Domes ziņas, Ziņas, Novada ziņas

30.08.2019

Domes sēdes lēmumi

1 1/
  • 1

29. augustā notika kārtējā Dagdas novada domes sēde

Deputāti neatbalstīja vienreizēju sociālo pabalstu piešķiršanu krīzes situācijā vienai personai.

Apstiprināja grozījumu Dagdas novada pašvaldības domes 27.08.2018. sēdē apstiprinātajos noteikumos „Par valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtību pedagogu darba samaksai Dagdas novada pašvaldības izglītības iestādēs”. Grozījums Noteikumos stājas spēkā ar 2019.gada 1.septembri.

Apstiprināja  grozījumu Dagdas novada pašvaldības domes 22.05.2014. sēdē apstiprinātajos noteikumos „Par valsts budžeta valsts autoceļu fonda programmas mērķdotācijas izlietošanas kārtību pašvaldības ielu un ceļu finansēšanai Dagdas novadā”. Grozījums Noteikumos stājas spēkā nākamajā dienā pēc lēmuma pieņemšanas.

Trīs personām tika izīrētas dzīvojamās platības un septiņām personām tika pagarināti īres līgumi. 

Apstiprināja pašvaldībai piederošo nedzīvojamo telpu Daugavpils ielā 8, Dagdā, Dagdas novadā ar kopējo platību 10,4 m2, nomas tiesību izsoles rezultātus.

Apstiprināja pašvaldībai piederošo nedzīvojamo telpu Ezernieku ielā 1, Andrupenē, Dagdas novadā ar kopējo platību 17,10 m2, nomas tiesību izsoles rezultātus.

Apstiprināja 2019.gada 10.jūlija nekustamā īpašuma „Darbnīcas”, Andzeļu pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs 6044 005 0310, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6044 006 0108, 29.72 ha platībā, izsoles protokolu un atzina izsoli par nenotikušu. Nolēma rīkot pašvaldības nekustamā īpašuma „Darbnīcas”, Andzeļu pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs 6044 005 0310, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6044 006 0108, 29.72 ha platībā, trešo izsoli, pazeminot izsoles sākumcenu par 30%  no nosacītās cenas, un noteikt izsoles sākumcenu EUR 29 960.

Nolēma atsavināt Dagdas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Dārza ielā 1, Asūnē, Asūnes pagastā, Dagdas novadā ar kadastra numuru 6046 004 0279, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6046 004 0279, 0.1685 ha platībā un uz tā atrodošās vienas ēkas ar kadastra apzīmējumu 6046 004 0279 001, pārdodot to atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. Noteica nekustamā īpašuma Dārza ielā 1, Asūnē, Asūnes pagastā, Dagdas novadā, pārdošanas nosacīto cenu (izsoles sākumcenu) EUR 17 500.

Nolēma atsavināt Dagdas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Ezera ielā 2, Asūnē, Asūnes pagastā, Dagdas novadā ar kadastra numuru 6046 004 0280, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra Nr. 6046 004 0280, 0.1347 ha platībā un uz tā atrodošās vienas ēkas ar kadastra apzīmējumu 6046 004 0280 001, pārdodot to atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. Noteica nekustamā īpašuma Ezera ielā 2, Asūnē, Asūnes pagastā, Dagdas novadā, pārdošanas nosacīto cenu (izsoles sākumcenu) EUR 7 600. 

Atļāva atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 6009 002 0276, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6009 002 0276, 0.2091 ha platībā, pārdodot par nosacīto cenu.

Atļāva atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 6042 007 0091, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6042 007 0091, 2.91 ha platībā, pārdodot par nosacīto cenu.

Atļāva atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu “Priedes” ar kadastra numuru 6054 001 0183, kopējā platība 2,0133 ha, kas sastāv no zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 6054 001 0183 – 0,6578  ha platībā, un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6054 001 0292, 1,3555 ha platībā, pārdodot par nosacīto cenu.

Atļāva atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu “Darbnīcas 1” ar kadastra numuru 6044 005 0240, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6044 005 0240, 0,96  ha platībā, pārdodot par nosacīto cenu. 

Apstiprināja Dagdas novada pašvaldības saistošos noteikumus  „Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2009.gada 3.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Dagdas novada pašvaldības nolikums””. 

Nolēma izveidot Dagdas novada pašvaldības Medību koordinācijas komisiju 5 locekļu sastāvā un apstiprināt Medību koordinācijas komisiju uz četriem gadiem šādā sastāvā:

Komisijas vadītājs:

Raitis AZINS – Dagdas novada domes deputāts,

Komisijas locekļi:

Jānis ANDŽĀNS – VMD Dienvidlatgales virsmežniecības Dagdas nodaļas vecākais mežzinis;

Juris RUTKA – LAD Dienvidlatgales RLP Kontroles un uzraudzības daļas vecākais inspektors;

Viktors KISEĻEVSKIS – biedrības „Mežsaimnieku apvienība „Krāslava” pārstāvis;

Jurijs ĻEVKOVS – biedrības “Zemnieku saeima” pārstāvis.

Apstiprināja Dagdas novada pašvaldības Medību koordinācijas komisijas nolikumu.

Akceptēja SIA “Dagda Trading” iesniegto līguma projektu un piekrita pirkuma līguma slēgšanai ar SIA ,,M.T.Z.-SERVISS" un SIA “Dagda Trading” par viena jauna traktora Belarus 892.2, kurš nepieciešamības gadījumā tiks izmantots civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšanai Dagdas novadā, iegādei.

Nolēma noslēgt sadarbības līgumu (vienošanās) starp Dagdas novada pašvaldību un Gvardejskas municipalitāti (Kaļiņingradas apgabals, Krievija).

Izskatīti ar nekustamo īpašumu saistīti jautājumi: par zemes nomas tiesību piešķiršanu; par apbūvētās zemes nomas tiesību piešķiršanu; par jauna nosaukuma un adreses piešķiršanu nekustamajam īpašumam Bērziņu pagastā; par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu; par rezerves fonda zemes piekritību pašvaldībai; par nosaukuma piešķiršanu pašvaldības nekustamajam īpašumam; par zemes platības precizēšanu Svariņu pagastā; par neapbūvētās zemes nomas līguma izmaiņām; par neiznomātu zemes gabalu saraksta apstiprināšanu.

Papildus tika izskatīts viens jautājums.

Apstiprināja Andrupenes pamatskolas nolikumu jaunā redakcijā.

 

Ar pilnu domes sēdes protokolu, pielikumiem un audio ierakstu varēs iepazīties www.dagda.lv / Pašvaldība / Dokumenti / Novada domes protokoli.

 

Informāciju sagatavoja:

Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļa

 

<- Atpakaļ uz: VISAS ZIŅAS