Domes ziņas

29.11.2019

Domes sēdes lēmumi

1 1/
  • 1

28. novembrī notika kārtējā Dagdas novada domes sēde

Deputāti atbalstīja vienreizēju sociālo pabalstu piešķiršanu krīzes situācijā vienai personai.

Tika veikti precizējumi saistošajos noteikumos Nr.2019/9 “Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas, audžuģimenēm un aizbildņiem Dagdas novadā”.

Nolēma likvidēt Asūnes sākumskolu, reģistrācijas numurs 42112903226, juridiskā adrese: Skolas iela 12, Asūne, Asūnes pag., Dagdas nov.,  ar 2020.gada 30.jūniju.

Nolēma izveidot Dagdas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” izglītības programmu īstenošanas vietu Skolas ielā 12, Asūnē, Asūnes pag., Dagdas nov., ar 2020.gada 1.septembri.

Lēmums par Andrupenes pamatskolas akreditācijas termiņa pagarināšanu netika pieņemts

Atbalstīja Latgales reģiona tūrisma asociācijas “Ezerzeme” projekta “Mārketinga kampaņa Latgales reģiona tūrisma attīstībai un popularizēšanai” līdzfinansēšanu.

Atbalstīja dalību Latgales reģiona tūrisma asociācijas “Ezerzeme” organizētajos tūrisma pasākumos, lai turpinātu Dagdas novada tūrisma nozares popularizēšanu ārpus valsts robežām un veicinātu tūristu piesaistīšanu.

Nolēma piedalīties ELFLA pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ar 3 projektiem:

1.1. “Dagdas novada ceļu infrastruktūras pārbūve”;

1.2. “Dagdas novada lauku ceļa Grabova–Malka infrastruktūras pārbūve”;

1.3. “Dagdas novada autoceļa Kaitra–Ustje pārbūve”.

Pieņēma saistošos noteikumus Nr.2019/11 “Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2019.gada 25.aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 2019/4 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu un uzskaites kārtību Dagdas novadā””.

Pieņēma saistošos noteikumus Nr.2019/12 “Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2017.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr. 2017/4 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Dagdas novadā””.

Pieņēma saistošos noteikumus Nr.2019/13 “Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2009.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.6 “Par sabiedrisko kārtību Dagdas novadā””.

Vienai personai tika anulēta deklarētā dzīvesvieta.

Apstiprināja Grozījumus Dagdas novada pašvaldības 2017.gada 23.novembra Nolikumā “Par Dagdas novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu sasniegumu izvērtēšanu un apbalvošanu”.

Saskaņoja Dagdas novada pašvaldības, tās iestāžu un struktūrvienību amatpersonu  (darbinieku) un pārstāvju braucienus uz ārvalstīm ES programmas “Eiropa pilsoņiem” šādu projektu ietvaros:

  1. Supporting Democratic Union and Active Citizenship in Digital Era / Atbalsts demokrātiskai savienībai un aktīvam pilsoniskumam digitālajā laikmetā (612743-CITIZ-1-2019-1-ES-CITIZ-NT). Projekta īstenošanas periods 2019.-2021.gads.
  2. Network for a new Europe Project acronym “NET4EU” / Tīkls jaunam Eiropas projekta akronīmam “NET4EU” (2019-1556/001-001). Projekta īstenošanas periods 2019.-2021.gads.

Nolēma pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz pašvaldības dzīvokli četrām personām.

Apstiprināja 2019.gada 8.novembrī notikušās nekustamā īpašuma “Mežlīņi”, Dagdas pagastā, Dagdas novadā, izsoles rezultātus.

Izskatīja jautājumu par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu pirmpirkuma tiesīgajām personām.

Apstiprināja 2019.gada 8.novembra nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.6054 002 0076 Dagdas pagastā, Dagdas novadā, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6054 002 0076 – 1,79 ha platībā, izsoles protokolu un atzina otro izsoli par nenotikušu.

