Izsoles

07.02.2020

Nekustamā īpašuma “Noviku karjers” IZSOLE

1 1/
  • 1

Pašvaldības nekustamā īpašuma “Noviku karjers”, Konstantinovas pagastā, Dagdas novadā (smilts-grants un smilts atradne „Oskari”)

IZSOLES NOTEIKUMI

1. Izsoles objekts: nekustamais īpašums “Noviku karjers”, Konstantinovas pagastā, Dagdas novadā, kadastra Nr.6076 002 0113, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 2,53 ha (zemes vienības kadastra apzīmējums nr.6076 002 0035), uz kura atrodas smilts - grants karjers ar 63 565,5 tūkst. m3 smilts - grants un 142,5 tūkst. m3 smilts krāju (smilts - grants un smilts atradne „Oskari”).
2. Izsoles vieta: Dagdas novada pašvaldība, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads.
3. Izsoles laiks: 2020.gada 7.februārī plkst. 14.00.
4. Informācija par izsoli: ar izsoles noteikumiem var iepazīties Dagdas novada pašvaldībā, Alejas ielā 4, Dagdā, darba dienās plkst. 08.00 – 12.00 un 13.00 – 17.00 (piektdienās līdz 15.00). Tālrunis uzziņām: 656 81712, mob.tālr. 2 9192507.
5. Izsolāmās mantas apskate: izsolāmā manta apskatāma iepriekš saskaņojot ar izsoles komisijas priekšsēdētāju Artjomu Gekišu, mob.tālr.2 9192507.
6. Izsoles objekta nosacītā cena: 118 440 EUR (viens simts astoņpadsmit tūkstoši četri simti četrdesmit euro).
7. Maksāšanas līdzekļi – euro (EUR).
8. Izsoles veids – izsole ar augšupejošu soli.
9. Izsoles solis – 1000 EUR.
10. Izsoles metode – mutiska izsole.
11. Nodrošinājums – personām, kuras vēlas piedalīties Izsolāmās mantas izsolē, ir jāpārskaita nodrošinājums 10% apmērā no Izsolāmās mantas nosacītās cenas Dagdas novada pašvaldībai (reģ.Nr.90000041224, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads, konts: LV72 UNLA 0050 0181 8230 2, A/S “SEB Banka”, kods UNLALV2X) ar norādi “Nekustamā īpašuma “Noviku karjers” izsoles nodrošinājums”.
12. Izsoles dalībnieku pieteikumu pieņemšana un reģistrācija notiek Dagdas novada pašvaldībā darba dienās plkst. 08.00-12.00 un 13.00-17.00 (piektdienās līdz 15.00). līdz 2020.gada 7.februāra plkst. 13.30.
13. Personas, kuras vēlas piedalīties izsolē, iesniedz Izsoles komisijai šādus dokumentus:
13.1. fiziskās personas – pieteikumu par vēlēšanos iegādāties izsolāmo mantu saskaņā ar izsoles noteikumiem un lūgumu reģistrēt attiecīgo personu par Izsoles dalībnieku, personu apliecinoša dokumenta kopiju, kā arī dokumentus, kas apliecina nodrošinājuma iemaksu;
13.2. juridiskās personas – pieteikumu par vēlēšanos iegādāties izsolāmo mantu saskaņā ar izsoles noteikumiem un lūgumu reģistrēt attiecīgo personu par Izsoles dalībnieku, spēkā esošu statūtu norakstu vai izrakstu par pārvaldes institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu, kā arī dokumentus, kas apliecina nodrošinājuma iemaksu.

14. Izsoles norise:
14.1. izsole var notikt, ja uz to reģistrējies vismaz 1 (viens) izsoles dalībnieks;
14.2. ja uz izsoli ieradušies ne visi reģistrētie izsoles dalībnieki, tad izsoles sākums tiek atlikts uz 15 minūtēm;
14.3. solīšana sākas no mantas nosacītās cenas;
14.4. pārsolīšanu var izdarīt ievērojot noteikto izsoles soli – 1000 EUR ;
14.5. par izsoles uzvarētāju tiks atzīts izsoles dalībnieks, kurš par izsolāmo mantu nosolījis visaugstāko cenu, ievērojot izsoles noteikumus;
14.6. ja neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis izsoles sākumcenu vai arī nosolītājs nav samaksājis nosolīto cenu, izsole ar augšupejošu soli atzīstama par nenotikušu.
15. Nosolītās cenas samaksa: piedāvāto augstāko summu par nosolīto nekustamo īpašumu, atrēķinot naudā iemaksāto nodrošinājumu, Izsoles uzvarētājam jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles dienas. Nokavējot noteikto samaksas termiņu, izsoles uzvarētājs zaudē tiesības iegādāties izsolāmo mantu un iesniegto nodrošinājumu.
16. Izsoles rezultātu apstiprināšana: izsoles rezultātus apstiprina Dagdas novada dome pēc nosolītās cenas samaksas. Sūdzības par Izsoles komisijas darbību var iesniegt Administratīvo aktu strīdu komisijai.
17. Pirkuma līguma noslēgšana: Pirkuma līgums starp Dagdas novada pašvaldību un izsoles uzvarētāju par nosolīto mantu jānoslēdz 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas.
18. Nodrošinājuma atmaksa: Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši izsolāmo mantu, izsoles nodrošinājums tiek atmaksāts 3 (trīs) dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas, pamatojoties uz rakstisku iesniegumu, kurā norādīts norēķinu konts, kurā ieskaitāms iemaksātais nodrošinājums.

Dagdas novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs A.Trūlis

 


<- Atpakaļ uz: Pašvaldības izsoles