Izsoles, Paziņojumi

29.08.2017

Pašvaldības kustamās mantas – automašīnas LADA NIVA 4X4 izsole

1 1/
  • 1

IZSOLES NOTEIKUMI

 

1. Izsoles objekts: kustamā manta – automašīna LADA NIVA 4X4.
2. Izsoles vieta: Dagdas novada pašvaldība, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads.
3. Izsoles laiks: 2017.gada 29.septembris  plkst.11.00.
4. Informācija par izsoli: ar izsoles noteikumiem var iepazīties Dagdas novada pašvaldībā, Alejas ielā 4, Dagdā, darba dienās no pulksten 08.00 – 12.00 un no 13.00 – 17.00 (piektdienās līdz plkst. 15.00). Tālrunis uzziņām: 656 81712, mob.tālr. 2 9192507.
5. Izsolāmās mantas apskate: izsolāmā manta apskatāma iepriekš saskaņojot ar izsoles komisijas priekšsēdētāju Artjomu Gekišu, mob.tālr. 2 9192507.
6. Izsoles objekta nosacītā cena: EUR 830,-  (astoņi simti trīsdesmit euro).
7. Maksāšanas līdzekļi – euro (EUR).
8. Izsoles veids – izsole ar augšupejošu soli.
9. Izsoles solis – EUR 50,-.
10. Izsoles metode – mutiska izsole.
11. Nodrošinājums: personām, kuras vēlas piedalīties Izsolāmās mantas izsolē, ir jāpārskaita nodrošinājums 10 % apmērā no Izsolāmās mantas nosacītās cenas Dagdas novada pašvaldības Dagdas novada pašvaldībai (reģ.Nr.90000041224, Alejas iela 4, Dagda,  Dagdas novads, konts: LV72 UNLA 0050 0181 8230 2, A/S “SEB Banka”, kods UNLALV2X) ar norādi “Automašīnas LADA NIVA 4X4 izsoles nodrošinājums”.
12. Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Dagdas novada pašvaldībā darba dienās no plkst.08.00-12.00 un no plkst.13.00-17.00 (piektdienās līdz plkst. 15.00).
13. Personas, kuras vēlas piedalīties izsolē, iesniedz Izsoles komisijai šādus dokumentus:

  • fiziskās personas – pieteikumu par vēlēšanos iegādāties izsolāmo mantu saskaņā ar izsoles noteikumiem un lūgumu reģistrēt attiecīgo personu par Izsoles dalībnieku, personu apliecinoša dokumenta kopiju, kā arī dokumentus, kas apliecina nodrošinājuma iemaksu;
  • juridiskās personas – pieteikumu par vēlēšanos iegādāties izsolāmo mantu saskaņā ar izsoles noteikumiem un lūgumu reģistrēt attiecīgo personu par Izsoles dalībnieku, komersanta reģistrācijas apliecības kopiju, spēkā esošu statūtu norakstu vai izrakstu par pārvaldes institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu, kā arī dokumentus, kas apliecina nodrošinājuma iemaksu.

14. Izsoles norise :

  • izsole var notikt, ja uz to reģistrējies vismaz 1 (viens) izsoles dalībnieks;
  • ja uz izsoli ieradušies ne visi reģistrētie izsoles dalībnieki, tad izsoles sākums tiek atlikts uz 15 minūtēm;
  • solīšana sākas no mantas nosacītās cenas;
  • pārsolīšanu var izdarīt ievērojot noteikto izsoles soli – EUR 50,-;
  • par izsoles uzvarētāju tiks atzīts izsoles dalībnieks, kurš par izsolāmo mantu nosolījis visaugstāko cenu, ievērojot izsoles noteikumus.

15. Nosolītās cenas samaksa: piedāvāto augstāko summu par nosolīto kustamo mantu, atrēķinot naudā iemaksāto nodrošinājumu, Izsoles uzvarētājam jāsamaksā vienas nedēļas laikā no izsoles dienas. Nokavējot noteikto samaksas termiņu, izsoles uzvarētājs zaudē tiesības iegādāties izsolāmo mantu un iesniegto nodrošinājumu.
16. Izsoles rezultātu apstiprināšana: izsoles rezultātus apstiprina Dagdas novada dome pēc nosolītās cenas samaksas. Sūdzības par Izsoles komisijas darbību var iesniegt Administratīvo aktu strīdu komisijai.
17. Pirkuma līguma noslēgšana: Pirkuma līgums starp Dagdas novada pašvaldību un izsoles uzvarētāju par nosolīto mantu jānoslēdz 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas.
18. Nodrošinājuma atmaksa: Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši izsolāmo mantu, izsoles nodrošinājums tiek atmaksāts 3 (trīs) dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas, pamatojoties uz rakstisku iesniegumu, kurā norādīts norēķinu konts, kurā ieskaitāms iemaksātais nodrošinājums.

<- Atpakaļ uz: Dagdas novada portāls