Izglītības ziņas

15.06.2019

Projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” Ezernieku vidusskolā

1 1/
  • 1

Projektā Nr.8.3.4.0/16/1/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” Ezernieku vidusskolā 2018./2019.mācību gadā bija iesaistīti 8 skolēni - 1.semestrī tie bija 7 izglītojamie un 2.semestrī – 8. Projektā bija iesaistīti gan jaunieši, kuriem šogad jāabsolvē mācību iestāde, gan jaunāku klašu skolēni.

        Tika izstrādāti individuālie plāni priekšlaicīgās mācību pārtraukšanas riska samazināšanai, pievēršot uzmanību skolēnu sociālekonomiskiem riskiem – materiāliem apstākļiem un ar ģimeni saistītajiem riskiem, kā arī grūtībām mācīties – mācību satura apguve, zemi mācību sasniegumi, valodas barjera.

        Skolēniem, kuri piekrita sadarboties projekta ietvaros gan ar priekšmeta skolotāju, gan skolas psihologu, tomēr izvairījās ne tikai no papildus darba priekšmetā, bet pat no sarunas, uzskatot, ka paši varēs tikt galā ar savām problēmām palīdzēt bija problemātiski.

       Skolēniem, kuri labprāt iesaistījās projekta paredzētajās aktivitātēs, viennozīmīgi ir pozitīvs rezultāts: izpildīti mājas darbi, izlabotas un izanalizētas pārbaudes darbu kļūdas, nostiprināta stundās pasniegtā mācību viela, izveidots labāks kontakts ar pedagogu, uzlaboti pārbaudes darbu vērtējumi. Atkārtotas un nostiprinātas zināšanas ļāva skolēniem drošāk justies valsts diagnosticējošajā darbā,  noslēguma eksāmenu laikā un gūt pozitīvus vērtējumus valsts pārbaudes darbos, eksāmenos.

        Projektā iesaistīto izglītojamo vecāki pozitīvi vērtē doto aktivitāti, jo bērni varēja uzlabot  mācību sasniegumus,  padziļināt savas zināšanas un iegādāties individuālos lietošanas priekšmetus.

        Noteikti šis projekts ir ieguvums gan izglītojamajiem, gan skolotājiem, gan vecākiem. Ir gandarījums par katru sasniegumu un bērnu, kurš tomēr ir pabeidzis skolu.

      Sadarbībā ar Latvijas Sarkanā krusta Krāslavas, Dagdas, Aglonas novadu komitejas Dagdas nodaļu, kura ir uzsākusi Eiropas Sociālā fonda projekta “ PuMPuRS” realizāciju, Ezernieku vidusskolas 6. – 12. klašu skolēni izmantoja iespēju un iesaistījās  projekta “Mācīšos ar prieku, ja skolā un ārpus tās vienaudžu pulkā jutīšos kā savējais” aktivitātēs: Interaktīvais pasākums “Netiķete - etiķete” un nodarbību ciklā “Emocionālā inteliģence un problēmsituāciju risināšana”.

 

Svetlana Malinovska

Ezernieku vidusskola

13.06.2019.

<- Atpakaļ uz: Izglītība