Izsoles

05.08.2020

Nekustamā īpašuma ”Bērzaudzes” cirsmas IZSOLE

1 1/
  • 1

Dagdas novada pašvaldības nekustamā īpašuma ”Bērzaudzes” Andrupenes pagastā, Dagdas novadā cirsmas IZSOLE

Dagdas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamā īpašuma „Bērzaudzes”, Andrupenes pagastā, Dagdas novadā kadastra numurs 6042 003 0054, zemes vienību meža cirsmas ar kopējo platību 3,8 ha, stumbra krāja - 864,86 m3, kas tiek izsolīts kā viens vesels objekts.

Izsolāmās mantas nosacītā sākumcena – 11 860 EUR.

Nodrošinājums 10% apmērā no nosacītās cenas un dalības maksa 10 EUR jāpārskaita Dagdas novada pašvaldībai ne vēlāk kā līdz 2020.gada 3.augustam plkst. 17.00.

Izsoles objekta apskate dabā tiek noteikta 2020.gada 31.jūlijā, pulcēšanās plkst. 11:00 pie Dagdas novada pašvaldības ēkas Alejas ielā 4, Dagdā. Kontaktpersona pašvaldības izpilddirektors, mob.tālr. 29192507.

Izsole notiks 2020.gada 5.augustā plkst. 15:00 Dagdas novada pašvaldības zālē, Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas novadā. Izsoles Dalībnieku reģistrācija tiek veikta Dagdas novada pašvaldībā pie sekretāres līdz 2020.gada 5.augusta plkst. 14:30.

 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties arī Dagdas novada pašvaldības mājaslapā internetā http://www.dagda.lv/pasvaldiba/pasvaldibas-izsoles.html


<- Atpakaļ uz: Pašvaldības izsoles