Izsoles

14.07.2020

Nekustamā īpašuma “Brieži” IZSOLE

1 1/
  • 1

Dagdas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Brieži”, Svariņu pagastā, Dagdas novadā IZSOLES NOTEIKUMI

Paziņojums

Dagdas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli īpašumu “Brieži”, Svariņu pagastā, Dagdas novadā, kadastra Nr. 6090 002 0090, kas sastāv no zemes vienības 10,53 ha platībā, kadastra apzīmējums 6090 002 0090 – izsoles objekts.
Izsoles objekta nosacītā cena – 26 500 EUR. Izsoles solis – 50 EUR.
Izsoles pretendentiem līdz 2020.gada 13.jūlijam plkst.17.00 jāieskaita Dagdas novada pašvaldības kontā AS "SEB banka", kods UNLALV2X, konts LV72 UNLA 0050 0181 82302, nodrošinājuma nauda 10% apmērā no izsoles objekta nosacītās cenas.
Izsolei jāreģistrējas līdz 2020.gada 14.jūlijam plkst.13.30 Dagdas novada pašvaldībā pie sekretāres (2.stāvā) Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas novadā.
Izsole notiks 2020.gada 14.jūlijā plkst. 14:00 Dagdas novada pašvaldības zālē (2.stāvā) Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas novadā.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Dagdas novada pašvaldības mājaslapā internetā: www.dagda.lv/pasvaldiba/pasvaldibas-izsoles.html vai Dagdas novada pašvaldībā Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas novadā, darba dienās no plkst. 8.00-12.00 un no plkst.13.00-17.00 (piektdienās līdz plkst.15.00), tālr. 65681434, 26562946.


<- Atpakaļ uz: Pašvaldības izsoles