Domes ziņas, Ziņas, Novada ziņas

06.04.2017

Aptaujas par drošību Dagdas novadā rezultāti

1234567 1/
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par drošību un sabiedrisko kārtību Dagdas novadā, no 1. līdz 22. martam Dagdas novada pašvaldība sadarbībā ar Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Krāslavas iecirkni veica cilvēku aptaujāšanu.

Anketa bija anonīma un dati ir izmantoti apkopotā veidā. Uz jautājumiem ir saņemtas 151 respondenta atbildes. Aptaujā piedalījās 109 sievietes un 42 vīrieši. Lielākā daļa respondentu jeb 41 cilvēks bija vecumā 41-50 gadi. 33 respondenti vecumā 31-40 gadi, 28 – vecumā 21-30 gadi, 26 iedzīvotāji 51-60 gadi, 15 vecāki par 61 gadu un 8 vēl nav sasnieguši 20 gadu vecumu.

 

Lielākā daļa respondentu kā savu dzīvesvietu norādīja Dagdu – 75 iedzīvotāji. 21 bija no Dagdas pagasta, 12 no Andrupenes, 10 no Ezernieku, pa 7 no Šķaunes un Asūnes, 6 no Konstantinovas pagasta. Un pa dažiem cilvēkiem no pārējiem novada pagastiem, kā arī 3 respondenti nedzīvo Dagdas novadā.

 

Aptaujā piedalījās 64 valsts vai pašvaldības iestāžu darbinieki, 19 pašnodarbinātas personas, 14 privāto uzņēmumu darbinieki, 11 mājsaimnieki, pa 9 skolēni, bezdarbnieki un pensionāri, 6 uzņēmēji, 3 studenti un 7 norādīja citu nodarbošanās veidu.

 

Pirmajā anketas jautājumā iedzīvotāji tika lūgti novērtēt, cik droši viņi jūtas savā dzīvesvietā un tās apkārtnē skalā no 1 līdz 5, kur “1” apzīmēja “ļoti nedroši” un “5” apzīmēja “ļoti droši”. Aptaujāto respondentu vidējais novērtējums ir 3,37.

 

Otrajā jautājumā iedzīvotāji varēja norādīt konkrētas vietas, kur jūtas visnedrošāk. Tika minēti vietu nosaukumi, adreses un ciemati, kā arī noteiktas situācijas, kurās cilvēki jūt apdraudējumu. Analizējot iesniegtās atbildes, tika secināts, ka visnedrošāk novada iedzīvotāji jūtas vietās, kur nav vai arī noteiktā laikā tiek atslēgts ielu apgaismojums. Tāpat arī tika minēti ceļi, ielas un to posmi, kur nav droši. Visvairāk kā nedrošas vietas tika nosauktas – Tautas namu apkārtne diskotēku laikā, autoosta, Dagdas parks, atpūtas vietas pie ūdenstilpnēm, jauniešu iniciatīvu centra “Parka rozes” apkārtne, veikalu “Maxima” un “Elvi” (šobrīd “Top”) stāvvietas, Dagdas skvērs un pie SEB bankas automāta.   

 

Nākamajā jautājumā varēja atzīmēt aktuālākās drošības problēmas savas dzīvesvietas apkārtnē. Kā lielākās problēmas tika atzīmētas alkohola lietošana sabiedriskās vietās, klaiņojoši dzīvnieki un slikts ielu, pagalmu apgaismojums, kas vairākkārt tika minēts arī iepriekšējā jautājumā. Visas atbildes aplūkojamas pievienotajā shēmā.

 

Iedzīvotāji bija lūgti novērtēt skalā no 1 līdz 5 cik lielā mērā uzticas policijai, ja “1” apzīmē “pilnībā neuzticos” un “5” apzīmē “pilnībā uzticos”. Aptaujāto  respondentu vidējais novērtējums ir 2,93.

 

Pēc iedzīvotāju domām, lai veicinātu drošību Dagdas novadā, vajadzētu uzlabot policijas darbu t.i. lai tie pēc izsaukuma ierastos ātrāk, rīkotu vairāk reidu, vairāk uzraudzītu sabiedriskās vietas, būtu pieejami visas diennakts garumā un veiktu preventīvus pasākumus. Tāpat arī drošību varētu uzlabot, pēc iedzīvotāju domām, pašvaldības policijas izveide, jo daudzi apdraudējumu mazināšanai minēja klaiņojošu suņu izķeršanu, video novērošanas sistēmu uzstādīšanu, preventīvu un informatīvu pasākumu rīkošanu. Tika izteiktas domas, ka drošību varētu uzlabot stingrāki sodi, uzlabots ielu apgaismojums, ceļu infrastruktūra, piemēram, ātruma slāpētāju jeb “guļošo policistu” izvietošana, jālikvidē nelegālā alkohola tirdzniecības vietas un vairāk jāstrādā ar sabiedrību.  

 

Iedzīvotāji varēja arī izteikt viedokli par anketu, kaut ko ieteikt un ierosināt. Neskatoties uz vairāku respondentu skepsi par aptaujas nepieciešamību un iegūtās informācijas lietderīgu izmantošanu, paldies visiem par dalību aptaujā un priekšlikumiem kā uzlabot drošību mūsu novadā!

 

Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Krāslavas iecirkņa priekšnieks Ivars Jakušonoks: “Pateicamies Dagdas novada pašvaldībai par aptaujas organizēšanu, visiem respondentiem, kas atrada brīvu brīdi un iespēju, lai atbildētu uz uzdotajiem jautājumiem par drošību un sabiedrisko kārtību Dagdas novadā. Mums bija ļoti svarīgi uzzināt jūsu viedokli par minēto jautājumu, saprast, cik droši jūtas iedzīvotāji un citi respondenti Dagdas novadā. Iepazīstoties ar aptaujas rezultātiem un izvērtējot aptaujā izteiktos respondentu viedokļus, policija tos ņems vērā, un savas kompetences ietvaros un iespēju robežās reaģēs uz aptaujā norādītām vietām, kuras uzskatāmas par visnedrošākajām, veiks to kontroli un uzraudzību. Vēlreiz, paldies visiem, kuri piedalījās aptaujā!”

 

Guna Malinovska

Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja

<- Atpakaļ uz: Dagdas novada portāls