoles dalībnieku sarakstā. Ja tas netiek izdarīts, uzskatāms, ka nosolītājs atteicies no nomas tiesībām, viņš tiek svītrots no izsoles dalībnieku saraksta.

5.21.   Komisija protokolē visu izsoles gaitu. Izsoles protokolam kā pielikumu pievieno izsoles dalībnieku sarakstu un nosolītās cenas.

5.22.   Ja nepieciešams papildus laiks, lai izvērtētu pieteikumu atbilstību publicētajiem iznomāšanas nosacījumiem, izsoles beigās paziņo laiku un vietu, kad tiks paziņoti mutiskās izsoles rezultāti. Ja papildu izvērtējums nav nepieciešams, izsoles beigās izsoles vadītājs paziņo, ka izsole pabeigta, kā arī nosauc visaugstāko nosolīto nomas maksu un nomas tiesību pretendentu, kas to nosolījis un ieguvis tiesības slēgt nomas līgumu. Izsoles rezultātu paziņošanas procesu protokolē.

5.23.   Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši Nomas objektu, drošības nauda tiek atmaksāta septiņu darba dienu laikāpēc izsoles rezultātu apstiprināšanas Dagdas novada domes sēdē. Izsoles uzvarētājam iemaksāto drošības naudu neatmaksā, bet ieskaita ikmēneša nomas maksas maksājumos (maksājumi par nomu uz priekšu).

5.24.   Drošības naudu neatmaksā, ja izsoles uzvarētājs atsakās noslēgt nomas līgumu. 

6.      Nenotikusī izsole

6.1.       Izsole var tikt uzskatīta par nenotikušu:

6.1.1.      ja neviens izsoles dalībnieks nav iesniedzis pieteikumu vai uz izsoli nav ieradies neviens izsoles dalībnieks;

6.1.2.      ja nav pārsolīta izsoles sākumcena;

6.1.3.      ja neviens no izsoles dalībniekiem, kurš atzīts par nosolītāju, nenoslēdz nomas līgumu noteiktajā termiņā;

6.1.4.      ja tiek konstatēts, ka bijusi noruna kādu atturēt no piedalīšanās izsolē vai ja izsolē starp dalībniekiem konstatēta vienošanās, kas ietekmējusi izsoles rezultātus vai tās gaitu;

6.1.5.      ja Nomas objektu - nomas tiesības iegūst persona, kurai nav bijušas tiesības piedalīties izsolē.

7.      Izsoles rezultātu apstiprināšana

7.1.       Izsoles protokolu apstiprina Komisija.

7.2.       Sūdzības par Komisijas darbu iesniedzamas Dagdas novada pašvaldībā ne vēlāk kā četru darba dienu laikā no izsoles dienas. Vēlāk iesniegtās sūdzības netiek skatītas.

7.3.       Izsoles rezultātus apstiprina tuvākajā Dagdas novada pašvaldības domes sēdē.

8.      Papildus nosacījumi

8.1.       Izsoles dalībnieku vai to pilnvaroto personu reģistrācija izsolei uzskatāma par apliecinājumu, ka reģistrētās personas ir informētas par izsoles Nomas objekta tehnisko stāvokli un tā nodrošinājumu.

9.  Nomas līguma noslēgšana

9.1.   Nomas līgums noslēdzams septiņu darba dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas un paziņošanas, t.i., izsoles rezultātu publicēšanas Dagdas novada pašvaldības mājaslapā internetā. Izsoles uzvarētājam atteikums slēgt līgumu jāiesniedz rakstiski septiņu darba dienu laikā no izsoles rezultātu paziņošanas dienas.

9.2.  Ja noteikumu 9.1.punktā minētajā termiņā izsoles uzvarētājs atsakās noslēgt nomas līgumu vai arī šajā termiņā rakstisks atteikums nav saņemts, nomas tiesības tiek piedāvātas iegūt izsoles dalībniekam, kurš nosolījis nākamo augstāko nomas maksu. Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis nākamo augstāko nomas maksu, atbilde uz piedāvājumu slēgt līgumu jāsniedz divu nedēļu laikā pēc piedāvājuma saņemšanas dienas. Nomas līgums noslēdzams septiņu darba dienu laikā pēc minētā paziņojuma saņemšanas dienas. 

 

<- Atpakaļ uz: Pašvaldības izsoles