Paziņojumi, Domes ziņas

11.05.2022

Krāslavas novada pašvaldība izsludina konkursu uz vakanto Krāslavas novada Mūzikas un mākslas skolas direktora amatu

1 1/
  • 1

Prasības pretendentiem:

1.   Izglītība atbilstoši Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” noteiktajām prasībām;

2.   Priekšroka vismaz 3 gadu pedagoģiskā darba pieredzei kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas izglītības jomā;

3.   Vēlama vismaz 3 gadu pieredze izglītības vadības darbā;

4.   Prasme strādāt ar datoru;

5.   Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;

6.   Uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu.

Iesniedzamie dokumenti:

1.   Individuāli datorrakstā aizpildīta vienota parauga pieteikuma anketa (lejupielādei pieejama www.kraslava.lv) par pretendenta atbilstību amatam izvirzītajām prasībām;

2.   Pretendenta datorrakstā sagatavota eseja „Krāslavas novada Mūzikas un mākslas skolas attīstības prioritārie virzieni (redzējums).” (ne vairāk kā 1 A4 formāta lapa), ietverot aktuālus/skaidrus priekšlikumus, piedāvājot veicamos uzdevumus prioritārā secībā ar reālu laika grafiku;

3.   Pretendenta kvalifikāciju apliecinoša izglītības dokumenta kopija;

4.    Apliecinājums (2.pielikums).

Atbilstoši Ministru kabineta 05.07.20216. noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” direktora amata atlīdzību veido mēneša darba alga 1228 euro).

Pieteikumi iesniedzami novada pašvaldībā no 2022.gada 11.maija līdz 2022.gada 31.maijam plkst. 17:00 personīgi (iepriekš jāsazinās pa tālr. 65624383), vai nosūtot pa pastu uz adresi: Krāslavas novada pašvaldība, Rīgas iela 51, Krāslava, LV – 5601.

Ar drošu elektronisko parakstu parakstītus pieteikuma dokumentus var nosūtīt uz e-pastu: dome@kraslava.lv

Ar konkursa nolikumu iespējams iepazīties kraslava.lv/pasvaldiba/vakances.

Informējam ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi. Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Krāslavas novada pašvaldība, kontaktinformācija: Rīgas iela 51, Krāslava, LV - 5601.


<- Atpakaļ uz: Krāslavas novada Dagdas portāls