Izsoles

07.09.2020

Dzīvokļa īpašuma Nr.3 Liepājas ielā 4, Dagdā IZSOLE

1 1/
  • 1

Dagdas novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma Nr.3 Liepājas ielā 4, Dagdā IZSOLES NOTEIKUMI

Paziņojums par izsoli

 

Dagdas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumu Liepājas ielā 4–3, Dagdā, Dagdasnovadā, kadastra Nr. 6009 900 0395, kopējā platība 48,2 m2, un pie tā piederošās 486/810 kopīpašuma domājamās daļas no būves (kadastra apzīmējums 6009 001 0308 001) un kopīpašuma 486/810 domājamās daļas no zemes (kadastra apzīmējums 6009 001 0308) – izsoles objekts.

Izsoles objekta nosacītā cena – 480 EUR. Izsoles solis50 EUR.

Izsoles pretendentiem līdz 2020.gada 4.septembrim plkst.17.00jāieskaita Dagdas novada pašvaldības kontā AS "SEB banka", kods UNLALV2X, konts LV72 UNLA 0050 0181 82302, nodrošinājuma nauda 10% apmērā no izsoles objekta nosacītās cenas.

Izsolei jāreģistrējas līdz 2020.gada 7.septembrim plkst.14.30Dagdas novada pašvaldībā pie sekretāres (2.stāvā) Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas novadā.

Izsole notiks 2020.gada 7.septembrī plkst. 15:00 Dagdas novada pašvaldības zālē (2.stāvā) Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas novadā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Dagdas novada pašvaldības mājaslapā internetā: http://www.dagda.lv/pasvaldiba/pasvaldibas-izsoles.htmlvaiDagdas novada pašvaldībā Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas novadā, darba dienās no plkst. 8.00-12.00 un no plkst.13.00-17.00 (piektdienās līdz plkst.15.00), tālr. 65681434, 26562946.


<- Atpakaļ uz: Pašvaldības izsoles