Izsoles

13.07.2020

Nekustamā īpašuma “Rubīni” IZSOLE

1 1/
  • 1

Dagdas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Rubīni”, Ezernieku pagastā, Dagdas novadā IZSOLES NOTEIKUMI

Paziņojums

Dagdas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli īpašumu “Rubīni”, Ezernieku pagastā, Dagdas novadā, kadastra Nr. 6056 002 0153, kas sastāv no zemes vienības 17,92 ha platībā, kadastra apzīmējums 6056 002 0153 – izsoles objekts.
Izsoles objekta nosacītā cena – 14 900 EUR. Izsoles solis – 50 EUR.
Izsoles pretendentiem līdz 2020.gada 10.jūlijam plkst.17.00 jāieskaita Dagdas novada pašvaldības kontā AS "SEB banka", kods UNLALV2X, konts LV72 UNLA 0050 0181 82302, nodrošinājuma nauda 10% apmērā no izsoles objekta nosacītās cenas.
Izsolei jāreģistrējas līdz 2020.gada 13.jūlijam plkst.13.30 Dagdas novada pašvaldībā pie sekretāres (2.stāvā) Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas novadā.
Izsole notiks 2020.gada 13.jūlijā plkst. 14:00 Dagdas novada pašvaldības zālē (2.stāvā) Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas novadā.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Dagdas novada pašvaldības mājaslapā internetā: www.dagda.lv/pasvaldiba/pasvaldibas-izsoles.html vai Dagdas novada pašvaldībā Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas novadā, darba dienās no plkst. 8.00-12.00 un no plkst.13.00-17.00 (piektdienās līdz plkst.15.00), tālr. 65681434, 26562946.


<- Atpakaļ uz: Pašvaldības izsoles