Izsoles zemes vienību tiesības

20.06.2018

Lauksaimniecības zemes nodošanu nomā ar izpirkuma tiesībām

1 1/
  • 1

Dagdas novada pašvaldības dome 2018.gada 20.jūnija sēdē nolēma pagarināt pieteikšanās termiņu uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6054 004 0207 īpašumā “Gruduļi”, Alženovā, Dagdas pagastā, nomu ar izpirkuma tiesībām.

Zemes vienības raksturojošie rādītāji:

Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6054 004 0207 kopplatība ir 3,19 ha, t.sk. 1,93 ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 0,69 ha krūmi, 0,2 ha purvs un 0,37 ha pārējā zeme. Zemes kvalitātes novērtējums ir 33 balles, kadastrālā vērtība 1109 euro.

Maksimālais nomas termiņš ir 12 gadi. Nomas maksa ir 4,5 % no kadastrālās vērtības gadā un nomnieka pienākums ir arī maksāt nekustamā īpašuma nodokli.

Nomas tiesību iegūšanas nosacījumi:

Uz zemes gabala nomu var pretendēt fiziskam persona, ja viņai nepieder lauksaimniecības zeme un tā rakstveidā apliecina, ka gada laikā pēc nomas līguma ar izpirkšanas tiesībām noslēgšanas uzsāks zemes izmantošanu lauksaimnieciskajā darbībā. Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš ir 2018.gada 31.augusts. Ja uz nomas tiesībām ir vairāki pretendenti, pašvaldība rīko izlozi.

Izpirkuma tiesības var izlietot ne agrāk kā nomas līguma ceturtajā gadā. Izpirkuma cena nosakāma kadastrālās vērtības apmērā nomas līguma noslēgšanas dienā. Iegūt īpašumā zemi šādā kārtībā fiziska persona ir tiesīga tikai vienu reizi.


<- Atpakaļ uz: Pašvaldības izsoles