Izglītības ziņas

20.06.2019

Aktuālais Dagdas novada izglītības iestādēs

1 1/
  • 1

Gatavojoties jaunajam mācību gada cēlienam, teju visās Dagdas novada izglītības iestādēs norit remontdarbi, pielāgojot mācību telpas mūsdienu prasībām, labiekārtojot izglītības iestāžu teritoriju un uzlabojot vides pieejamību.

Ezernieku vidusskolā notiek telpu kosmētiskais remonts, plānoti lielāki darbi fizikas kabineta remontā. Šķaunes sākumskolā notiks pirmsskolas un datorklases remonts, uzlabos krāsojumu gaiteņos, tiks nomainīta grīda zēnu ģērbtuvē sporta zālē. Dagdas PII ’’Saulīte’’ notiek grupas ‘’Zvaniņi’’ guļamistabas un grupas telpas remonts. Jau veikts kosmētiskais remonts iestādes vadītājas un lietvedes kabinetos. Jūlijā PII Saulīte bērnus neuzņems. Vecāki savus bērnus vedīs uz PII Saulītes Konstantinovas pirmsskolas grupu. Ir plānots, ka vasarā to apmeklēs ap 26 bērniem. Andrupenes pamatskolā notiks kosmētiskais remonts skolas telpās, teritorijas sakopšana pie skolas. Andrupenes PII Avotiņš ir plānots sanitāro mezglu remonts 2. stāvā, kā arī plānots iegādāties jaunu bērnu aprīkojumu āra atpūtai bērniem. Aleksandrovas internātpamatskolā notiks internāta telpās kosmētiskais remonts. Asūnes sākumskolā notiek spraigs darbs. Asūnes pagasta pārvalde pārceļas uz skolas 1.stāvu. Muzeji un skolas klases izvietosies ēkas 2.stāvā.

Andzeļu pamatskola ar 30.jūniju tiek likvidēta. Tiek kārtoti dokumenti arhīvam, veikta skolas inventāra inventarizācija. Pēc inventarizācijas daudzas mantas (datori, galdi, krēsli, grāmatas) tiks piedāvātas citām izglītības iestādēm, kā arī pagasta iestādēm. Protams paliek jautājums par pašas skolas ēkas tālāko perspektīvu. Vislielākie darbi notiek Dagdas vidusskolas sporta laukumā. Te notiek sporta laukuma pārbūve. Gaidīsim rekonstruētu, modernu sporta laukumu! Pašas skolas telpās notiek dažos kabinetos kosmētiskais remonts, tiek atjaunots solu un krēslu krāsojums, kā arī sanitāro mezglu remonts.

Skolotāji ir devušies vasaras atvaļinājumos. Jauno 2019./20. m.g. uzsāksim šogad 2.septembrī. Plānots 22. un 23.augustā kopā ar domes vadību apmeklēt visas izglītības iestādes, lai palūkotu veiktās pārmaiņas telpās vasarā un uzklausītu nākotnes priekšlikumus.

Visus pedagogus uz kārtējo augusta konferenci aicināsim 27. augustā. Viennozīmīgi pedagogus skars daudz jaunu pārmaiņu un izaicinājumu. No šā gada 1. septembra vispārējās izglītības, pirmsskolas izglītības, profesionālās izglītības, interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības pedagogu zemākā mēnešalga tiek palielināta no 710 eiro līdz 750 eiro par likmi jeb 30 stundu darba nedēļu – to paredz 2019. gada 18. jūnijā, valdībā apstiprinātie grozījumi Pedagogu darba samaksas noteikumos. Tas nozīmē, ka arī Dagdas novada pašvaldībā būs jārod papildus finansējums pirmsskolas pedagogiem, iestāžu vadītājiem, kuriem alga netiek maksāta no mērķdotācijas.

Skolotāji vasarā apmeklē pilnveides kursus, pakāpeniski gatavojas kompetenču pieejai mācību saturā projekta ieviešanai izglītības iestādēs. Viennozīmīgi visos līmeņos ir svarīga sadarbība: sadarbība – ar pašvaldību, ar pirmsskolu, ar skolu, uz kuru gatavojas pāriet bērni pēc pirmsskolas, gan darbinieku vidū, gan ar vecākiem. Kā? Sarunājoties, kopā domājot, meklējot risinājumus un plānojot.

Vai bērnam jāprot lasīt, rakstīt un rēķināt, beidzot pirmsskolu? Šāds jautājums ir aktuāls gan daudziem vecākiem, kuru bērni uzsāks savas pirmās skolas gaitas, gan pirmskolu skolotājiem. Kas tad bērniem ir jāprot, beidzot pirmskolu, valodu un matemātikas mācību jomās? Kur beidzas pirmsskolas skolotāju atbildība, un kādas valodas prasmes apgūst 1. klasē? Kāda loma un atbildība ir vecākiem? Par to droši lasiet:

http://www.dagda.lv/uploads/media/Skola_2030_vasaras_specializlaidums_2019.pdf

Vislabāk strādā tie, kas prot arī labi atpūsties. Smelieties saules un vasaras dabas spēku, lai ar jaunu sparu un prieka pilni sagaidītu jauno mācību gadu!

 

Dagdas novada IKSN vadītāja M. Micķeviča

<- Atpakaļ uz: Izglītība