Izglītības ziņas

10.10.2019

Mācību satura un pieejas ieviešana pirmsskolā

1 1/
  • 1

Ar 2019./20.m.g 1.septembri visās pirmsskolās Latvijā sāktas īstenot apstiprinātās pirmsskolas izglītības vadlīnijas. Notiek pirmsskolas skolotāju kvalifikācijas pilnveide. Aicinu vecākus iepazīties ar šo publikāciju ,kuru bērni apmeklē pirmsskolas izglītības iestādes un aicinu uz aktīvu dialogu ar savām pirmsskolām un to skolotājiem.

Pirmsskolas loma ir ielikt pamatus skolēnu caurviju prasmēm, kuras tālāk jau lietot darbībā daudzveidīgās cilvēka darbības jomās.

Bērns kā pētnieks un darītājs un skolotāja loma 

Kādu gribam redzēt bērnu pirmsskolā saskaņā ar jaunajām vadlīnijām? Kā pētnieku un darītāju, kurš ar skolotāja atbalstu konstruē zināšanas un veido izpratni, gūst pieredzi un vispārīgās (caurviju) prasmes, un mācību jomu pamatprasmes. Bērna mācīšanās rezultāts ir nevis konkrēta priekšmeta izgatavošana vai zināšanu iemācīšanās kā vienreizējs notikums, bet ilgtermiņa prasmju attīstība. Tam kalpo mērķtiecīgi, jēgpilni, daudzveidīgi skolotāja uzdevumi un mācību materiāli, kā arī atbilstoši iekārtota vide. Bērns darbojas kopā ar skolotāju, uzklausa, vienlaikus pats domā par savu mācīšanos, apzinās savas intereses un izvirza savus mērķus. Skolotājs plāno mācībās sasniedzamo rezultātu, iekārto vidi un izvēlas materiālus un uzdevumus, viņš vada un novēro bērnu mācīšanos, līdzdarbojas, novērtē bērna sniegumu un attīstību, sniedz attīstošu atgriezenisko saiti, kura rosina uzlabot sniegumu, pamēģināt ko jaunu.

Vairāk:http://www.skola2030.lv/lv

Skola2030 YouTube atskaņošanas saraksts “Kas jāzina vecākiem?” (7 video) http://bit.ly/skola2030_vecakiemjazina

Mācību saturā – vērtībās balstīti ieradumi un tikumi, pamatprasmes mācību jomās un vispārīgās prasmes

Pirmsskolas loma ir bērnos atbilstoši vecumam ar rotaļu palīdzību dot iespēju iepazīt sevi, dabu, sabiedrību, kā arī attīstīt ieradumus un tikumus (atbildība, drosme, uzņēmība, mērķtiecība, savaldība, mērenība, tolerance, laipnība, līdzcietība, taisnīgums, solidaritāte), kas balstīti vērtībās (dzīvība, cieņa, ģimene, darbs, daba, latviešu valoda un Latvijas valsts, u.c.).

 Bērniem sasniedzamie rezultāti atbilstoši vecumam aprakstīti pamatprasmēm septiņās mācību jomās (valodu, sociālās un pilsoniskās, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā, dabaszinātņu, matemātikas, tehnoloģiju, veselības un fiziskās aktivitātes) un caurviju prasmēm (pašizziņa un pašvaldība, jaunrade un uzņēmējspēja, kritiskā domāšana un radošums, sadarbība un līdzdalība, kā arī digitālā prasme), kas stiprina apzinātu mācīšanos saskaņā ar katra bērna spējām. Ļoti liels uzsvars likts uz bērnu sociālo un emocionālo prasmju attīstīšanu, kas ietver sevis apzināšanos, emociju, domu, uzvedības vadīšanu, spēju saprast citus un veidot pozitīvas attiecības, un uz bērna aktīvu iesaistīšanos mācību procesā.

