Izsoles

20.09.2019

Nekustamā īpašuma Daugavpils ielā 16D, Dagdā izsole

1 1/
  • 1

“Paziņojums par Dagdas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Daugavpils ielā 16D, Dagdā, Dagdas novadā izsoli

Dagdas novada pašvaldība paziņo, ka izsolē ar augšupejošu soli tiks pārdots pašvaldības nekustamais īpašums Daugavpils ielā 16D, Dagdā, Dagdas novadā, kadastra numurs 6009 002 0143, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6009 002 0125 – 0,4682 ha platībā. Izsolāmās mantas sākumcena – EUR 1 000. Nodrošinājums 10% apmērā no nosacītās cenas jāpārskaita Dagdas novada pašvaldībai pirms izsoles.

Izsolāmā manta apskatāma tās atrašanās vietā, iepriekš saskaņojot ar izsoles komisijas priekšsēdētāju, mob.tālr.29192507. Izsole notiks 2019.gada 20.septembrī plkst. 15:00 Dagdas novada pašvaldības zālē, Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas novadā.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un pieteikties izsolei var Dagdas novada pašvaldībā, Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas novadā, darba dienās no plkst. 8.00-12.00 un no plkst.13.00-17.00 (piektdienās līdz plkst.15.00).

Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu var iesniegt mēneša laikā no sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

 


<- Atpakaļ uz: Pašvaldības izsoles