News

Izsoles

10.12.2019

Nekustamā īpašuma „Vijolītes” Šķaunes pagastā IZSOLE

1 1/
  • 1

Dagdas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Vijolītes” Šķaunes pagastā, Dagdas novadā 1.kvartāla 13 (trīspadsmit) nogabalu cirsmas IZSOLES NOTEIKUMI

 

1. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1.1. Šie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Dagdas novada pašvaldības īpašumā „Vijolītes”, Šķaunes pagastā, Dagdas novadā (zemes vienības kadastra apzīmējums Nr. 6092 006 3305) organizējama vienas cirsmas 13 (trīspadsmit) nogabalu mutiska izsole ar augšupejošu soli (1.kvartāla 2., 3., 5., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 25., 26., 27., 30. nogabali), kas tiek izsolīti kā viens vesels objekts. Cirsmas krāja – 3587,52 m3.
1.2. Izsoles rīkošanas pamats – Dagdas novada pašvaldības domes 31.10.2019. sēdes lēmums Nr., (prot.Nr..p.„ Par pašvaldības īpašuma “Vijolītes”, Šķaunes pagastā cirsmas izsoli”.)
1.3. Noteikumi izstrādāti atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumam.

2. IZSOLES ORGANIZĒŠANA, VIETA UN LAIKS

2.1. Izsoli organizē Dagdas novada pašvaldības domes izveidota izsoles komisija.
2.2. Izsole notiek 2019. gada 10.decembrī plkst. 10:00.
2.3. Izsoles norises vieta – Dagdas novada pašvaldība, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads, LV-5674 (2.stāvs, sēžu zāle).

3. ZIŅAS PAR IZSOLES PRIEKŠMETU

3.1. Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdota viena cirsma ar 13 (trīspadsmit) nogabaliem, kā vienots izsoles objekts ar nosaukumu „Īpašuma „Vijolītes” cirsmu izsole”:
• Cirtes izpildes veids – kailcirte, apliecinājums koku ciršanai Nr.1239952, derīgs no 2019.gada 18.septembra līdz 2021.gada 31.decembrim;
• kopējā cirsmas platība 13,53 ha, īpašums „Vijolītes”, Šķaunes pagastā, Dagdas novadā, īpašuma kadastra Nr. 6092 006 3305.
3.2. Ar informāciju par cirsmas atrašanās vietu, platību, valdošo sugu, cirsmas krājas novērtējumu var iepazīties Izsoles organizētāja mājas lapā www.dagda.lv/pasvaldiba/pasvaldibas-izsoles.html vai pie Izsoles organizētāja, Dagdas novada pašvaldībā, Alejas ielā 4, Dagdā.
3.3. Izsoles objekta apskate dabā tiek noteikta 2019.gada 27.novembrī, pulcēšanās plkst. 11:00 pie Dagdas novada pašvaldības ēkas Alejas ielā 4, Dagdā. Kontaktpersona – Artjoms Gekišs, pašvaldības izpilddirektors, tālr.29192507. Pārējā laikā līdz faktiskajai Izsoles norisei ikviens interesents cirsmas apskati dabā var veikt patstāvīgi.
3.4. Izsoles sākumcena cirsmai tiek noteikta 57 300 EUR (piecdesmit septiņi tūkstoši trīs simti euro) + PVN (pievienotās vērtības nodoklis) apmērā.
3.5. Izsoles solis tiek noteikts 500 EUR (pieci simti euro).


4. DALĪBAS MAKSA UN NODROŠINĀJUMS

4.1. Solīšanā var piedalīties pēc dalības maksas (iemaksa, ko veic Izsoles dalībnieks, lai segtu ar Izsoles organizēšanu saistītos izdevumus) un nodrošinājuma iemaksas veikšanas Dagdas novada pašvaldības norēķinu kontā:
Dagdas novada pašvaldība
Reģ.Nr.90000041224
AS SEB banka
norēķinu konts Nr. LV72 UNLA 0050 0181 82302.
AS SEB BANKA
Kods UNLALV2X
4.2. Nodrošinājuma naudas 10% apmērā no izsoles objekta sākumcenas 5 730 EUR (pieci tūkstoši septiņi simti trīsdesmit euro) apmērā un dalības maksas 10 EUR (desmit euro) apmērā iemaksa Dagdas novada pašvaldības norēķinu kontā jāveic ne vēlāk kā līdz 2019.gada 6.decembra plkst. 15.00.
4.3. Maksājuma uzdevumā par dalības maksas un nodrošinājuma iemaksu Dagdas novada pašvaldības norēķinu kontā obligāti jānorāda maksājuma mērķis (dalības maksa/nodrošinājuma nauda) ar atsauci uz Īpašuma Vijolītes cirsmas izsoli.
4.4. Izsoles dalībniekam, kurš ir nosolījis cirsmu, nodrošinājumu ieskaita nosolītās cirsmas summas apmaksā.
4.5. Izsoles dalībniekiem, kuri cirsmu nav nosolījuši, nodrošinājuma naudu atmaksā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc izsoles norises dienas.
4.6. Dalības maksa netiek atmaksāta.

