Izsoles

07.04.2020

Nekustamā īpašuma “Vārnas” izsole

1 1/
  • 1

Paziņojums par Dagdas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Vārnas”, Bērziņu pagastā, Dagdas novadā izsoli

Dagdas novada pašvaldība paziņo, ka izsolē ar augšupejošu soli tiks pārdots pašvaldības nekustamais īpašums “Vārnas”, Bērziņu pagastā, Dagdasnovadā, kadastra Nr. 6050 003 0364, kas sastāv no zemes vienības15,18 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6050 003 0150.

Izsolāmās mantas sākumcena – 21 900 EUR. Nodrošinājums 10% apmērā no nosacītās cenas jāpārskaita Dagdas novada pašvaldībai līdz 2020.gada 6.aprīlim plkst. 17.00.

Izsole notiks 2020.gada 7.aprīlī plkst. 14:00 Dagdas novada pašvaldības zālē, Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas novadā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Dagdas novada pašvaldībā, Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas novadā, darba dienās no plkst. 8.00-12.00 un no plkst.13.00-17.00 (piektdienās līdz plkst.15.00), kā arī Dagdas novada pašvaldības mājaslapā internetā http://www.dagda.lv/pasvaldiba/pasvaldibas-izsoles.html


<- Atpakaļ uz: Pašvaldības izsoles