Izsoles

10.12.2020

Nekustamā īpašuma „Vārnas” cirsmas IZSOLE

1 1/
  • 1

Dagdas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Vārnas” Bērziņu pagastā, Dagdas novadā cirsmas IZSOLES NOTEIKUMI

Dagdas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamā īpašuma „Vārnas”, Bērziņu pagastā, Dagdas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6050 003 0150 meža cirsmas (1.kvartāla 2; 3; 4; 5. nogabalu) ar kopējo platību 3,82 ha, cirsmas krāja - 727,09 m3, kas tiek izsolīts kā viens vesels objekts.

Izsolāmās mantas nosacītā sākumcena – 4 105 EUR.

Nodrošinājums10% apmērā no nosacītās cenas un dalības maksa 10 EUR jāpārskaita Dagdas novada pašvaldībai ne vēlāk kā līdz 2020.gada 9.decembra plkst. 17.00.

Izsoles objektaapskate dabā tiek noteikta 2020.gada20.novembrī, pulcēšanās plkst. 11:00 pie Dagdas novada pašvaldības ēkas Alejas ielā 4, Dagdā. Kontaktpersona: pašvaldības vides inženieris, mob.tālr. 25628885.

Izsole notiks2020.gada 10.decembrī plkst. 15:00 Dagdas novada pašvaldības zālē, Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas novadā. Izsoles Dalībnieku reģistrācija tiek veikta Dagdas novada pašvaldībā pie sekretāres līdz 2020.gada 10.decembra plkst. 14:30.

 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties arī Dagdas novada pašvaldības mājaslapā internetā http://www.dagda.lv/pasvaldiba/pasvaldibas-izsoles.html


<- Atpakaļ uz: Pašvaldības izsoles