Izsoles

04.09.2020

Nekustamā īpašuma “Krūmiņi” IZSOLE

1 1/
  • 1

Dagdas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Krūmiņi”, Ķepovas pagastā, Dagdas novadā IZSOLES NOTEIKUMI

Paziņojums par izsoli

 

Dagdas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli īpašumu “Krūmiņi”, Ķepovas pagastā, Dagdasnovadā, kadastra Nr. 6080 003 0092, kas sastāv no zemes vienības2,98 ha platībā, kadastra apzīmējums 6080 003 0092 – izsoles objekts.

Izsoles objekta nosacītā cena – 2 000 EUR. Izsoles solis50 EUR.

Izsoles pretendentiem līdz 2020.gada 4.septembrim plkst.17.00jāieskaita Dagdas novada pašvaldības kontā AS "SEB banka", kods UNLALV2X, konts LV72 UNLA 0050 0181 82302, nodrošinājuma nauda 10% apmērā no izsoles objekta nosacītās cenas.

Izsolei jāreģistrējas līdz 2020.gada 7.septembrim plkst.13.30Dagdas novada pašvaldībā pie sekretāres (2.stāvā) Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas novadā.

Izsole notiks 2020.gada 7.septembrī plkst. 14:00 Dagdas novada pašvaldības zālē (2.stāvā) Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas novadā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Dagdas novada pašvaldības mājaslapā internetā: http://www.dagda.lv/pasvaldiba/pasvaldibas-izsoles.htmlvaiDagdas novada pašvaldībā Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas novadā, darba dienās no plkst. 8.00-12.00 un no plkst.13.00-17.00 (piektdienās līdz plkst.15.00), tālr. 65681434, 26562946.


<- Atpakaļ uz: Pašvaldības izsoles