Dagdas Tautas nams

Dagdas Tautas nams
Dagdas Tautas nams no pagalma puses
Dagdas parka estrāde
Vokālā grupa "Solversija"
Baltkrievu kultūras biedrības „Verbica”
Senjoru deju kolektīvs „Ezeriņi”
Sieviešu koris "Vēju roze"
Tautas deju ansamblis „Dagda”

Vadītājs:  Jāzeps Ornicāns

Telefons: 65653265; mob.tel. 29106293

e-pasts: dagdastn@dagda.lv

Adrese: Alejas iela 29, Dagda

Dagdas novads,

LV-5674

 

Dagdas novada Tautas nama pašreizējā ēka tika nodota ekspluatācijā 1963. gada 7. oktobrī. Vēsturiski Dagdas novada Tautas nams ir veidojies kā vietējās sabiedrības saieta, kultūras tradīciju uzturēšanas un identitātes veidošanas centrs. Šo funkciju iestāde ir saglabājusi arī šodien. Dagdas novada Tautas nams ir sabiedrībai pieejama daudzfunkcionāla kultūras institūcija, kurā izvietotas:

 • Dagdas novada tautas bibliotēka;
 • Dagdas bērnu bibliotēka;
 • Dagdas novada svinīgo rituālu zāle;
 • folkloras centrs;
 • Dagdas pilsētas pensionāru biedrība;
 • Baltkrievu kultūras biedrība „Verbica”.

 

Dagdas novada Tautas nama un tajā izvietoto iestāžu un organizāciju mērķis ir sniegt kvalitatīvus un daudzveidīgus kultūras pakalpojumus, veicināt Dziesmu un deju svētku procesa ilgtspēju un lokālās kultūras savdabības saglabāšanu, kā arī piedāvāt kvalitatīvas brīvā laika pavadīšanas un mūžizglītības iespējas vietējiem iedzīvotājiem. Dagdas novada Tautas nams, atbilstoši kompetencei, veic metodisko darbu Dagdas novadā.

Šobrīd Dagdas Tautas namā darbojas:

 • Tautas deju ansamblis „Dagda”;
 • folkloras kopa „Olūteņi”;
 • vokālā grupa „Solversija”;
 • senjoru deju kolektīvs „Ezeriņi”;
 • 2 senioru vokālie ansambļi;
 • Baltkrievu kultūras biedrības „Verbica” mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi;
 • sieviešu koris "Vēju roze".

 

Tiek organizēta pilsētas un novada koncertdzīve, izrādes, norisinās izklaides sarīkojumi, telpas tiek izīrētas informatīvi izglītojošām norisēm (semināri, konferences, lekcijas, informatīvas sanāksmes) un citiem pasākumiem.

 

Tautas namā ir pārstāvētas un attīstītas visas kultūras nozares – tradicionālā kultūra un amatiermāksla, mūzika un deja, novadam raksturīgs kultūras mantojums. Tautas nams nodrošina tradicionālās kultūras attīstību. Katras nozares augsto māksliniecisko līmeni apliecina sasniegumi – stabilas tradīcijas, saņemtās godalgas un balvas, atpazīstamība, vidi raksturojošais festivāls „Annas Dagdā”. Tas apliecina Dagdas novada Tautas namu kā nacionālas nozīmes Dagdas novada iestādi.