JAUNĀKĀS ZIŅAS

1 03.08.2015
Labiekārto Andzeļu baznīcas apkārtni

Cik skaiti... Tā saka Andzeļu ciemata iedzīvotāji par baznīcas apkārtnes pārvērtībām. Liekas, tik vienkāršs vārds – “skaisti”, bet cik daudz cilvēcīgu īpašību tas ietver! Lai radītu skaistumu, ir jābūt labam, sirsnīgam radošam un atbildīgam cilvēkam.

[vairāk]
1 31.07.2015
Spilgtākais šīs vasaras 2 dienu piedzīvojums – Lielais Orientēšanās brauciens pa seno Latgali!

Senā Latgale jeb „Pārdaugavas hercogiste” – tā 16.gadsimtā sauca tagadējo Vidzemi un Latgali. Mūsdienās šis reģions sveicina ceļotājus ar saviem gleznainajiem skatiem, zilajiem ezeriem, krucifiksiem un viesmīlību.

[vairāk]

Visi jaunumi

PAZIŅOJUMI

27.07.2015
Zemes gabala ar kadastra Nr.6009 001 0284 daļas 20 m2 platībā nomas tiesību izsole

IZSOLES NOTEIKUMI   1.      Vispārīgie noteikumi 1.1. Izsole tiek rīkota saskaņā ar 2015.gada 21.jūlija Dagdas novada domes sēdes lēmumu „Par zemes gabala ar kadastra Nr.6009 001 0284 daļas 20 m2 platībā nomas tiesību izsoli” (protokols Nr.10., 14.§). 1.2. Nomas tiesību izsoles mērķis ir noteikt konkrētu pašvaldības nekustamā īpašuma, zemes...

[vairāk]
27.07.2015
Pašvaldības nekustamā īpašuma - „Purvmalas”, Ķepovas pagastā, Dagdas novadā izsole

IZSOLES NOTEIKUMI   1.      Izsoles objekts: nekustamais īpašums „Purvmalas”, Ķepovas pagastā, Dagdas novadā, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 14,14 ha. 2.      Izsoles vieta: Dagdas novada pašvaldība, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads.3.      Izsoles laiks: 2015.gada 31.augusts plkst.13:00.4.      Informācija par izsoli: ar...

[vairāk]
27.07.2015
Pašvaldības kustamās mantas – autobusa SETRA S 211 HD izsole

IZSOLES NOTEIKUMI   1.      Izsoles objekts: kustamā manta – autobuss SETRA S 211 HD.2.      Izsoles vieta: Dagdas novada pašvaldība, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads.3.      Izsoles laiks: 2015. gada 31.augusts  plkst.15.00.4.      Informācija par izsoli: ar izsoles noteikumiem var iepazīties Dagdas novada pašvaldībā, Alejas ielā 4, Dagdā,...

[vairāk]

Visi jaunumi

Sadarbības partneri:

Ieteicam: