Izsoles

12.03.2020

Nekustamā īpašuma “Lukši”, Svariņu pagastā IZSOLE

1 1/
  • 1

Dagdas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Lukši”, Svariņu pagastā, Dagdas novadā IZSOLES NOTEIKUMI

1. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1.1. Šie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā organizējama Dagdas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Lukši”, Svariņu pagastā, Dagdas novadā, kura īpašuma tiesības reģistrētas Svariņu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000595759 ar kadastra numuru 6090 001 0385, izsole.
1.2. Izsoles rīkošanas pamats – Dagdas novada pašvaldības domes 28.01.2020. sēdes lēmums „Par pašvaldības nekustamā īpašuma izsoli, 17.2. “Lukši”, Svariņu pagastā” (prot.Nr.2, 17.§).
1.3. Noteikumi izstrādāti atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumam.

2. IZSOLES ORGANIZĒŠANA, VIETA UN LAIKS

2.1. Izsoli organizē Dagdas novada pašvaldības domes izveidota izsoles komisija.
2.2. Izsole notiek 2020. gada 12.martā plkst. 14:00.
2.3. Izsoles norises vieta – Dagdas novada pašvaldība, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads, LV-5674 (2.stāvs, sēžu zāle).

3. ZIŅAS PAR IZSOLES PRIEKŠMETU

3.1. Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots Dagdas novada pašvaldības nekustamais īpašums “Lukši”, Svariņu pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs 6090 001 0385, kas sastāv no zemes vienības 0.94 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6090 001 0262.
3.2. Ar informāciju par izsoles priekšmeta novērtējumu var iepazīties Izsoles organizētāja mājas lapā www.dagda.lv/pasvaldiba/pasvaldibas-izsoles.html vai pie Izsoles organizētāja, Dagdas novada pašvaldībā, Alejas ielā 4, Dagdā.
3.3. Izsoles objekta apskate dabā tiek noteikta 2020.gada 28.februārī, pulcēšanās plkst. 11:00 pie Dagdas novada pašvaldības ēkas Alejas ielā 4, Dagdā. Kontaktpersona – Artjoms Gekišs, pašvaldības izpilddirektors, tālr.29192507. Pārējā laikā līdz faktiskajai Izsoles norisei ikviens interesents izsoles objekta apskati dabā var veikt patstāvīgi.
3.4. Izsoles sākumcena nekustamajam īpašumam tiek noteikta 900 EUR (deviņi simti euro) apmērā.
3.5. Izsoles solis tiek noteikts 50 EUR (piecdesmit euro).


4. NODROŠINĀJUMS

4.1. Solīšanā var piedalīties pēc nodrošinājuma naudas iemaksas veikšanas Dagdas novada pašvaldības norēķinu kontā:
Dagdas novada pašvaldība
Reģ.Nr.90000041224
AS SEB banka
norēķinu konts Nr. LV72 UNLA 0050 0181 82302.
AS SEB BANKA
Kods UNLALV2X
4.2. Nodrošinājuma naudas 10% apmērā no izsoles objekta sākumcenas iemaksa Dagdas novada pašvaldības norēķinu kontā jāveic ne vēlāk kā līdz 2020.gada 9.martam plkst. 17.00.
4.3. Maksājuma uzdevumā par nodrošinājuma iemaksu Dagdas novada pašvaldības norēķinu kontā obligāti jānorāda maksājuma mērķis (nodrošinājuma nauda) ar atsauci uz Īpašuma Lukši izsoli.
4.4. Izsoles dalībniekam, kurš ir nosolījis īpašumu, nodrošinājuma naudu ieskaita nosolītās summas apmaksā.
4.5. Izsoles dalībniekiem, kuri īpašumu nav nosolījuši, nodrošinājuma naudu atmaksā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc izsoles norises dienas.