5. DALĪBNIEKU PIETEIKŠANĀS UN REĢISTRĀCIJA

5.1. Ar Izsoles noteikumiem Dalībnieks var iepazīties:
- Izsoles organizētāja mājas lapā www.dagda.lv/pasvaldiba/pasvaldibas-izsoles.html sadaļā „pašvaldība/pašvaldības izsoles” un personīgi pie Izsoles Organizētāja Dagdas novada pašvaldībā, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads, LV-5674.
5.2. Izsoles Dalībnieku reģistrācija tiek veikta Dagdas novada pašvaldībā pie sekretāres līdz 2019.gada 10.decembrim plkst. 09:30, pēc adreses Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads, LV-5674, darba dienās no plkst. 8.00 – 12:00 , un no plkst. 13.00 – 15:00, kontaktinformācija 656 81434.
5.3. Izsolē var piedalīties rīcībspējīga fiziska persona vai Latvijā reģistrēta komercsabiedrība.
5.4. Personām, kuras vēlas reģistrēties izsolei, jāiesniedz sekojoši dokumenti:
5.4.1. juridiskām personām:
5.4.1.1. pieteikums (1.pielikums) par vēlēšanos iegādāties izsolāmo mantu saskaņā ar izsoles noteikumiem un lūgumu reģistrēt attiecīgo personu par Izsoles dalībnieku;
5.4.1.2. Uzņēmuma reģistra lēmuma kopija vai izziņa par pārstāvības tiesībām vai pilnvara;
5.4.1.3. Bankas dokuments par nodrošinājuma naudas un dalības maksas samaksu vai kvīts par nodrošinājuma naudas un dalības maksas iemaksu Dagdas novada pašvaldības kasē.
5.4.2. fiziskām personām:
5.4.2.1. pieteikums (1.pielikums) par vēlēšanos iegādāties izsolāmo mantu saskaņā ar izsoles noteikumiem un lūgumu reģistrēt attiecīgo personu par Izsoles dalībnieku;
5.4.2.2. Bankas dokuments par nodrošinājuma naudas un dalības maksas samaksu vai kvīts par nodrošinājuma naudas un dalības maksas iemaksu Dagdas novada pašvaldības kasē.
5.5. Ja persona ir izpildījusi šo Noteikumu 5.4.punktu un tā apakšpunktu prasības, tā tiek atzīta par pretendentu un reģistrēta izsoles dalībnieku reģistrācijas lapā, kurā norāda šādas ziņas:
5.5.1. dalībnieka kārtas numurs;
5.5.2. fiziskai personai - vārds, uzvārds, personas kods; juridiskai personai - juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, atzīme par iesniegtajiem dokumentiem;
5.5.3. adrese, telefons;
5.5.4. atzīme par dalības maksas un nodrošinājuma samaksu;
5.5.5. atzīme par to, ka izsoles dalībnieks ir iepazinies ar izsoles noteikumiem.
5.6. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja:
5.6.1. nav iesniedzis visus šo Noteikumu 5.4.punkta apakšpunktos noteiktos dokumentus;
5.6.2. ir beidzies izsoles reģistrācijas termiņš.
5.7. Reģistrētam izsoles dalībniekam tiek izsniegta reģistrācijas apliecība (3.pielikums), kurā ir šāda informācija:
5.7.1. dalībnieka kārtas numurs;
5.7.2. fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese;
5.7.3. atzīmes par dalības maksas un nodrošinājuma summas samaksu;
5.7.4. izsoles vieta un laiks;
5.7.5. izsolāmais objekts un izsoles sākuma cena;
5.7.6. izsniegšanas datums, reģistratora paraksts.

