News

Izsoles

06.12.2019

Nekustamā īpašuma Ezera ielā 2, Asūnē IZSOLE

1 1/
  • 1

Pašvaldības nekustamā īpašuma Ezera ielā 2, Asūnē, Asūnes pagastā, Dagdas novadā IZSOLES NOTEIKUMI


1. Izsoles objekts: nekustamais īpašums Ezera ielā 2, Asūnē, Dagdas novadā, ar kadastra numuru 6046 004 0280, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6046 004 0280, 0.1347 ha platībā un uz tā atrodošās vienas ēkas ar kadastra apzīmējumu 6046 004 0280 001, 382,1 m2 platībā.
2. Izsoles vieta: Dagdas novada pašvaldība, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads.
3. Izsoles laiks: 2019.gada 6.decembrī plkst. 11.00.
4. Informācija par izsoli: ar izsoles noteikumiem var iepazīties Dagdas novada pašvaldībā, Alejas ielā 4, Dagdā, darba dienās plkst. 08.00 – 12.00 un 13.00 – 17.00 (piektdienās līdz 15.00). Tālrunis uzziņām: 656 81712, mob.tālr.29192507.
5. Izsolāmās mantas apskate: izsolāmā manta apskatāma, iepriekš saskaņojot ar izsoles komisijas priekšsēdētāju Artjomu Gekišu, mob.tālr.29192507.
6. Izsoles objekta nosacītā cena: 6 460 EUR (seši tūkstoši četri simti sešdesmit euro).
7. Maksāšanas līdzekļi – euro (EUR).
8. Izsoles veids – izsole ar augšupejošu soli.
9. Izsoles solis – 50 EUR (piecdesmit euro).
10. Izsoles metode – mutiska izsole.
11. Nodrošinājums: personām, kuras vēlas piedalīties Izsolāmās mantas izsolē, ir jāpārskaita nodrošinājums 10% apmērā no Izsolāmās mantas nosacītās cenas Dagdas novada pašvaldībai (reģ.Nr.90000041224, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads, konts: LV72 UNLA 0050 0181 8230 2, A/S “SEB Banka”, kods UNLALV2X) ar norādi “Nekustamā īpašuma Ezera ielā 2, Asūnē izsoles nodrošinājums”. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā.
12. Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Dagdas novada pašvaldībā darba dienās no plkst. 08.00-12.00 un 13.00-17.00 (piektdienās līdz 15.00).
13. Personas, kuras vēlas piedalīties izsolē, Izsoles komisijai iesniedz šādus dokumentus:
13.1. fiziskās personas – pieteikumu par vēlēšanos iegādāties izsolāmo mantu saskaņā ar izsoles noteikumiem un lūgumu reģistrēt attiecīgo personu par Izsoles dalībnieku, personu apliecinoša dokumenta kopiju, kā arī dokumentus, kas apliecina nodrošinājuma iemaksu;
13.2. juridiskās personas, kā arī personālsabiedrības – pieteikumu par vēlēšanos iegādāties izsolāmo mantu saskaņā ar izsoles noteikumiem un lūgumu reģistrēt attiecīgo personu par Izsoles dalībnieku, apliecinātu spēkā esošu statūtu (līguma) norakstu vai izrakstu par pārvaldes institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu un attiecīgās institūcijas lēmumu par nekustamā īpašuma iegādi., kā arī dokumentus, kas apliecina nodrošinājuma iemaksu.

19. Izsoles norise:
19.1. izsole var notikt, ja uz to ir reģistrējies vismaz 1 (viens) izsoles dalībnieks un ir izpildīti izsoles priekšnoteikumi;
19.2. ja uz izsoli ieradušies ne visi reģistrētie izsoles dalībnieki, tad izsoles sākums tiek atlikts uz 15 minūtēm;
19.3. solīšana sākas no mantas nosacītās cenas;
19.4. pārsolīšanu var izdarīt ievērojot noteikto izsoles soli – 50 EUR;
19.5. par izsoles uzvarētāju tiks atzīts izsoles dalībnieks, kurš par izsolāmo mantu nosolījis visaugstāko cenu, ievērojot izsoles noteikumus;
19.6. ja neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis izsoles sākumcenu vai arī nosolītājs nav samaksājis nosolīto cenu, izsole ar augšupejošu soli atzīstama par nenotikušu.
20. Nosolītās cenas samaksa: piedāvāto augstāko summu par nosolīto nekustamo īpašumu, atrēķinot naudā iemaksāto nodrošinājumu, Izsoles uzvarētājam jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles dienas. Nokavējot noteikto samaksas termiņu, izsoles uzvarētājs zaudē tiesības iegādāties izsolāmo mantu un iesniegto nodrošinājumu.
21. Izsoles rezultātu apstiprināšana: izsoles rezultātus apstiprina Dagdas novada dome ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc nosolītās cenas samaksas. Sūdzības par Izsoles komisijas darbību var iesniegt Administratīvo aktu strīdu komisijai.
22. Pirkuma līguma noslēgšana: Pirkuma līgums starp Dagdas novada pašvaldību un izsoles uzvarētāju par nosolīto mantu jānoslēdz 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas.
23. Nodrošinājuma atmaksa: Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši izsolāmo mantu, izsoles nodrošinājums tiek atmaksāts 3 (trīs) darba dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas, pamatojoties uz rakstisku iesniegumu, kurā norādīts norēķinu konts, kurā ieskaitāms iemaksātais nodrošinājums.

 

Dagdas novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja vietniece S.Viškure

 

Back to list