Izglītības ziņas

10.07.2019

Aktuālais izglītībā

1 1/
  • 1

Kā jau tika informēts, 28. jūnijā Dagdas vidusskolas 12. klašu 36 absolventi un Ezernieku vidusskolas 20 absolventi saņēma CE sertifikātus.

2019. gadā vidējais obligāto CE rezultāts 12. klasēm Ezernieku vidusskolā angļu valodā ir 66,4 %, kārtoja 5 skolēni (savukārt valstī – 62,7%), latviešu valodā – 60,3%, kārtoja 20 skolēni (valstī – 49,9%), un matemātikā – 44,4 % , kārtoja 20 skolēni (valstī – 32,7%).

Vidējais obligāto CE rezultāts 12. klasēm Dagdas vidusskolā angļu valodā ir 65,1 %, kārtoja 20 skolēni (savukārt valstī – 62,71%), latviešu valodā – 52,8 %, kārtoja 36 skolēni (valstī – 49,9%), un matemātikā – 42,6 % , kārtoja 37 skolēni (valstī – 32,75%).

CE rezultāts ķīmijā Ezernieku vidusskolā ir 40,7%, kārtoja 2 skolēni, Dagdas vidusskolā ir 70,7 %, kārtoja 2 skolēni (valstī 62,8%), bioloģijā Ezernieku vidusskolā – 54,0%, kārtoja 5 skolēni, Dagdas vidusskolā ir 59,0 %, kārtoja 10 skolēni (valstī 57,15%), fizikā Dagdas vidusskolā ir 43,7%, kārtoja 2 skolēni (valstī 37,5%). Latvijas un pasaules vēsturē CE Dagdas vidusskolā kārtoja viens skolēns un rezultāts ir 58,5 % (valstī 49,9%). Krievu valodā (kā svešvalodā) vidējais rezultāts Dagdas vidusskolā ir 86,2% (valstī 74,4%). Šo eksāmenu kārtoja 26 skolēni. Ezernieku vidusskolā krievu valodā (kā svešvalodā) ir 87,4% (valstī 74,4%), šo eksāmenu kārtoja 17 skolēni. Izglītības iestāžu administrācija, tiekoties augustā ar pedagogiem, detalizētāk analizēs sasniegumus, un izvirzīs veicamos uzdevumus.

Analoģiski matemātikai, CE rezultāti samazinās arī fizikā un bioloģijā. Tas varētu būt izskaidrojams ar to, ka jau otro gadu eksāmenos tiek iekļauti uzdevumi, kas no skolēniem prasa vairāk praktisko pieeju, plašāku skatījumu, starpdisciplināro redzējumu (skat.https://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/statistika/2019/dokumenti/!visi_vidrez_salidz_3g.png). Līdz ar to metodiskā darba prioritātēm 2019./2020. mācību gadā skolās jābūt kvalitatīvai mācību stundai, kuru uzlabojot, uzlabosies arī eksāmenu rezultāti, protams, pašu audzēkņu atbildības veidošana par savu darbu, vecāku izglītošana bērna izglītības atbalstam, kā arī metodiskās darbības mērķu izvirzīšana un to sasniegšana izglītības iestādē.

Pašlaik vēl notiek audzēkņu uzņemšana izglītības iestādēs. Aicinu, it īpaši slēgtās Andzeļu pamatskolas skolēnu vecākus, iesniegt savu bērnu dokumentus izvēlētajās mācību iestādēs, lai sekmīgāk varētu plānot klašu komplektāciju. Ir apkopoti dati par prognozējamo audzēkņu skaitu uz 10. jūliju, taču gaidīsim faktiskos datus 2.septembrī.

No 2019. gada 1. septembra kompetenču pieeju sāks realizēt pirmsskolas izglītībā . īpaši vecākus aicinu iepazīties: https://www.skola2030.lv/single-post/2019/06/13/Pieci-soļi-līdz-rudenim---pirmsskolā. Bet 2019./2020. mācību gada laikā tiks izstrādāti mācību plāni 1., 4., 7., 10. klasēm, kā arī piedāvājumi (”grozi”) padziļinātai mācību priekšmetu apguvei vidusskolā.

Līdz šī gada 28. jūnijam Dagdas novada strādājošie varēja pieteikties mācībām pieaugušo izglītības projektā „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide", ko arī izdarījuši vairāk nekā 14 tūkstoši iedzīvotāji visā Latvijā. Kopā saņemti 22778 mācību pieteikumi, jo daudzi iedzīvotāji pieteikušies vairāk nekā vienā izglītības programmā. Šobrīd uzsākta potenciālo mācību dalībnieku pārbaude, tāpēc dalības apstiprinājumu iedzīvotāji saņems tuvāko nedēļu laikā, lai jūlija beigās un augustā varētu sākties grupu komplektēšana un mācības. Nākamā pieteikšanās būs 2019. gada nogalē vai 2020. gada sākumā.

22.-23. augustā kopā ar Dagdas novada vadību notiks Dagdas novada izglītības iestāžu apmeklēšana, lai iepazītos ar to gatavību skolai un arī uzklausītu problemātiskos jautājumus. Ja runāt par pedagogu kadru problēmu, tad pašlaik novada izglītības iestādēs nav kadru trūkuma. Taču arī jaunie pedagogi neienāk izglītības iestādēs.

Lai jauka atpūta un tiksimies Dagdas novada 27. augusta pedagogu konferencē Dagdas vidusskolā!

Marija Micķeviča

Dagdas novada IKSN vadītāja

<- Atpakaļ uz: Izglītība