Paziņojumi

14.03.2019

ZM reģionālās sanāksmes

1 1/
  • 1

Tuvākā pusotra mēneša laikā tiks rīkotas reģionālās konferences. Konferencēs tiks runāts par nākamo atbalsta periodu 2021-2027.

Konferenču norises datumi:

* 21.03. - Jelgava;

* 27.03. - Talsi;

* 10.04. - Smiltene;

* 12.04. - Aizkraukle;

* 17.04. - Preiļi.

Liels lūgums biedrības biedriem (aicinot arī citus meža
īpāsniekus) savu iespēju robežās rast laiku apmeklēt šīs
konferences un paust viedokli par meža īpašnieku vajadzībām
nākošajā atbalsta periodā. Ir svarīgi, ka ne tikai biedrības
darbinieki, bet arī meža īpašnieki reģionos pauž viedokli, par
atbalsta nepieciešamību meža pasākumiem nākamajā periodā. Meža
īpašnieku apvienību un kooperatīvu pārstāvju diskusijā, jau
2017.gadā vienojāmies, ka prioritāri atbalstāmi būtu šādi
nākamā perioda pasākumi:

Meža un zemes īpašniekiem nepieciešamie atbalsta pasākumi:

1. Atbalsts jaunaudžu kopšanai (pasākums CO2 piesaistes
palielināšanai uzlabojot audžu augšanu un produktivitāti.
Savlaicīgi un pareizi veikta kopšana palīdz veidot pret klimata
ekstrēmiem noturīgākas audzes))

2. Atbalsts neproduktīvo baltalkšņu, blīgznu un apšu audžu
nomaiņai (pasākums CO2 piesaistes palielināšanai nomainot
brūkošās, mazvērtīgās un bojātās audzes ar kvalitatīvām
jaunaudzēm)

3. Atbalsts meža meliorācijai (vairāk kā 40% Latvijas mežu aug uz
augsnēm ar paaugstinātu mitruma līmeni, bieži vien konkrētajā
platībā atrodošās meliorācijas sistēmas nodrošina hidroloģiskā
režīma uzlabošanos vai nepasliktināšanos gan meža, gan
lauksaimniecības zemei. Apliecinājums atbalsta nepieciešamībai ir
arī pašreiz izsludinātā dabas katastrofu situācija
mežsaimniecībā)

4. Atbalsts neizmatotās lauksaimniecības zemes apmežošanai.
(Latvijā joprojām ir platības, kuras savas auglības, novietojuma vai
augšņu sastāvs (kūdrāji) nebūs izdevīgi izmantot
lauksaimniecībai. Apmežošana ir visefektīvākais pasākums oglekļa
piesaistes bilances uzlabošanai).

5. Atbalsts ilggadīgo kokaugu stādījumu (līdz 15.g) ierīkošanai.
(Nemainot zemes izmantošanas veidu un neradot nepieciešamību vēlāk
atmežot apstādīto platību, tiek veikta CO2 piesaiste, vairākos
gadījumos kokaugu stādījumus iespējams kombinēt ar vienlaicīgu
lauksaimniecības kultūru audzēšanu)

6. Atbalsts meža ceļu būvei privātajos mežos. (Meža
infrastruktūras attīstība nosaka kopējo meža nozares, kā būtiskas
bioekonomikas sastāvdaļas efektivitāti un iespēju apsaimniekot
mežus. Meža ceļu īpatsvars privātajos mežos Latvijā būtiski
(Latvijā 0,3 km uz 100 ha meža, Skandināvijā 3km uz 100 ha meža)
atpaliek no mūsu konkurentvalstīm Skandināvijā, kā arī no valsts
mežu apsaimniekotāja rādītājiem. Aptuveni 30% meža īpašnieku
norāda, ka viņu īpašumā ir mežaudzes, kurām nevar piekļūt ceļu
trūkuma dēļ.

7. Neatkarīgi no šiem pasākumiem jāsaglabā Natura 2000 maksājumi
(jāpalielina kompensācijas par kailcirtes aizliegumu) un atbalsts
dabas katastrofās cietušo audžu atjaunošanai.

 

<- Atpakaļ uz: Dagdas novada portāls