5. DALĪBNIEKU PIETEIKŠANĀS UN REĢISTRĀCIJA

5.1. Ar Izsoles noteikumiem Dalībnieks var iepazīties:
- Izsoles organizētāja mājas lapā www.dagda.lv/pasvaldiba/pasvaldibas-izsoles.html sadaļā „pašvaldība/pašvaldības izsoles” un personīgi pie Izsoles Organizētāja Dagdas novada pašvaldībā, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads, LV-5674.
5.2. Izsoles Dalībnieku reģistrācija tiek veikta Dagdas novada pašvaldībā pie sekretāres līdz 2020.gada 12.martam plkst. 13:30, pēc adreses Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads, LV-5674, darba dienās no plkst. 8.00 – 12:00, un no plkst. 13.00 – 15:00, kontaktinformācija 656 81434.
5.3. Izsolē var piedalīties rīcībspējīga fiziska persona vai Latvijā reģistrēta komercsabiedrība.
5.4. Personām, kuras vēlas reģistrēties izsolei, jāiesniedz sekojoši dokumenti:
5.4.1. juridiskām personām:
5.4.1.1. pieteikums (1.pielikums) par vēlēšanos iegādāties izsolāmo mantu saskaņā ar izsoles noteikumiem un lūgumu reģistrēt attiecīgo personu par Izsoles dalībnieku;
5.4.1.2. Uzņēmuma reģistra lēmuma kopija vai izziņa par pārstāvības tiesībām vai pilnvara;
5.4.1.3. Bankas dokuments par nodrošinājuma naudas samaksu vai kvīts par nodrošinājuma naudas maksas iemaksu Dagdas novada pašvaldības kasē.
5.4.2. fiziskām personām:
5.4.2.1. pieteikums (1.pielikums) par vēlēšanos iegādāties izsolāmo mantu saskaņā ar izsoles noteikumiem un lūgumu reģistrēt attiecīgo personu par Izsoles dalībnieku;
5.4.2.2. Bankas dokuments par nodrošinājuma naudas samaksu vai kvīts par nodrošinājuma naudas iemaksu Dagdas novada pašvaldības kasē.
5.5. Ja persona ir izpildījusi šo Noteikumu 5.4.punktu un tā apakšpunktu prasības, tā tiek atzīta par pretendentu un reģistrēta izsoles dalībnieku reģistrācijas lapā, kurā norāda šādas ziņas:
5.5.1. dalībnieka kārtas numurs;
5.5.2. fiziskai personai - vārds, uzvārds, personas kods; juridiskai personai - juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, atzīme par iesniegtajiem dokumentiem;
5.5.3. adrese, telefons;
5.5.4. atzīme par nodrošinājuma samaksu;
5.5.5. atzīme par to, ka izsoles dalībnieks ir iepazinies ar izsoles noteikumiem.
5.6. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja:
5.6.1. nav iesniedzis visus šo Noteikumu 5.4.punkta apakšpunktos noteiktos dokumentus;
5.6.2. ir beidzies izsoles reģistrācijas termiņš.
5.7. Reģistrētam izsoles dalībniekam tiek izsniegta reģistrācijas apliecība (3.pielikums), kurā ir šāda informācija:
5.7.1. dalībnieka kārtas numurs;
5.7.2. fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese;
5.7.3. atzīmes par nodrošinājuma samaksu;
5.7.4. izsoles vieta un laiks;
5.7.5. izsolāmais objekts un izsoles sākuma cena;
5.7.6. izsniegšanas datums, reģistratora paraksts.