Nolēma rīkot pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.6054 002 0076 Dagdas pagastā, Dagdas novadā, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6054 002 0076 – 1,79 ha platībā, trešo izsoli, pazeminot izsoles sākumcenu par 30% no nosacītās cenas un noteikt izsoles sākumcenu 1 890,- EUR.

Apstiprināja 2019.gada 11.novembra nekustamā īpašuma “Laukalīņi”, Dagdas pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs 6054 001 0305, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6054 001 0182 – 2,08 ha platībā, otrās izsoles protokolu un atzina izsoli par nenotikušu.

Nolēma rīkot pašvaldības nekustamā īpašuma “Laukalīņi”, Dagdas pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs 6054 001 0305, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6054 001 0182 – 2,08 ha platībā, trešo izsoli, pazeminot izsoles sākumcenu par 30% no nosacītās cenas un noteikt izsoles sākumcenu 2 240,- EUR.

Apstiprināja 2019.gada 11.novembra nekustamā īpašuma “Rudaiņi”, Dagdas pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs 6054 001 0299, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6054 001 0249 – 0,697 ha platībā, otrās izsoles protokolu un atzina izsoli par nenotikušu.

Nolēma rīkot pašvaldības nekustamā īpašuma “Rudaiņi”, Dagdas pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs 6054 001 0299, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6054 001 0249 – 0,697 ha platībā, trešo izsoli, pazeminot izsoles sākumcenu par 30% no nosacītās cenas un noteikt izsoles sākumcenu 700,- EUR.

Atļāva atsavināt pirmpirkuma tiesīgajai personai pašvaldības nekustamo īpašumu “Zemītes”, Asūnes pagastā, kadastra numurs 6046 005 0141, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6046 005 0245  2,98 ha platībā; pašvaldības nekustamo īpašumu “Kaķīši”, Andzeļu pagastā, kadastra numurs 6044 001 0075, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6044 001 0075  2,88 ha platībā; pašvaldības nekustamo īpašumu “Distervalde”, Svariņu pagastā, kadastra numurs 60900020053, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 60900020053  8,2 ha platībā.

Nolēma rīkot Dagdas novada pašvaldības īpašuma “Bērzaudzes”, Andrupenes pagastā, Dagdas novadā, zemes vienības, kadastra apzīmējums 60420110150 2.kvartāla 7. nogabala; zemes vienības, kadastra apzīmējums 60420050056 12.kvartāla 11., 12. nogabalu; zemes vienības, kadastra apzīmējums 60420010098 7.kvartāla 3., 5. nogabalu cirsmas ar kopējo izcērtamo platību 8,6 ha un koku krāju 2714,17 m3 pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.

Nolēma rīkot Dagdas novada pašvaldības īpašuma “Rubeņi”, Asūnes pagastā, Dagdas novadā, zemes vienības, kadastra apzīmējums 60460010141, 1.kvartāla 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 17. nogabalu cirsmas ar kopējo izcērtamo platību 7,2 ha un koku krāju 1893,49 m3 pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.

Izskatīti ar nekustamo īpašumu saistīti jautājumi: par zemes nomas pirmtiesību pagarināšanu; par zemes nomas tiesību izbeigšanu; par noslēgtā lauku apvidus zemes nomas līguma pārslēgšanu; par  nomas tiesību piešķiršanu uz neapbūvētu zemi; par rezerves fonda zemes vienības piekritību pašvaldībai; par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu; par zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu; par neiznomātu zemes gabalu saraksta apstiprināšanu.

 

Ar pilnu domes sēdes protokolu, pielikumiem un audio ierakstu varēs iepazīties www.dagda.lv / Pašvaldība / Dokumenti / Novada domes protokoli.

 

Informāciju sagatavoja:

Sanita Karpoviča

Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja

<- Atpakaļ uz: VISAS ZIŅAS