Izsoles

24.09.2019

Nekustamā īpašuma “Rudaiņi”, Dagdas pagastā izsole

1 1/
  • 1

“Paziņojums par Dagdas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Rudaiņi”, Dagdas pagastā, Dagdas novadā izsoli

Dagdas novada pašvaldība paziņo, ka izsolē ar augšupejošu soli tiks pārdots pašvaldības nekustamais īpašums “Rudaiņi”, Dagdas pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs 6054 001 0299, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6054 001 0249 – 0,697 ha platībā. Izsolāmās mantas sākumcena – EUR 1 000. Nodrošinājums 10% apmērā no nosacītās cenas jāpārskaita Dagdas novada pašvaldībai pirms izsoles.

Izsolāmā manta apskatāma tās atrašanās vietā, iepriekš saskaņojot ar izsoles komisijas priekšsēdētāju, mob.tālr.29192507. Izsole notiks 2019.gada 24.septembrī plkst. 14:00 Dagdas novada pašvaldības zālē, Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas novadā.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un pieteikties izsolei var Dagdas novada pašvaldībā, Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas novadā, darba dienās no plkst. 8.00-12.00 un no plkst.13.00-17.00 (piektdienās līdz plkst.15.00).

Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu var iesniegt mēneša laikā no sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.


<- Atpakaļ uz: Pašvaldības izsoles