Izglītības iestādes

Izglītības iestāde

Adrese

Iestādes vadītājs

Telefona nr.

E-pasts

Vidusskolas

Dagdas vidusskola

Mičurina 3a, Dagda, Dagdas nov., LV-5674

Vija Gekiša

65681520

65681525

vgekisa@inbox.lv

Mājas lapa:

www.dagdavsk.lv

Ezernieku vidusskola

Ezernieku c., Ezernieku pag., Dagdas nov., LV-5692

Aleksandrs

Gžibovskis

65681493

65681494

ezerniekuvsk@inbox.lv

Pamatskolas

Andrupenes pamatskola

Skolas iela 6, Andrupene, Dagdas nov.

LV-5687

Artūrs Babris

65652238

65652236

andrupenesskola@inbox.lv

Andzeļu pamatskola

"Zīles" Andzeļi, p./n."Eži", Dagdas nov., LV- 5696

Ināra Krauliša

65629266

inarakraulisa@inbox.lv

Asūnes pamatskola

Skolas 12, Asūne, Dagdas nov., LV-5676

Zita Gražule

65629413

asunespamatskola@inbox.lv

Šķaunes pamatskola

Šķaune, Dagdas nov.,

LV-5695

Marija Andžāne

65628353

skaunespsk@inbox.lv

Aleksandrovas internātpamatskola

Aleksandrovas c., Konstantinovas pag., Dagdas nov., LV-5680

Anita Malinovska

65621023

65621024

Aleksandrova-skola@inbox.lv

www.aleksandrovasskola.lv

Sākumskolas

Konstantinovas sākumskola

Saules iela 15, Konstantinova, Dagdas

nov., LV-5680

Daina Jakovele

65629299

konstantinovasskola@inbox.lv

Pirmsskolas

Pirmsskolas izglītības iestāde

„Saulīte”

Alejas 15a, Dagda,

Dagdas nov., LV-5674

Inese Domkova

65681510

65681511

pii.saulite@dagda.lv

Pirmsskolas izglītības iestāde

„Avotiņš”

Skolas 3, Andrupene,

Dagdas nov., LV-5687

Anna Zinčenko

65681687

pii.avotins@inbox.lv

Ezernieku pirmsskolas

izglītības iestāde

Ezernieki, Dagdas nov.

LV-5692

Aleksandrs

Gžibovskis

65653128

pii_ezernieki@inbox.lv

Profesionālās ievirzes skolas

Dagdas Mūzikas un mākslas skola

Alejas 15a, Dagda,

Dagdas nov., LV-5674

Lolita Beitāne

65653260

muzika.maksla@dagda.lv

Dagdas Sporta skola

Mičurina 3a, Dagda, Dagdas nov., LV-5674

Vija Nipere

65653209

sporta.skola@dagda.lv

Profesionālās izglītības iestāde

Daugavpils Būvniecības Tehnikums

Brīvības 3, Dagda, Dagdas nov., LV-5674

Liene Vorobjova (metodiķe)

65681158

27528237

dbt@dbt.lv

www.dbt.lv

Pēdējās izmaiņas 04.10.2016.