Dažāda informācija skolotājiem, skolēniem un vecākiem

 Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumi Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”

Par valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtību pedagogu darba samaksai Dagdas novada pašvaldības izglītības iestādēs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 591

Jaunie Ministru kabineta noteikumi Nr. 591

"Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi" 

https://www.vestnesis.lv/op/2015/217.3

Dagdas novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas kārtība