Notikumi, Domes notikumi

21.01.2021

Komiteju apvienotā sēde

1 1/
  • 1

Finanšu un attīstības jautājumu komitejas un Izglītības, kultūras, sporta, sociālo un veselības jautājumu komitejas apvienotā sēde notiks 2021.gada 21. janvārī, sākums plkst. 14:00. (attālināti – balsošana DVS Namejs, videokonference MS TEAM platformā)

Finanšu un attīstības jautājumu komitejas locekļiem
(A.Trūlis, S.Viškure, V.Stikuts, A.Plotka, J.Kavuns,
V.Krūmiņš, R.Azins, R.Nipers, A.Gžibovskis)
Izglītības, kultūras, sporta, sociālo un veselības jautājumu
komitejas locekļiem
(O.Golube, I.Gžibovska, V.Nipere, I.Plesņa, V.Krūmiņš, P.Tukišs, A.Viškurs,)


Sēdes darba kārtība :


1. Par sēdes darba kārtību.
2. Par Investīciju plāna aktualizēšanu.
3. Par sociālā budžeta līdzekļu izlietošanu 2020.gadā.
4. Par autoceļu fonda līdzekļu izlietošanu 2020.gadā.
5. Par pašvaldības 2020.gada budžeta izpildi.
6. Par pašvaldības 2021.gada budžeta projektu un iestāžu pieprasījumiem.
7. Par pašvaldības administrācijas amatu sarakstu.
8. Par Sociālā dienesta amatu sarakstu.
9. Par Andrupenes pagasta pārvaldes amatu sarakstu.
10. Par Andzeļu pagasta pārvaldes amatu sarakstu.
11. Par Asūnes pagasta pārvaldes amatu sarakstu.
12. Par Bērziņu pagasta pārvaldes amatu sarakstu.
13. Par Ezernieku pagasta pārvaldes amatu sarakstu.
14. Par Konstantinovas pagasta pārvaldes amatu sarakstu.
15. Par Ķepovas pagasta pārvaldes amatu sarakstu.
16. Par Svariņu pagasta pārvaldes amatu sarakstu.
17. Par Šķaunes pagasta pārvaldes amatu sarakstu.
18. Par Kultūras centra amatu sarakstu.
19. Par Bibliotēkas amatu sarakstu.
20. Par JIC amatu sarakstu.
21. Par TIC amatu sarakstu.
22. Par muzeja Andrupenes lauku sēta amatu sarakstu.
23. Par PI Pilsētsaimniecība amatu sarakstu.
24. Par Dagdas vidusskolas amatu sarakstu.
25. Par Ezernieku vidusskolas amatu sarakstu.
26. Par Andrupenes pamatskolas amatu sarakstu.
27. Par Šķaunes sākumskolas amatu sarakstu.
28. Par PII Saulīte amatu sarakstu.
29. Par PII Avotiņš amatu sarakstu.
30. Par Mūzikas un mākslas skolas amatu sarakstu.
31. Par Sporta skolas amatu sarakstu.
32. Par finansējumu biedrībām un reliģiskām organizācijām.
33. Par izdevumu kompensāciju VSPC “Dagda”.
34. Par deputātu R.Nipera un V.Niperes priekšlikumiem.

 

Domes priekšsēdētājs

A.Trūlis

<- Atpakaļ uz: Dagdas novada portāls