Mācību pieejā – rotaļnodarbība dienas garumā

Pirmsskolā mācību procesu paredzēts organizēt integrētā rotaļnodarbībā visas dienas garumā, un tā ietver gan pedagoga mērķtiecīgi organizētu, gan netieši vadītu rotaļdarbību, gan bērnu brīvu rotaļāšanos. Darbošanās un mācīšanās katru dienu notiek gan telpās, gan ārā. Vadlīnijās paredzēts, ka bērniem tiek dota iespēja mācīties iedziļinoties un ar prieku, domāt un praktiski pētīt, sadarboties, apgūt zināšanas un prasmes un pašiem prast tās novērtēt. Skolotājs mācīšanās procesā piedāvā daudzveidīgus uzdevumus un atbalstošus mācību līdzekļus – spēles, konstruēšanas materiālus, rotaļlietas, attēlus, kas ļauj bērnam vingrināties, kļūdīties un modelēt savu darbību, nesteidzinot pabeigt iesākto un katram pašam paplašināt savu pieredzi.

Kā paredzēts plānot un īstenot mācības pirmsskolā? Skolotāji mācības plāno vismaz viena mēneša garumā par aktuālu tematu, ņemot vērā svētkus, gadskārtu ieražas un tradīcijas saistībā ar notikumiem apkārtējā vidē un pasaulē, izvēloties prasmes, kuras tiks attīstītas. Mācīšanos plāno sadarbībā ar citiem pirmsskolas izglītības iestādes speciālistiem – mūzikas un sporta skolotājiem.

Būtisks uzsvars mācību procesā likts uz drošu un atbalstošu vidi un attīstošu atgriezenisko saiti no pedagoga puses, lai rosinātu bērnu pašu domāt par savu mācīšanos un sasniegto rezultātu. 

Mācību resursu krātuve

Mācību resursu krātuve mape.skola2030.lv - publiski pieejama interneta vietne, kurā jebkurš interesents, tai skaitā skolēni, skolotāji, vecāki, izglītības iestāžu vadītāji, bez maksas varēs lejuplādēt krātuvē augšupielādētos mācību līdzekļu failus, pēcāk – atrast arī citu noderīgu informāciju. Krātuves saturu sākotnēji veidos Skola2030 izstrādātie mācību līdzekļi, vēlāk savus izstrādātos materiālus varēs augšupielādēt arī skolotāji, NVO, izdevniecības. Tāpat tiks publicēti raksti par jaunākajiem Skola2030 mācību materiāliem, kas ievietoti krātuvē; skolotāji varēs izmantot diskusiju platformu, lai dalītos pārdomās par mācību līdzekļiem, metodēm u.c. interesējošām tēmām

Vecāku un likumisko pārstāvju atbildība ir:

- iesaistīties un atbalstīt savus bērnus mācībās - interesēties un pārrunāt aktualitātes, panākumus un grūtības; nodrošināt mācībām atbalstošu vidi; atbilstoši bērna vecumam iesaistīties mācīšanās procesā; uzturēt bērnā motivāciju mācīties;

- uzturēt pozitīvu attieksmi pret skolu un atbalstīt sava bērna iekļaušanos skolas vidē. Piederības izjūtu skolai var uzskatīt par vienu no skolēna pamatvajadzībām – izjūtot piederību, skolēns lepojas ar savu skolu, redz savu vietu tajā un izjūt, ka pieaugušie ir ieinteresēti un tic viņa panākumiem;

- sadarboties ar sava bērna audzinātājiem un skolotājiem un uzturēt viņu autoritāti – paust cieņu un lojalitāti pret bērna audzinātājiem; izvirzīt un uzturēt bērna un jaunieša vecumam atbilstošas vienotas un konsekventas prasības; uzturēt skaidru un uz sadarbību orientētu pieaugušo komunikāciju; paust vienotas pozitīvas gaidas par bērna izaugsmi; radušās pretrunas un konfliktus risināt pieaugušo līmenī;

- iesaistīties skolas kā institūcijas darbībā – piedalīties lēmumu pieņemšanā, apmeklēt skolas pasākumus, piedalīties vecāku sapulcēs, ar brīvprātīgu dalību un ieguldījumu demonstrēt bērnam labu paraugu. 


Informāciju apkopoja Dagdas novada IKSN vadītāja M.Micķeviča

<- Atpakaļ uz: Dagdas novada portāls