Izsoles

11.10.2019

Nekustamā īpašuma Ezera ielā 2, Asūnē izsole

1 1/
 • 1

Paziņojums par Pašvaldības nekustamā īpašuma Ezera ielā 2, Asūnē, Asūnes pagastā,, Dagdas novadā izsoli

Pašvaldības nekustamā īpašuma Ezera ielā 2, Asūnē,

Asūnes pagastā,, Dagdas novadā

I Z S O L E S N O T E I K U M I

 

 

  1. Izsoles objekts: nekustamais īpašums Ezera ielā 2, Asūnē, Asūnes pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs 6046 004 0280, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6046 004 0280, 0.1347 ha platībā un uz tā atrodošās vienas nedzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 6046 004 0280 001, 382,1 m2 platībā.
  2. Izsoles vieta: Dagdas novada pašvaldība, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads.
  3. Izsoles laiks:2019.gada 11.oktobrī plkst. 14.00.
  4. Informācija par izsoli: ar izsoles noteikumiem var iepazīties Dagdas novada pašvaldībā, Alejas ielā 4, Dagdā, darba dienās plkst. 08.00 12.00 un 13.00 17.00 (piektdienās līdz 15.00). Tālrunis uzziņām: 656 81712, mob.tālr. 2 9192507.
  5. Izsolāmās mantas apskate: izsolāmā manta apskatāma iepriekš saskaņojot ar izsoles komisijas priekšsēdētāju Artjomu Gekišu, mob.tālr.2 9192507.
  6. Izsoles objekta nosacītā cena: EUR 7 600,-(septiņi tūkstoši seši simti euro).
  7. Maksāšanas līdzekļi – euro (EUR).
  8. Izsoles veids – izsole ar augšupejošu soli.
  9. Izsoles solis –EUR 50,-.
  10. Izsoles metode – mutiska izsole.
  11. Nodrošinājums: personām, kuras vēlas piedalīties Izsolāmās mantas izsolē, ir jāpārskaita nodrošinājums 10% apmērā no Izsolāmās mantas nosacītās cenas Dagdas novada pašvaldībai (reģ.Nr.90000041224, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads, konts: LV72 UNLA 0050 0181 8230 2, A/S “SEB Banka”, kods UNLALV2X) ar norādi “Nekustamā īpašuma Ezera ielā 2, Asūnē izsoles nodrošinājums”.
  12. Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Dagdas novada pašvaldībā darba dienās plkst. 08.00-12.00 un 13.00-17.00 (piektdienās līdz 15.00).
  13. Personas, kuras vēlas piedalīties izsolē, iesniedz Izsoles komisijai šādus dokumentus:
  1. fiziskās personas – pieteikumu par vēlēšanos iegādāties izsolāmo mantu saskaņā ar izsoles noteikumiem un lūgumu reģistrēt attiecīgo personu par Izsoles dalībnieku, personu apliecinoša dokumenta kopiju, kā arī dokumentus, kas apliecina nodrošinājuma iemaksu;
  2. juridiskās personas – pieteikumu par vēlēšanos iegādāties izsolāmo mantu saskaņā ar izsoles noteikumiem un lūgumu reģistrēt attiecīgo personu par Izsoles dalībnieku, komersanta reģistrācijas apliecības kopiju, spēkā esošu statūtu norakstu vai izrakstu par pārvaldes institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu, kā arī dokumentus, kas apliecina nodrošinājuma iemaksu.
 1. Izsoles norise:
  1. izsole var notikt, ja uz to reģistrējies vismaz 1 (viens) izsoles dalībnieks;
  2. ja uz izsoli ieradušies ne visi reģistrētie izsoles dalībnieki, tad izsoles sākums tiek atlikts uz 15 minūtēm;
  3. solīšana sākas no mantas nosacītās cenas;
  4. pārsolīšanu var izdarīt ievērojot noteikto izsoles soli – EUR 50,- ;
  5. par izsoles uzvarētāju tiks atzīts izsoles dalībnieks, kurš par izsolāmo mantu nosolījis visaugstāko cenu, ievērojot izsoles noteikumus;
  6. 15.6.ja neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis izsoles sākumcenu vai arī nosolītājs nav samaksājis nosolīto cenu, izsole ar augšupejošu soli atzīstama par nenotikušu.
  1. Nosolītās cenas samaksa: piedāvāto augstāko summu par nosolīto nekustamo īpašumu,atrēķinot naudā iemaksāto nodrošinājumu, Izsoles uzvarētājam jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles dienas. Nokavējot noteikto samaksas termiņu, izsoles uzvarētājs zaudē tiesības iegādāties izsolāmo mantu un iesniegto nodrošinājumu.
  2. Izsoles rezultātu apstiprināšana: izsolesrezultātus apstiprina Dagdas novada dome pēc nosolītās cenas samaksas. Sūdzības par Izsoles komisijas darbību var iesniegt Administratīvo aktu strīdu komisijai.
  3. Pirkuma līguma noslēgšana: Pirkuma līgums starp Dagdas novada pašvaldību un izsoles uzvarētāju par nosolīto mantu jānoslēdz 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas.
  4. Nodrošinājuma atmaksa: Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši izsolāmo mantu, izsoles nodrošinājums tiek atmaksāts 3 (trīs) dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas, pamatojoties uz rakstisku iesniegumu, kurā norādīts norēķinu konts, kurā ieskaitāms iemaksātais nodrošinājums.
<- Atpakaļ uz: Pašvaldības izsoles