6. MUTISKĀS IZSOLES NORISE

6.1. Izsolē var piedalīties personas, kuras šajos noteikumos noteiktajā kārtībā atzītas par izsoles dalībniekiem un kurām izsniegtas izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecības
6.2. Izsoles gaita tiek protokolēta. Izsoles protokolā atspoguļo visas komisijas priekšsēdētāja un izsoles dalībnieku darbības izsoles gaitā. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi.
6.3. Izsole var notikt arī tad, ja reģistrējies un uz izsoli ir ieradies tikai 1 (viens) dalībnieks.
6.4. Ja noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par 1 (vienu) dalībnieku un uz izsoli ierodas tikai 1 (viens) dalībnieks, izsoles vadītājs paziņo par izsoles uzsākšanu.
6.5. Izsolāmā manta tiek pārdota vienīgajam reģistrētajam izsoles dalībniekam, ja viņš pārsola mantas nosacīto cenu vismaz par 1 (vienu) soli.
6.6. Izsolē starp izsoles dalībniekiem aizliegtas iepriekšējas vienošanās, skaļa uzvedība un traucējumi, kas varētu iespaidot izsoles rezultātus un gaitu.
6.6. Izsoles norise:
6.6.1. Izsoles dalībnieks pie ieejas izsoles telpā uzrāda viņam izsniegto reģistrācijas apliecību.
6.6.2. Pirms izsoles sākšanās izsoles dalībnieki paraksta apliecinājumu par iepazīšanos ar izsoles noteikumiem.
6.6.3. Izsoli vada izsoles komisijas priekšsēdētājs.
6.6.4. Izsoles komisijas vadītājs, atklājot izsoli, iepazīstina ar komisijas sastāvu un pārliecinās par izsoles dalībnieku ierašanos saskaņā ar dalībnieku reģistrācijas sarakstu (2.pielikums) un sastāda uz izsoli ieradušos izsoles dalībnieku sarakstu.
6.6.5. Izsoles dalībnieku sarakstā tiek ierakstīts katra dalībnieka vārds un uzvārds vai nosaukums, kā arī solītāja pārstāvja, pilnvarotās personas vārds un uzvārds. Pilnvarotajai personai jāiesniedz pilnvara, pārstāvim jāuzrāda dokuments, kas apliecina tā pārstāvības tiesības. Izsoles komisija izsoles gaitā sarakstā atzīmē katra izsoles dalībnieka piedāvāto cenu, turpinot cenas atzīmēšanu, kamēr to paaugstina. Atsakoties no tālākas solīšanas, katrs dalībnieks ar parakstu izsoles dalībnieku sarakstā apstiprina savu pēdējo solīto cenu.
6.6.6. Izsoles komisijas vadītājs pēc izsoles atklāšanas, īsi raksturo pārdodamo mantu, paziņo tās sākumcenu, kā arī izsoles soli – summu, par kādu nosacītā cena tiek paaugstināta ar katru nākamo solījumu.
6.6.6. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas apliecību. Izsoles vadītājs atkārto pirmā solītāja reģistrācijas numuru un nosauc piedāvāto cenu. Piedāvātās cenas pieaugums nedrīkst būt mazāks par izsoles soli.
6.6.7. Ja neviens no dalībniekiem augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko cenu un fiksē to ar vārdu “pārdots”. Tas nozīmē, ka manta ir pārdota personai, kas solījusi pēdējo augstāko cenu. Dalībnieka reģistrācijas numurs un solītā cena tiek ierakstīti izsoles protokolā.
6.6.8. Izsoles dalībnieks, kas piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties uzrāda izsoles komisijai savu dalībnieka reģistrācijas apliecību, ar savu parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai.
6.6.9. Izsoles dalībnieks, kurš mantu nosolījis, bet nevar izsoles komisijai uzrādīt dalībnieka reģistrācijas apliecību un/vai neparakstās protokolā, tādējādi ir atteicies no nosolītā objekta. Pēc izsoles komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no dalībnieku saraksta. Ja pēc tam izsolē ir palikuši vismaz 2 (divi) dalībnieki, kuri vēlas iegādāties izsolāmo mantu, par to attiecīgi ieraksta protokolā un izsole tiek tūlīt turpināta, bet, ja palicis tikai 1 (viens) dalībnieks, viņš iegūst tiesības uz izsolāmo mantu par viņa nosolīto cenu.
6.6.10. Dalībniekiem, kuri nav ieradušies uz izsoli, netiek atmaksāta nodrošinājuma nauda. Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši izsoles objektu, atmaksā nodrošinājuma naudu 5 (piecu) darba dienu laikā no izsoles dienas.

