Dagdas vidusskola

Ko man stāsta skolas sienas

Direktore: Vija Gekiša

Dagdas vidusskolas adrese: Dagda, Mičurina 3a, LV-5674.

Tālruņa numuri:

Direktore: 65681525,
direktores vietnieki mācību un audzināšanas darbā 65681398,
sekretāre 65681520,
direktores vietnieks saimnieciskajos jautājumos 65681522.

 

Dagdas vidusskola realizē:

 • Pamatizglītības programmu (kods: 21011111);
 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programmu (kods: 31011011);
 • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinātņu un tehnikas virziena izglītības programmu (kods: 31013011);
 • Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods: 21015611).

 

Skolēniem ārpus stundām iespējams darboties dažādos interešu izglītības pulciņos:

 • Tautas deju pulciņos ( 3.kl.,5.-6.kl.,7.-8.kl.)
 • Koros (3.-7.kl.)
 • Vokālajos ansambļos( 2.-3.kl.,4.-6.kl.,9.-12.kl.) un vidusskolas meiteņu  ansamblī;
 • Profesionālās izglītības un karjeras izvēles pulciņā(8.-9.kl.)
 • Kokapstrādes pulciņā;
 • Mazpulkā(4.-11.kl)
 • Vispusīgās fiziskās sagatavotības pulciņos(3.-8.kl. un 10.-12.kl.)
 • Izteiksmīgās runas  pulciņos ( 5.-9.kl un  5.-12.kl.)
 • Dramatiskajā pulciņā(2.-4.kl.)