Kultūras centrs

Iestāde izveidota 2018.gada 1.jūlijā, apvienojot vairākas Dagdas novada Kultūras iestādes.

Kultūras centra mērķis ir sniegt kvalitatīvus un daudzveidīgus kultūras pakalpojumus, veicināt Dziesmu un deju svētku procesa ilgtspēju un lokālās kultūras savdabības saglabāšanu, kā arī piedāvāt kvalitatīvas brīvā laika pavadīšanas un mūžizglītības iespējas vietējiem iedzīvotājiem.

Dagdas novada Kultūras centram ir 10 teritoriālās struktūrvienības:

Dagdas novada Folkloras centrs, Andrupenes Tautas nams, Andzeļu Tautas nams, Asūnes Tautas nams, Bērziņu Tautas nams, Ezernieku Saietu nams, Konstantinovas Tautas nams, Ķepovas Saietu nams, Svariņu Tautas nams, Šķaunes Tautas nams.

Kultūras centrā ir pārstāvētas un attīstītas visas kultūras nozares – tradicionālā kultūra un amatiermāksla, mūzika un deja, kā arī  novadam raksturīgais kultūras mantojums.