6. MUTISKĀS IZSOLES NORISE

6.1. Izsolē var piedalīties personas, kuras šajos noteikumos noteiktajā kārtībā atzītas par izsoles dalībniekiem un kurām izsniegtas izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecības
6.2. Izsoles gaita tiek protokolēta. Izsoles protokolā atspoguļo visas komisijas priekšsēdētāja un izsoles dalībnieku darbības izsoles gaitā. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi.
6.3. Izsole var notikt arī tad, ja reģistrējies un uz izsoli ir ieradies tikai 1 (viens) dalībnieks.
6.4. Ja noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par 1 (vienu) dalībnieku un uz izsoli ierodas tikai 1 (viens) dalībnieks, izsoles vadītājs paziņo par izsoles uzsākšanu.
6.5. Izsolāmā manta tiek pārdota vienīgajam reģistrētajam izsoles dalībniekam, ja viņš pārsola kustamās mantas nosacīto cenu vismaz par 1 (vienu) soli.
6.6. Izsolē starp izsoles dalībniekiem aizliegtas iepriekšējas vienošanās, skaļa uzvedība un traucējumi, kas varētu iespaidot izsoles rezultātus un gaitu.
6.6. Izsoles norise:
6.6.1. Izsoles dalībnieks pie ieejas izsoles telpā uzrāda viņam izsniegto reģistrācijas apliecību.
6.6.2. Pirms izsoles sākšanās izsoles dalībnieki paraksta apliecinājumu par iepazīšanos ar izsoles noteikumiem.
6.6.3. Izsoli vada izsoles komisijas priekšsēdētājs.
6.6.4. Izsoles komisijas vadītājs, atklājot izsoli, iepazīstina ar komisijas sastāvu un pārliecinās par izsoles dalībnieku ierašanos saskaņā ar dalībnieku reģistrācijas sarakstu (2.pielikums) un sastāda uz izsoli ieradušos izsoles dalībnieku sarakstu.
6.6.5. Izsoles dalībnieku sarakstā tiek ierakstīts katra dalībnieka vārds un uzvārds vai nosaukums, kā arī solītāja pārstāvja, pilnvarotās personas vārds un uzvārds. Pilnvarotajai personai jāiesniedz pilnvara, pārstāvim jāuzrāda dokuments, kas apliecina tā pārstāvības tiesības. Izsoles komisija izsoles gaitā sarakstā atzīmē katra izsoles dalībnieka piedāvāto cenu, turpinot cenas atzīmēšanu, kamēr to paaugstina. Atsakoties no tālākas solīšanas, katrs dalībnieks ar parakstu izsoles dalībnieku sarakstā apstiprina savu pēdējo solīto cenu.
6.6.6. Izsoles komisijas vadītājs pēc izsoles atklāšanas, īsi raksturo pārdodamo mantu, paziņo tās sākumcenu, kā arī izsoles soli – summu, par kādu nosacītā cena tiek paaugstināta ar katru nākamo solījumu.
6.6.6. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas apliecību. Izsoles vadītājs atkārto pirmā solītāja reģistrācijas numuru un nosauc piedāvāto cenu. Piedāvātās cenas pieaugums nedrīkst būt mazāks par izsoles soli.
6.6.7. Ja neviens no dalībniekiem augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko cenu un fiksē to ar vārdu “pārdots”. Tas nozīmē, ka manta ir pārdota personai, kas solījusi pēdējo augstāko cenu. Dalībnieka reģistrācijas numurs un solītā cena tiek ierakstīti izsoles protokolā.
6.6.8. Izsoles dalībnieks, kas piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties uzrāda izsoles komisijai savu dalībnieka reģistrācijas apliecību, ar savu parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai.
6.6.9. Izsoles dalībnieks, kurš mantu nosolījis, bet nevar izsoles komisijai uzrādīt dalībnieka reģistrācijas apliecību un/vai neparakstās protokolā, tādējādi ir atteicies no nosolītā objekta. Pēc izsoles komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no dalībnieku saraksta. Ja pēc tam izsolē ir palikuši vismaz 2 (divi) dalībnieki, kuri vēlas iegādāties izsolāmo kustamo mantu, par to attiecīgi ieraksta protokolā un izsole tiek tūlīt turpināta, bet, ja palicis tikai 1 (viens) dalībnieks, viņš iegūst tiesības uz izsolāmo kustamo mantu par viņa nosolīto cenu.
6.6.10. Dalībniekiem, kuri nav ieradušies uz izsoli, netiek atmaksāta nodrošinājuma nauda un dalības maksa. Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši izsoles objektu, atmaksā nodrošinājuma naudu 5 (piecu) darba dienu laikā no izsoles dienas. Dalības maksa netiek atmaksāta.

