Dagdas novads

Dagdas novads izveidojās 2009.gada 1.jūlijā, apvienojoties Dagdas pilsētai un 10 pagastiem - Andrupenes, Andzeļu, Asūnes, Bērziņu, Ezernieku, Konstantinovas, Ķepovas, Svariņu, Šķaunes un Dagdas.

Dagdas novada teritorijas platība ir 949 km2.

 

Kopējais iedzīvotāju skaits Dagdas novadā ir 7200 (uz 01.01.2020.)

Andrupenes pag. -  1038

Andzeļu pag.    - 534

Asūnes pag.     - 434

Bērziņu pag.    - 329

Ezernieku pag.  - 673

Konstantinovas pag. - 466

Šķaunes pag.     - 502

Svariņu pag.     - 327

Ķepovas pag.     - 174

Dagda            - 2030

Dagdas pag.      - 693

 

 

 

 

Simbolika