7. ĪPAŠUMA PIRKŠANAS NOSACĪJUMI

7.1. Izsoles dalībnieks, kurš atzīts par īpašuma nosolītāju, personīgi vai ar pilnvarotās personas starpniecību septiņu dienu laikā saņem rēķinu norēķinam par izsolē iegūto īpašumu.
7.2. Izsoles uzvarētājam 2 (divu) nedēļu laikā pēc šo noteikumu 7.1.punktā minētā rēķina saņemšanas jāveic atlikušie maksājumi par īpašuma pirkšanu Dagdas novada pašvaldības kontā.
7.3. Pašvaldība izsoles dalībniekam, kurš nosolījis īpašumu un veicis visus maksājumus, trīsdesmit dienu laikā pēc šo noteikumu 9.2.punktā noteiktās izsoles rezultātu apstiprināšanas kārtējā domes sēdē izsniegs parakstīšanai īpašuma pirkuma līgumu.
7.4. Ja īpašumu nosolījušais izsoles dalībnieks šo noteikumu 7.2.punktā noteiktajā termiņā un kārtībā nav norēķinājies, viņš zaudē tiesības uz nosolīto īpašumu. Nodrošinājuma nauda attiecīgajam dalībniekam netiek atmaksāta.
7.5. Ja nosolītājs noteiktajā laikā nav samaksājis nosolīto cenu, par to informē izsoles dalībnieku, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu un šim izsoles dalībniekam ir tiesības vienas nedēļas laikā no paziņojuma izsūtīšanas dienas paziņot izsoles rīkotājam par īpašumu pirkšanu par paša nosolīto augstāko cenu. Ja pārsolītais pircējs nesniedz atbildi noteiktajā termiņā, tiek uzskatīts, ka viņš ir noraidījis komisijas piedāvājumus. Ja pārsolītais pircējs piekrīt komisijas piedāvājumam, nosolītā summa jāsamaksā un jāslēdz pirkuma līgums Komisijas noteiktajā termiņā. Šajā gadījumā izsoles uzvarētajam nodrošinājuma nauda netiek atmaksāta.
7.6. Visus izdevumus, kas saistīti ar pirkuma līguma slēgšanu, sedz pircējs.

8. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

8.1. Izsoles komisija pieņem lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu:
8.1.1. ja uz izsoli nav reģistrēts vai uz izsoli nav ieradies neviens izsoles dalībnieks;
8.1.2. ja izsole bijusi izziņota, pārkāpjot šos noteikumus vai Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu;
8.1.3. ja tiek noskaidrots, ka nepamatoti noraidīta kāda dalībnieka piedalīšanās izsolē vai nepareizi noraidīts kāds pārsolījums;
8.1.4. ja tiek konstatēts, ka bijusi noruna kādu atturēt no piedalīšanās solīšanā;
8.1.5. ja neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis izsoles sākumcenu;
8.1.6. ja izsolē starp dalībniekiem konstatēta vienošanās, kas iespaidojusi izsoles rezultātus vai gaitu;
8.1.7. ja vienīgais izsoles dalībnieks, kurš nosolījis īpašumu, nav parakstījis īpašumu pirkuma līgumu;
8.1.8. ja neviens no izsoles dalībniekiem, kurš atzīts par nosolītāju, neveic pirkuma maksas samaksu šajos noteikumos noteiktajā termiņā;
8.1.9. ja pēdējais no nosolītājiem, kurš par tādu kļuvis saskaņā ar šo noteikumu 7.5.punktu, neparaksta īpašumu pirkuma līgumu;
8.1.10. ja izsolāmo mantu nopirkusi persona, kurai nav bijušas tiesības piedalīties izsolē;
8.1.11. ja izsoles darījums tiek atzīts par spēkā neesošu.
8.2. Gadījumā, ja izsole atzīta par nenotikušu, Dagdas novada dome lemj par atkārtotu īpašuma izsoli vai par citu Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā paredzēto atsavināšanas veidu.

9.      IZSOLES PROTOKOLA UN REZULTĀTU APSTIPRINĀŠANA

9.1. Izsoles komisija izsoles protokolu apstiprina septiņu dienu laikā pēc izsoles.
9.2. Izsoles rezultātus 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc maksājumu apstiprinošo dokumentu saņemšanas un pārbaudes par līdzekļu saņemšanu pašvaldības norēķinu kontā, apstiprina Dagdas novada dome.
9.3. Sūdzības par izsoles komisijas un/vai izsoles vadītāja darbībām var iesniegt administratīvo aktu strīdu komisijā.


Dagdas novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs A.Trūlis


<- Atpakaļ uz: Pašvaldības izsoles