7. CIRSMU PIRKŠANAS NOSACĪJUMI

7.1. Izsoles dalībnieks, kurš atzīts par cirsmu nosolītāju, personīgi vai ar pilnvarotās personas starpniecību septiņu dienu laikā saņem rēķinu norēķinam par izsolē iegūtajām cirsmām.
7.2. Izsoles uzvarētājam 2 (divu) nedēļu laikā pēc šo noteikumu 7.1.punktā minētā rēķina saņemšanas jāveic atlikušie maksājumi par cirsmu pirkšanu Dagdas novada pašvaldības kontā.
7.3. Pašvaldība izsoles dalībniekam, kurš nosolījis cirsmas un veicis visus maksājumus, trīsdesmit dienu laikā pēc šo noteikumu 5.2.punktā noteiktās izsoles rezultātu apstiprināšanas kārtējā domes sēdē izsniegs parakstīšanai cirsmas pirkuma līgumu un ciršanas apliecinājuma kopiju.
7.4. Ja cirsmu nosolījušais izsoles dalībnieks šo noteikumu 7.2.punktā noteiktajā termiņā un kārtībā nav norēķinājies, viņš zaudē tiesības uz nosolīto cirsmu. Nodrošinājuma nauda attiecīgajam dalībniekam netiek atmaksāta.
7.5. Ja nosolītājs noteiktajā laikā nav samaksājis nosolīto cenu, par to informē izsoles dalībnieku, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu un šim izsoles dalībniekam ir tiesības vienas nedēļas laikā no paziņojuma izsūtīšanas dienas paziņot izsoles rīkotājam par cirsmas pirkšanu par paša nosolīto augstāko cenu. Ja pārsolītais pircējs nesniedz atbildi noteiktajā termiņā, tiek uzskatīts, ka viņš ir noraidījis komisijas piedāvājumus. Ja pārsolītais pircējs piekrīt komisijas piedāvājumam, nosolītā summa jāsamaksā un jāslēdz pirkuma līgums Komisijas noteiktajā termiņā. Šajā gadījumā izsoles uzvarētajam nodrošinājuma nauda netiek atmaksāta.
7.6. Visus izdevumus, kas saistīti ar pirkuma līguma slēgšanu, sedz pircējs.

8. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

8.1. Izsoles komisija pieņem lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu:
8.1.1. ja uz izsoli nav reģistrēts vai uz izsoli nav ieradies neviens izsoles dalībnieks;
8.1.2. ja izsole bijusi izziņota, pārkāpjot šos noteikumus vai Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu;
8.1.3. ja tiek noskaidrots, ka nepamatoti noraidīta kāda dalībnieka piedalīšanās izsolē vai nepareizi noraidīts kāds pārsolījums;
8.1.4. ja tiek konstatēts, ka bijusi noruna kādu atturēt no piedalīšanās solīšanā;
8.1.5. ja neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis izsoles sākumcenu;
8.1.6. ja izsolē starp dalībniekiem konstatēta vienošanās, kas iespaidojusi izsoles rezultātus vai gaitu;
8.1.7. ja vienīgais izsoles dalībnieks, kurš nosolījis cirsmu, nav parakstījis cirsmu pirkuma līgumu;
8.1.8. ja neviens no izsoles dalībniekiem, kurš atzīts par nosolītāju, neveic pirkuma maksas samaksu šajos noteikumos noteiktajā termiņā;
8.1.9. ja pēdējais no nosolītājiem, kurš par tādu kļuvis saskaņā ar šo noteikumu 7.5.punktu, neparaksta cirsmas pirkuma līgumu;
8.1.10. ja izsolāmo mantu nopirkusi persona, kurai nav bijušas tiesības piedalīties izsolē;
8.1.11. ja izsoles darījums tiek atzīts par spēkā neesošu.
8.2. Gadījumā, ja izsole atzīta par nenotikušu, Dagdas novada dome lemj par atkārtotu cirsmu izsoli vai par citu Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā paredzēto atsavināšanas veidu.

9.      IZSOLES PROTOKOLA UN REZULTĀTU APSTIPRINĀŠANA

9.1. Izsoles komisija izsoles protokolu apstiprina septiņu dienu laikā pēc izsoles.
9.2. Izsoles rezultātus 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc maksājumu apstiprinošo dokumentu saņemšanas un pārbaudes par līdzekļu saņemšanu pašvaldības norēķinu kontā, apstiprina Dagdas novada dome.
9.3. Sūdzības par izsoles komisijas un/vai izsoles vadītāja darbībām var iesniegt administratīvo aktu strīdu komisijā.


Dagdas novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja vietniece S.Viškure


Back to list